Archiwum

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018r. (Wigilia Bożego Narodzenia) Biuro SM „Księże Małe” będzie czynne w godz. 7:00 – 12:00,

W dniu 31 grudnia 2018r. (Sylwester) Biuro SM „Księże Małe” będzie czynne w godz. 7:00 – 12:00,

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

 


 

DYŻUR DZIELNICOWEGO

Zapraszamy, mieszkańców osiedla „Księże Małe” na spotkania z dzielnicowym, które odbędą się w dniach

11 grudnia 2018 r.   w godzinach od 18:00 do 19:00

w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Głubczyckiej 3 we Wrocławiu

 

19 grudnia 2018 r.   w godzinach od 12:00 do 13:00

w siedzibie SM „Księże Małe” przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu

dyżur będzie pełnił 

Dzielnicowy Starszy Sierżant Paweł Bury.

 [07.12.2018 r.] 


O G Ł O S Z E N I E 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" będzie pełnić dyżur w dniu

 

22 listopada 2018 r. od godz. 17:00 do 18:00 

 

w sali konferencyjnej Spółdzielni przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

 

                                                                                                              Serdecznie zapraszamy.

                                                                                                                                        Rada Nadzorcza

 [15.11.2018 r.] 


DYŻUR DZIELNICOWEGO

Zapraszamy, mieszkańców osiedla „Księże Małe” na spotkanie z dzielnicowym, które odbędzie się w dniu

21 listopada 2018 r.   w godzinach od 12:00 do 13:00

w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”

przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu

dyżur będzie pełnił  Dzielnicowy Starszy Sierżant Paweł Bury.

 [15.11.2018 r.] 

 


 

Mając na uwadze, iż Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę ustanawiającą dzień

12 listopada 2018 r.  dniem wolnym od pracy z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Księże Małe” uprzejmie informuje, że w tym dniu

biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

 

 [09.11.2018 r.] 


Szanowni Mieszkańcy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” informuje, że w dniu 14 września 2018 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział XII Cywilny Sygn. Akt XII C 1354/18 postanowił:

- uchylić postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 20.06.2018 r w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia w całości;

(dotyczącego wstrzymania wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków SM "Księże Małe" z dnia 05.04.2018 r.)

Oznacza to, że z dniem 14.09.2018 r. do Rady Nadzorczej zostały przywrócone osoby powołane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.04.2018 r. to jest:

Marek Sobczyk, Lidia Górska, Karolina Froń, Ryszarda Żukowska, Magdalena Korysławska, Barbara Skomorowska -Pudłowska, Piotr Połątkiewicz

 

ZMIANY W ZARZĄDZIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KSIĘŻE MAŁE”

Rada Nadzorcza Uchwałą nr 6/NPRN/09/2018 powołała z dniem 23.09.2018 r. Pana Piotra Romaszewskiego na Prezesa Zarządu SM „Księże Małe”

oraz Uchwałą nr 8/NPRN/09/2018 powołała z dniem 23.09.2018 r. Pana Dawida Kanara na Członka Zarządu SM „Księże Małe”.

 [26.09.2018 r.] 

 


 

Komisja Konkursowa powołana Uchwalą nr 23/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Male”

OGŁASZA

 

KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu

52-021 Wrocław ul. Tarnogórska 1

Miejsce pracy: Wrocław

Rodzaj umowy: Umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: 1/1

 

Wymagania wobec kandydatów przystępujących do konkursu

 1. Wykształcenie wyższe techniczne - preferowane budowlane wraz z uprawnieniami lub ekonomiczne - preferowane zarządzanie finansami.
 2. Co najmniej 10 - letni staż pracy, w tym co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w spółdzielni mieszkaniowej, wspólnocie mieszkaniowej lub w firmie zarządzającej lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.
 3. Znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni.
 4. Wiedza z zakresu prawa budowlanego.
 5. Wiedza z zakresu zarządzania nieruchomościami.
 6. Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości.
 7. Umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi oraz wiedza z zakresu prawa pracy, doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub zespołami pracowników.
 8. Komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji.
 9. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 10. Niekaralność za umyślne przestępstwo w tym przestępstwo skarbowe.
 11. Dyspozycyjność.
 12. Znajomość obsługi komputera.
 13. Dodatkowym atutem będzie posiadanie licencji zarządcy nieruchomości.

Oferta złożona przez kandydata w konkursie powinna zawierać:

 1. Życiorys (CV) wraz ze zdjęciem i list motywacyjny wraz z informacjami adresowymi i kontaktowymi (adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail).
 2. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów dotyczących wykształcenia.
 3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów takich jak: uzyskane dyplomy, licencje, zaświadczenia lub certyfikaty, etc.
 4. Świadectwa pracy potwierdzające minimum 10 - letni staż pracy, w tym co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w spółdzielni mieszkaniowej, wspólnocie mieszkaniowej lub w firmie zarządzającej lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.
 5. Aktualne zaświadczenie o niekaralności.
 6. Oświadczenie o nie prowadzeniu przeciw kandydatowi postępowania prokuratorskiego lub sądowego związanego z działalnością gospodarczą.
 7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o zdolności do czynności prawnych.
 8. Oświadczenie o rezygnacji, z chwilą wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu z działalności konkurencyjnej wobec spółdzielni.
 9. Pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, z późn. zm., o następującej treści:  "Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową Księże Małe we Wrocławiu". 
 10. Oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej.
 11. Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w toku postępowania konkursowego danych i informacji dotyczących działalności Spółdzielni,
 12. Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzania konkursu i ich akceptacji.
 13. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji kierowniczych nie starsze niż 3 miesiące.

Wymagania dotyczące składanych dokumentów

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać aktualne i podpisane dokumenty.
 2. Kopie lub odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Komisji Konkursowej oryginałów lub urzędowo poświadczonych odpisów dokumentów. Niedopełnienie tego warunku może powodować wykluczenie kandydata z dalszego postępowania konkursowego. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może przedstawić również inne dokumenty związane z jego ofertą.
 3. Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań albo złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie zostaną dopuszczeni do udziału w dalszym postępowaniu.

Tryb zgłaszania ofert

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie pisemnej oferty w zaklejonej kopercie z napisem "Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu - nie otwierać" w terminie do dnia 14 września 2018 r. do godz. 15.00

 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby spółdzielni).

     2. Ofertę zawierającą wszystkie dokumenty w zaklejonej kopercie można składać w sekretariacie Spółdzielni w dni robocze: pn., wt., śr., pt. w godz. 07.00 - 15.00, czw. w godz. 09.00 - 17.00 osobiście, a także przesyłką poleconą Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską, na adres:  

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Male"   52-021 Wrocław, ul. Tarnogórska 1

z napisem:    "Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu - nie otwierać".

 

Regulamin konkursu

Regulamin prac Komisji Konkursowej

Uchwala nr 23/2018 Rady Nadzorczej

 [21.08.2018 r.] 

 

Szanowni Państwo,

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” i Mieszkańcy

Zarząd S.M. „Księże Małe” po zapoznaniu się z posiadaną dokumentacją i po przeprowadzeniu wielu rozmów z Członkami Spółdzielni, którzy dzielili się swoimi bolączkami i wątpliwościami dotyczącymi ich mieszkań znajdujących się w zasobach Spółdzielni, postanowił poinformować mieszkańców w sprawie nurtujących zagadnień.

Zapewniamy, że działania obecnego Zarządu są i będą zgodne z prawem, jawne i transparentne, oparte na korzyści dla spółdzielni, czyli dla Państwa. Zarząd w chwili obecnej realizuje i nadzoruje rozpoczęte i prowadzone już prace (remontowe, administracyjne) tak, aby mieszkańcy mieli pewność dbałości o ich nieruchomości i zasoby spółdzielni.

  • Sprawa zmiany kancelarii prawnej. Zarząd podejmując decyzję o zmianie kancelarii kierował się przede wszystkim rachunkiem ekonomicznym i kosztami, które dotychczas ponosiła spółdzielnia. Koszty działania kancelarii, (które Państwo zapłaciliście) w 2017 roku wyniosły przeszło 53 000,00 zł, a za pierwsze półrocze 2018 roku wyniosły już ponad 32 000,00 zł. Dziwnym jest fakt, że niektórzy członkowie spółdzielni bronią interesów kancelarii, z którą rozwiązano umowę, a nie spółdzielni, do tego w kwietniu tego roku poprzedni Zarząd zgodził się na podniesienie wynagrodzenia kancelarii oraz wydłużenie okresu wypowiedzenia do 3 miesięcy. Dodatkowo należy zaznaczyć, że działania poprzedniego Zarządu, Rady Nadzorczej wybranej w dniu 5-04-2018r. i kancelarii poprzez zdeponowanie u notariusza dokumentacji, która winna znajdować się w Spółdzielni, kosztowały Członków Spółdzielni kolejne przeszło 1 700,00 zł. Zarząd informuje, że współpraca z nową kancelarią zapewni oszczędności dla Spółdzielców, co najmniej 1000 zł miesięcznie.
  • Sprawa anteny sieci komórkowej na kominie. Zarząd zamierza podjąć dalsze działania dopiero po zasięgnięciu opinii mieszkańców.
  • Sprawa przedszkola w budynku przy ul. Tarnogórskiej 1. Zarząd po przeanalizowaniu posiadanej dokumentacji doszedł do wniosku, że przedstawione do tej pory Spółdzielni propozycje są nie do przyjęcia. Przede wszystkim rozmowy prowadzono z fundacją „Familijny Poznań”, a umowy miały być zawarte ze spółką, która z jednej strony za pieniądze Spółdzielni wyremontuje lokal, a z drugiej strony wynajmie ten sam lokal Fundacji. Przyjęcie takiej oferty naraziłoby Spółdzielnię na straty, natomiast spółka zarobiłaby dwa razy: raz wykonując remont na zlecenie Spółdzielni, a drugi raz wynajmując lokal fundacji. Członkowie obecnej Rady Nadzorczej nie byli przeciwni wynajęciu tego lokalu na przedszkole, zwracali jedynie uwagę, na niekorzystne dla Spółdzielni zapisy w projekcie umowy przedstawionym przez fundację. Zarząd zobowiązał się do podjęcia rozmów z Fundacją, ale bez żadnych pośredników i na zasadzie partnerstwa obu stron, bez narzucania niekorzystnych dla Spółdzielni zapisów w umowach.
  • Sprawa Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni planowanego w dniu 8-09-2018 r. w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej. Zdaniem Zarządu skład Rady należy uzupełnić w najbliższym możliwym terminie, jednakże z zachowaniem procedur prawnych dotyczących zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Obecnie Rada Nadzorcza liczy 5 członków, zatem zgodnie ze Statutem jest władna podejmować prawomocne uchwały. Zarząd po zapoznaniu się z procedurą i dokumentami dotyczącymi podjęcia uchwały w dniu 9.07.2018 r. przez Członka Zarządu i Pełnomocnika w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz po zasięgnięciu opinii prawnej w tej kwestii stwierdził, że uchwała została podjęta niezgodnie z prawem i jako że posiada wadę prawną, Zarząd jest zmuszony do jej uchylenia. Osoby reprezentujące wówczas Zarząd w świetle prawa nie stanowiły Zarządu i nie miały umocowania do reprezentowania Spółdzielni jako Zarząd. Współpracująca w tamtym czasie ze Spółdzielnią kancelaria prawna powinna na to zwrócić uwagę. Obecny Zarząd (powołany do dnia 9.10.2018 r.) mając na uwadze zdanie członków spółdzielni, co do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przekaże taką sugestię nowemu Zarządowi, ponieważ uważamy, że uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu powinien nowo powołany, a nie tymczasowy Zarząd Spółdzielni.
  • Informacje o zwolnieniach pracowników spółdzielni. Na spotkaniach z Radą nadzorczą, Zarządem oraz w Internecie pojawiły się informacje o zwolnieniach pracowników. Zarząd z całą stanowczością dementuje te nieprawdziwe informacje. Żaden z pracowników Spółdzielni nie został zwolniony.    
  • Zarząd przekazując mieszkańcom niniejszą informację zapewnia, że ma zamiar cyklicznie dzielić się z Członkami S.M. Księże Małe najważniejszymi informacjami dotyczącymi Państwa Spółdzielni.

Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe"

   

 

 

 

 [10.08.2018 r.]  

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe" ogłasza przetarg na wykonanie przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 34, ul. Katowickiej 37, ul. Opolskiej 69, 73 we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń. 

 

 [24.07.2018 r.]

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe informuje o postanowieniu sądu w sprawie wstrzymania wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Postanowienie jest z klauzulą natychmiastowej  wykonalności, obowiązujące z datą jego wydania.

POSTANOWIENIE  SĄDU OKRĘGOWEGO  sygn. akt XII C 1354/18

PRACA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe" we Wrocławiu ogłasza nabór na stanowisko:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  (czytaj więcej) - nieaktualne

  [10.07.2018 r.]

SZANOWNI PAŃSTWO

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" i Mieszkańcy Osiedla

W dniu 10 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni, działającej zgodnie z prawem i postanowieniem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 20.06.2018 r.

Pani Ryszarda Ż. członek Rady Nadzorczej odmówiła udziału w posiedzeniu Rady z powodu "zawieszenia" członkowstwa w Radzie, tak, więc Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w składzie czteroosobowym. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli w głosowaniu bierze udział więcej niż 50 % składu Rady określonego w Statucie Spółdzielni. Zatem wszystkie podejmowane uchwały są prawomocne.

 

Na posiedzeniu w dniu 10.07.2018 r. Rada Nadzorcza podjęła kilka ważnych dla funkcjonowania Spółdzielni uchwał, m.in.:

Uchwałę nr 13/2018,            dotyczącą odwołania Pani Barbary Tatarczyk z funkcji prezesa Zarządu SMKM (uchwała porządkująca stan prawny).

Uchwałę nr 14/2018,             dotyczącą odwołania Pana Dawida Kanara z funkcji członka Zarządu SM KM.

Uchwałę nr 15/2018,             dotyczącą powołania członka Zarządu SM KM Pana Ryszarda Karpińskiego.

Uchwałę nr 16/2018,            w sprawie powołania Pana Jacka Tyc do pełnienia funkcji prezesa Zarządu. Pan Tyc zostaje powołany czasowo na okres trzech miesięcy do dnia 09.10.2018 r. tj. do czasu wyłonienia prezesa Zarządu SMK w drodze     konkursu.

Uchwałę nr 17/2018 r.         zobowiązującą Pana Dawida Kanara do przekazania dokumentów, upoważnień i pełnomocnictw posiadanych w związku z pełnioną funkcją.

Powyższe uchwały zostały podjęte w głosowaniu tajnym.

 

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła w głosowaniu jawnym:

Uchwałę nr 18/2018, w sprawie upoważnienia dwóch członków Rady Nadzorczej do zawarcia umowy o pracę z powołanym do czasowego pełnienia funkcji prezesem Zarządu SM “Księże Małe” z siedzibą we Wrocławiu oraz z powołanym do pełnienia funkcji członkiem Zarządu.

 

Podczas obrad członkowie Rady zajęli stanowisko wobec naruszania spokoju i bezpieczeństwa mieszkańców osiedla przez osoby postronne, posługujące się kodami dostępu do klatek schodowych w sposób nieuprawniony. W tej sprawie Rada Nadzorcza złożyła w siedzibie Spółdzielni w dniu 10.07.2018 r. o godz. 7.20 pismo do Zarządu, z żądaniem udzielenia w trybie pilnym szczegółowych wyjaśnień.

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" informuje, że wszelkie podejmowane przez Radę działania są zgodne z prawem.

Zainteresowanych problemami Spółdzielni i osiedla mieszkańców zapraszamy we czwartek 26 lipca br. na dyżur członków Rady w siedzibie spółdzielni w godz. 17.00 - 18.30 .  

 

Prezesowi Zarządu Panu Jackowi Tyc oraz Członkowi Zarządu Ryszardowi Karpińskiemu, życzymy sukcesów w pracy dla naszego wspólnego dobra jakie stanowi SM "Księże Małe".

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej SM "Księże Małe"

Bogdan J. Koprek

  [11.07.2018 r.]

 

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu informuje, iż w dniu 6 lipca 2018 r. zawiesiła członkostwo w Radzie Nadzorczej  Pani Ryszarda Żukowska. Wobec tego doszło do zmniejszenia Statutowej liczby członków Rady Nadzorczej, która zamiast 7 osób liczy 4 osoby.    Tym samym zaistniała konieczność przeprowadzania wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej, tak aby Rada Nadzorcza Spółdzielni posiadała wymaganą Statutem liczbę osób, bowiem istnieją wątpliwości prawne czy w takim składzie jest organem statutowym.  

W tym celu Zarząd uchwałą 119/2018 zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu na dzień 8 września 2018 r.

 

Uchwała Zarządu 119/2018

 

 

 [28.06.2018 r.]


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” informuje, że w dniu 29.06.2018 r. zostało złożone do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Wydział I Cywilny zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu XII Wydział Cywilny z dnia 20 czerwca 2018 r., sygn. akt XII C 1354/18, w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie wykonalności uchwał Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 05.04.2018 r.

Jednocześnie został złożony wniosek o uchylenie w/w postanowienia i wstrzymania jego wykonalności.

O dalszym toku postępowania będziemy Państwa niezwłocznie informować.        

                                                                                                                                                   Zarząd


 [29.06.2018 r.]

Szanowni Mieszkańcy

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” informuje, że w dniu 27 czerwca 2018 r. do Spółdzielni  z Sądu Okręgowego we Wrocławiu wpłynął pozew złożony przez osoby odwołane z Rady Nadzorczej  na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 05.04.2018 r.

W dniu 27 czerwca 2018 r. do SM KM wpłynęło również z Sądu Okręgowego we Wrocławiu Postanowienie Sądu Okręgowego o wstrzymaniu wykonalności uchwał:

 1. o odwołaniu z Rady Nadzorczej 4 osób tj., Państwa B.K., E.W., L.F., B.K.,
 2. o powołaniu do Rady Nadzorczej 6 osób tj., Państwa M.S., L.G., K.F., B.S-P., M.K., P.P.
 3. o zgodzie na inwestycje w przedszkole w pustostanie przy ul. Tarnogórskiej 1.

Postanowienie jest nieprawomocne i zostanie niezwłocznie zaskarżone do Sądu wyższej instancji.

Tymczasem Postanowienie Sądu zostało wydane na podstawie przekazanych do Sądu przez odwołanych członków Rady Nadzorczej informacji o tym, że:

 • nie było uchwały Zarządu o zwołaniu na dzień 5 kwietnia 2018 r. Walnego Zgromadzenia Członków,
 • członkowie Spółdzielni nie zostali powiadomieni przez Zarząd o zwołaniu na dzień 5 kwietnia 2018 r. Walnego Zgromadzenia Członków.

Zarząd z całą stanowczością zaprzecza nieprawdziwym informacjom zawartym w pozwie złożonym przez odwołanych Członków Rady Nadzorczej w Sądzie.

Tytułem wyjaśnienia, Zarząd przypomina że w dniu 06.03.2018 podjął uchwałę nr 63/2018 o zwołaniu na dzień 5 kwietnia 2018 r. Walnego Zgromadzenia Członków, o czym wiedzę posiadali odwołani członkowie Rady Nadzorczej, bowiem zapoznawali się z wyłożonymi dokumentami przed Walnym Zgromadzeniem, a odmówili zapoznania się z tymi samymi dokumentami na Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd powiadomił wszystkich członków Spółdzielni o zwołaniu na dzień 5 kwietnia 2018 r. Walnego Zgromadzenia co potwierdzili własnoręcznymi podpisami odwołani członkowie Rady – w dniu 8 marca 2018 r. odbierając zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu.

Chcielibyśmy Państwa zapewnić, że w trosce o Państwa oraz dobro Spółdzielni i jej dobre imię dokładamy wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie zaburzyła bieżącej pracy i funkcjonowania Spółdzielni.

Pozostajemy wraz ze wszystkimi pracownikami Spółdzielni do Państwa dyspozycji w godzinach pracy Spółdzielni.

 

 

 

 

UZUPEŁNIONY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SM „KSIĘŻE MAŁE”

23 CZERWCA 2018 ROKU

 

UZUPEŁNIONE PUNKTY PORZĄDKU OBRAD OZNACZONE SĄ TŁUSTYM DRUKIEM

OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia na podstawie dokumentów.
 2. Wybór prezydium (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz).
 3. Wybór Komisji:  a) Mandatowo - Skrutacyjnej,   b) Wnioskowej
 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołanie Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 5. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 6. Omówienie wniosku złożonego przez członków spółdzielni do Zarządu w celu ujęcia w porządku obrad WZ

            6.1 Wniosek Mieszkańców SM KM z dnia 08.06.2018 o uwzględnienie w porządku obrad uchwały dotyczącej dołączenia do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP

 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

PORZĄDEK OBRAD

 1. Przedłożenie sprawozdań:

               1.1 Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2017 - Dyskusja.

               1.2 Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2017.

                       - Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r.

                      - Przedstawienie Opinii i Raportu biegłych rewidentów z badania Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r.

                      - Projekt uchwały o podziale wyniku finansowego z działalności Spółdzielni w 2017 r.

                      - Dyskusja.

               1.3 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017/2018 - Dyskusja.

 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

              2.1 Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2017 r.

              2.2 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r.

              2.3 Podziału wyniku finansowego z działalności gospodarczej Spółdzielni w 2017 r.

              2.4 Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2017/2018 r.

              2.5   Udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Spółdzielni za 2017 r.

              2.6   Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie może zaciągnąć Spółdzielnia.

 1. Zmiana Statutu Spółdzielni

             3.1 Przedstawienie projektu zmian Statutu Spółdzielni                                                               

             3.2 Sprawozdanie Komisji Statutowej

 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

             4.1  Uchwalenia zmian w Statucie Spółdzielni.

 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie dołączenia do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP
 2. Wolne Wnioski Członków Spółdzielni w pozostałych sprawach.
 3. Sprawozdanie Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.
 4. Sprawozdanie komisji Wnioskowej.
 5. Zamknięcie obrad.

         III.        ZAKOŃCZENIE WALNEGO ZGROMADZENIA        

 

Informujemy, że na podstawie Statutu Spółdzielni:

Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia, co oznacza, że ostatnim dniem ich wniesienia jest 20.06.2018 r. (środa).

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW SPÓLDZIELN „KSIĘŻE MAŁE”

Członek spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka spółdzielni. Pełnomocnictwo (udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności) prosimy złożyć w dziale lokalowym spółdzielni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 22 czerwca 2018 r. do godziny 1300, co ułatwi organizację zebrania i umożliwi sprawniejsze wydawanie mandatów uczestnikom Walnego Zgromadzenia.

Druk pełnomocnictwa dostępny jest w sekretariacie lub do pobrania TUTAJ

DOKUMENTY DO WALNEGO ZGROMADZENIA W 2018 R.

 

   SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 2017/2018

    SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 2017  

    SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA I SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2017

    PROJEKTY UCHWAŁ NA WZ  

    PROJEKT UCHWAŁY I TEKST JEDNOLITY STSTUTU 

    ŻĄDANIE I PROJEKT UCHWAŁY ZŁOŻONY PRZEZ CZŁONKÓW SM KM

 

[08-06-2018 r.]

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 

Członków Spółdzielni „Księże Małe”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje w dniu 23.06.2018 r. (sobota) o godz. 09:00

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”

Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w Szkole Podstawowej Nr 99 przy ul. Głubczyckiej 3 we Wrocławiu (SALA GIMNASTYCZNA)

I     OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia na podstawie dokumentów.                                                                             

2. Wybór prezydium (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz).                                                  

3. Wybór Komisji: a. Mandatowo - Skrutacyjnej,    b. Wnioskowej                                                                            

4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.                                                             

5. Odczytanie listy pełnomocnictw.                                                  

6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

II   PORZĄDEK OBRAD

1. Przedłożenie sprawozdań:                                                                                                                              

1.1 Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2017 - Dyskusja.                                                    

1.2 Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2017.                                                                                 

- Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r.                                                            

- Przedstawienie Opinii i Raportu biegłych rewidentów z badania Sprawozdania finansowego SM KM za 2017 r.

- Projekt uchwały o podziale wyniku finansowego z działalności Spółdzielni w 2017 r.                                    

- Dyskusja.

1.3 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017/2018 - Dyskusja.

2. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

2.1 Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2017 r.

2.2 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r.

2.3 Podziału wyniku finansowego z działalności gospodarczej Spółdzielni w 2017 r.

2.4 Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2017/2018 r.

2.5   Udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Spółdzielni za 2017 r.

2.6   Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie może zaciągnąć Spółdzielnia.

3. Zmiana Statutu Spółdzielni                                                                                                                  

3.1 Przedstawienie projektu zmian Statutu Spółdzielni                                                                                    

3.2 Sprawozdanie Komisji Statutowej

4. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

4.1  Uchwalenia zmian w Statucie Spółdzielni.

5. Wolne Wnioski Członków Spółdzielni w pozostałych sprawach.                                                                

6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.

7. Sprawozdanie komisji Wnioskowej.                                                                                                                    

8. Zamknięcie obrad.

III     ZAKOŃCZENIE WALNEGO ZGROMADZENIA        

 

Sprawozdania, protokoły, projekty uchwał i inna dokumentacja będąca przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni w piątek 8 czerwca 2018 r. tj. na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się z tymi dokumentami codziennie w godzinach pracy Spółdzielni:

poniedziałek – piątek w godzinach od 7:15 do 14:45, czwartek od godziny 9:15 do 16:45. Ponadto informujemy, że na podstawie Statutu Spółdzielni:

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłosić projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku Walnego Zgromadzenia do 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej do  8 czerwca 2018 r.

Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej dziesięciu członków Spółdzielni.

Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia, co oznacza, że ostatnim dniem ich wniesienia jest 20 czerwca 2018 r. (środa).

Jeżeli do porządku obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wniesione zmiany, to uzupełniony porządek ukaże się na tablicach ogólnodostępnych ogłoszeń i tablicach na klatkach schodowych.

 [28-05-2018 r.]

 

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie Docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gogolińska 1-11

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie Docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Siewierskiej 3-11

 

[29-05-2018 r.]

 

UWAGA !!!

Firma FORTUM w dniu 6 CZERWCA 2018 r.

z powodu awarii informuje o przerwie w dostawie

ciepłej wody pod adresem:

WROCŁAW UL. GOGOLIŃSKA , UL. SIEWIERSKA ,

 1. TARNOGÓRSKA 1

 

Przewidywany czas przywrócenia dostawy: 06.06.2018, godz. 22:00

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Zespół Fortum Power and Heat Polska

[06-06-2018 r.]

 

 Wrocław 30.05.2018 r.

Szanowni Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Male”

Dzisiejszy dzień jest moim ostatnim dniem pracy w Spółdzielni, dlatego chciałbym podziękować wszystkim za współpracę, za okazaną życzliwość, troskę i pomoc kiedy jej potrzebowałem. Odchodząc mam nadzieję , że zostawiam ślady swojej pracy , które zostaną na trwale dowodem mojej pracy dla Spółdzielni. Chciałem podziękować za możliwość pracy dla państwa i obdarzenie mnie zaufaniem.

Na zakończenie chciałbym życzyć dużo zadowolenia z faktu bycia członkiem tej Spółdzielni i dalszego rozwoju Państwa zasobów.

z pozdrowieniami Andrzej Pyziołek

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w sekretariacie Spółdzielni znajduje się protokół z Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 05.04.2018 r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Członków Spółdzielni do zapoznania się z protokołem.

 [23-05-2018 r.]

 

 Zaproszenie do przetargu

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe" ogłasza przetarg na wykonanie przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 34, ul. Katowickiej 37, ul. Opolskiej 69, 73 we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń.

 

INFORMACJA

W związku z aktualizacją Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” Rada Nadzorcza w dniu 23.04.2018 r. Uchwałą nr 20/2018 powołała Komisję Statutową.

Komisja Statutowa w dniu 10 maja 2018 r. w godzinach  od 16:00 do 17:00 będzie pełniła dyżur w sali konferencyjnej Spółdzielni przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu. Zapraszamy Członków Spółdzielni do przekazywania swoich uwag, komentarzy i wniosków dotyczących zmian w Statucie.

Wnioski do Komisji Statutowej w formie pisemnej można składać osobiście w dniu 10.05.2018 r. lub w sekretariacie spółdzielni, pocztą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres korespondencyjny Spółdzielni do dnia 10 maja 2018 r.

 [27-04-2018 r.]

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe zawiadamia, że w środę  2 maja 2018 r. biuro spółdzielni będzie nieczynne.

PO GODZINACH PRACY SPÓŁDZIELNI ORAZ W DNI WOLNE OD PRACY AWARIE NALEŻY ZGŁASZAĆ POD NUMERAMI TELEFONÓW:

Pogotowie instalacyjne: tel. 71 348-65-11, 71 348-53-14

awarie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania

Zgłoszenia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 6.00

w soboty, niedziele i święta – całodobowo

Serwis węzła cieplnego MPEC Serwis S.A. tel. 71 796-54-40, 71 796-54-70

awarie węzła cieplnego

Zgłoszenia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 6.00

w soboty, niedziele i święta – całodobowo

UWAGA:

W sytuacji wystąpienia zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu należy zwrócić się bezpośrednio do właściwych służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, dzwoniąc na odpowiedni numer alarmowy, np. 112, 997 (Policja), 998 (Straż Pożarna), 999 (Pogotowie ratunkowe).

 [26-04-2018 r.]

 

INFORMACJA 

Informujemy mieszkańców, że w dniu 10 kwietnia 2018 r., została przeprowadzona przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia kontrola w sprawie uszkodzonej ściany klatki schodowej w budynku przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, powstałej podczas prac związanych z wymianą kanalizacji.

Kontrolą w/w prac w okresie od 29.09.2017 r. do 02.02.2018 r. zajmowała się specjalnie powołana przez Radę Nadzorczą Spółdzielni komisja ds. kontroli inwestycji prowadzonych przez SM KM. W wyniku prac komisji powstał protokół nr 3/2018 z dnia 02.02.2018 r.

Pismem z dnia 08.03.2018 r. powyższy organ wezwał Inwestora – Spółdzielnię Mieszkaniową „Księże Małe” do udostępnienia przedmiotu kontroli i przedłożenia dokumentów związanych z wykonanymi robotami budowlanymi.

Inspektorzy PINB otrzymali żądane dokumenty i dokonali kontroli budynku.

Po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym kontrolujący organ nie stwierdził zasadności wszczęcia postępowania administracyjnego, co potwierdza pismo PINB z dnia 11 kwietnia 2018 r. oraz zalecił kontynuację rozpoczętych prac i ich formalne zakończenie wraz z dokonaniem wszelkich napraw.    

 

 [25-04-2018 r.]   

 

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe" ogłasza przetarg na wykonanie przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 34, ul. Katowickiej 37, ul. Opolskiej 69, 73 we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń.

[16-04-2018 r.]     

O G Ł O S Z E N I E 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" będzie pełnić dyżur w dniach:

 

10 maja 2018 r. od godz. 16:00 do 17:00 oraz 14 czerwca 2018 r. od godz. 16:00 do 17:00

 

w sali konferencyjnej Spółdzielni przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu. Serdecznie zapraszamy.

                                                                                                                                        Rada Nadzorcza

 

     UWAGA !!!

Firma TAURON w dniu 13 kwietnia 2018 r.  w godzinach od 11:00 do 14:00 planuje przerwę w dostawie prądu dla ulic:  Katowicka od 10 do 46, Katowicka od 23 do 25, Opolska od 81 do 93  i Tarnogórska.

 

W związku z planowaną przerwą w dostawie energii elektrycznej biuro Spółdzielni „Księże Małe”  w dniu 13.04.2018 r. będzie czynne do godz. 11:00

Zarząd SM KM 

[12-04-2018 r.] 

RADA  NADZORCZA

SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ „KSIĘŻE MAŁE” WE WROCŁAWIU

ul. Tarnogórska 1, 52-021 Wrocław

ogłasza konkurs otwarty

na stanowisko

                           Prezes  Zarządu                              

 

Miejsce pracy: Wrocław

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony 

Wymiar etatu: 1 /1

Niezbędne wymagania dla kandydatów przystępujących do konkursu:

 • wykształcenie wyższe – techniczne, ekonomiczne.
 • co najmniej 10 -letni staż pracy, w tym co najmniej 3- letni staż pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej lub Wspólnocie Mieszkaniowej, doświadczenie na stanowisku kierowniczym
 • znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni,
 • znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych w warunkach gospodarki rynkowej,
 • umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi oraz wiedza z zakresu prawa pracy,
 • komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo w tym przestępstwo skarbowe,
 • pełna dyspozycyjność,
 • znajomość obsługi komputera
 • mile widziane uprawnienia budowlane.

Oferty należy składać do dnia 30 maja 2018 r. wybranym sposobem:

1/ w siedzibie Spółdzielni w zamkniętych kopertach zaadresowanych do Rady Nadzorczej z adnotacją: „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu-nie otwierać”

2/ przesyłką poleconą Poczty Polskiej zaadresowaną do Rady Nadzorczej z adnotacją: „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu-nie otwierać”

wraz z wymaganymi załącznikami.

O ważności oferty decyduje data wpływu oferty do Spółdzielni. Oferty, które wpłyną do Spółdzielni po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo nieskorzystania z ofert zgłoszonych przez kandydatów bez podania przyczyny.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać aktualne i podpisane dokumenty:

 • życiorys (CV) wraz ze zdjęciem i list motywacyjny oraz informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail),
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, np.: dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów,
 • świadectwa pracy lub zaświadczenie potwierdzające minimum 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej lub Wspólnocie Mieszkaniowej
 • oświadczenie o nie prowadzeniu przeciw kandydatowi postępowania prokuratorskiego lub sądowego związanego z działalnością gospodarczą,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o rezygnacji, z chwilą wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu z działalności konkurencyjnej wobec spółdzielni,
 • pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych,
 • oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej,
 • oświadczenie o zachowaniu tajemnicy uzyskanych w toku postępowania konkursowego danych i informacji dotyczących działalności Spółdzielni,
 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia konkursu i ich akceptacji.

Rada Nadzorcza SM „KSIĘŻE MAŁE” we Wrocławiu zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Informujemy, że Administratorem danych jest Rada Nadzorcza SM "KSIĘŻE MAŁE" z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Tarnogórskiej 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

UCHWAŁA KOMISJI KONKURSOWEJ ZATWIERDZAJĄCA REGULAMIN

 

Wolny lokal do wynajęcia 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe informuje, że posiada do wynajęcia od 1 lutego 2016r. lokal użytkowy o powierzchni 125 m2 usytuowany na parterze budynku przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.
Lokal funkcjonował jako warsztat samochodowy.

 Oferta najmu powinna zawierać:

 • określenie podmiotu (osoba lub firma) składające ofertę (imię, nazwisko i adres albo nazwa firmy i adres oraz akt prawny będący podstawą działalności),
 • dane do kontaktowania się (adres, telefon, e-mail),
 • rodzaj działalności do prowadzenia w lokalu,
 • proponowaną cenę czynszu najmu w zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu (bez podatku VAT; czynsz najmu nie obejmuje kosztów mediów, z których najemca korzysta w lokalu: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda).

Oferty można składać w sekretariacie Spółdzielni we Wrocławiu przy ul. Tarnogórskiej 1, w godzinach pracy Spółdzielni, przesłać na adres Spółdzielni: pocztowy lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru najemcy.
Informacja o lokalu: tel (71) 342 65 60 lub (71) 342 13 66 (informacja w sprawach technicznych), zapytania pocztą: e-mail lub osobiście w godzinach pracy Spółdzielni.

 

Wolne lokale do wynajęcia 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe o powierzchni około 150 m2 usytuowane na I i II piętrze budynku przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu. Przy ocenie ofert będziemy preferować wkład własny w wykonaniu prac remontowych niezbędnych przy adaptacji lokalu.

 Oferta najmu powinna zawierać:

 • określenie podmiotu (osoba lub firma) składające ofertę (imię, nazwisko i adres albo nazwa firmy i adres oraz akt prawny będący podstawą działalności),
 • dane do kontaktowania się (adres, telefon, e-mail),
 • rodzaj działalności do prowadzenia w lokalu,
 • proponowaną cenę czynszu najmu w zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu (bez podatku VAT; czynsz najmu nie obejmuje kosztów mediów, z których najemca korzysta w lokalu: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda).

Oferty można składać w sekretariacie Spółdzielni we Wrocławiu przy ul. Tarnogórskiej 1, w godzinach pracy Spółdzielni, przesłać na adres Spółdzielni: pocztowy lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru najemcy.
Pierwszeństwo w najmie lokalu przy zaoferowanych jednakowych warunkach najmu mają członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe.
Informacja o lokalu: tel (71) 342 65 60 lub (71) 342 13 66 (informacja w sprawach technicznych), zapytania pocztą: e-mail lub osobiście w godzinach pracy Spółdzielni.

 

 

Oferta wynajęcia lokalu użytkowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. Katowickiej 23/1B, we Wrocławiu o powierzchni ok. 29 m².

[12-04-2018 r.] 

ZMIANY W ZARZĄDZIE  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  „KSIĘŻE MAŁE”

Nowa Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 08.04.2018 r. Uchwałą nr 6/NPRN/04/2018 odwołała z dniem 09.04.2018 r. Panią Barbarę Tatarczyk z Zarządu i z funkcji Prezesa Zarządu SM „Księże Małe”

Uchwałą nr 8/NPRN/04/2018 powołała z dniem 09.04.2018 r. do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu SM „Księże Małe”   Pana Andrzeja Pyziołka.

 

[11-04-2018 r.]  

  

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DEMENTUJĄCE INFORMACJE UPUBLICZNIANE PRZEZ

PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ SMKM 
 

Drodzy Mieszkańcy,

 

w związku z opublikowaniem przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej na stronie FB Księża Małego komunikatu o podjęciu przez Radę Nadzorczą „wszystkich uchwał” niezbędnych do podpisania przez Zarząd w imieniu Spółdzielni umów z Infrastrukturą Oświaty dot. inwestycji przedszkole, Zarząd jest zmuszony zdementować te nieprawdziwe informacje.

 

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w grudniu 2017 r. zastrzegała sobie prawo do podjęcia uchwały zatwierdzającej umowy z Inwestorem.

 

Do dnia dzisiejszego taka uchwała nie została przez Radę Nadzorczą podjęta i przekazana Zarządowi co też było przyczyną wstrzymania przez Inwestora dalszych rozmów ze Spółdzielnią, o czym Rada została w dniu wczorajszym tj. 8 marca 2018 r. powiadomiona przez Zarząd oraz Inwestora.

 

Zarząd zwraca uwagę, że w dniu 8 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej w porządku obrad którego Rada Nadzorcza miała „podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia umowy pomiędzy SMKM a Spółką Infrastruktura Oświaty Sp. z o.o. z Poznania”. Mimo tego Zarząd takiej uchwały od Rady Nadzorczej nie otrzymał, tym samym nadal nie może podpisać umów z Inwestorem.

 

Dotychczasowe działania Rady Nadzorczej już doprowadziły do opóźnienia w rozpoczęciu inwestycji i przesunięciu daty jej zakończenia o rok i nadal jesteśmy jako Spółdzielnia przed podpisaniem umów, które z powodu braków formalnych leżących po stronie Rady Nadzorczej nadal nie mogą być podpisane.

 

Tym samym Zarząd żąda natychmiastowego zaprzestania rozpowszechniania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej nieprawdziwych informacji wprowadzających mieszkańców w błąd.

 

Zarząd SM „Księże Małe”

[09-03-2018 r.] 

O G Ł O S Z E N I E 

Rada Nadzorcza SM "Księże Małe" zaprasza na dyżur członków Rady w czwartek

15 marca 2018 r. w godzinach 16.30 - 17.50 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Tarnogórskiej 1

                                                                                                                                        Rada Nadzorcza

 

[13-03-2018 r.] 

 ZMIANY W SKŁADZIE OSOBOWYM   W RADZIE NADZORCZEJ  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ   „KSIĘŻE MAŁE”

 

Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.04.2018 r. Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” odwołali ze składu Rady Nadzorczej czterech członków, dwóch członków złożyło rezygnację.

W celu uzupełnienia składu Walne Zgromadzenie powołało sześciu nowych członków do Rady Nadzorczej.

OBECNY SKŁAD RADY NADZORCZEJ:

Marek Sobczyk              - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Lidia Górska                  - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Karolina Froń                   - Sekretarz Rady Nadzorczej

KOMISJA EKONOMICZNO – REWIZYJNA

Ryszarda Żukowska              - Przewodniczący

Magdalena Korysławska          - Członek Komisji

KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Barbara Skomorowska-Pudłowska     - Przewodniczący Komisji

Piotr Połątkiewicz                           - Członek Komisji

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” działając na podstawie § 23 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółdzielni zwołuje  w dniu 05 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 18:00

       Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”

Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w Szkole Podstawowej Nr 99 przy ul. Głubczyckiej 3  we Wrocławiu w holu na II piętrze.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SM „KSIĘŻE MAŁE”

I OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia na podstawie dokumentów.
 2. Wybór prezydium (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz).
 3. Wybór Komisji: a. Mandatowo - Skrutacyjnej,       b. Wyborczej         c. Wnioskowej
 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

 II PORZĄDEK OBRAD

       1. Odczytanie listu do mieszkańców byłego Prezesa Zarządu Andrzeja Pyziołka.

      2. Uzupełnienie składu Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” zgodnie z wnioskiem Członków.

              2.1 Zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni.                                            

              2.2 Prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej zgodnie z § 26 b ust 9 Statutu Spółdzielni.

              2.3 Głosowanie tajne.

              2.4 Ogłoszenie Komisji Wyborczej w sprawie osób wybranych do Rady Nadzorczej Spółdzielni.

       3. Podjęcie uchwał w przedmiocie.                                                                                                                                     

              3.1 Wyboru osób do Rady Nadzorczej.

      4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.

      5. Sprawozdanie komisji Wnioskowej.

      6. Zamknięcie obrad.                

III.       ZAKOŃCZENIE WALNEGO ZGROMADZENIA                                                                                                                                                                   

[09-03-2018 r.]

 

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że uchwałą Rady Nadzorczej SM "Księże Małe" obowiązki Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" z dniem 29.03.2018 r. objęła Pani Barbara Tatarczyk. Jesteśmy przekonani, że dla naszego wspólnego Księża Małego Pani Prezes we współpracy z Radą Nadzorczą przyczyni się do rozwoju naszej Spółdzielni i poprowadzi ją ku jasnej przyszłości. Będziemy wspierać w tych działaniach nowy Zarząd Spółdzielni dla dobra naszego Osiedla i dla dobra wszystkich jego mieszkańców. Życzę w imieniu Rady Nadzorczej spokojnych i pełnych radości Świąt Wielkanocnych.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

SM "Księże Małe"

 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych dla Wszystkich Mieszkańców

życzenia szczęścia, zdrowia i radości składają

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy

         S M Księże Małe

Wielkanoc 2018

  

 

[22-03-2018 r.]

 

UZUPEŁNIONY PORZĄDEK OBRAD

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SM „KSIĘŻE MAŁE” 5 kwietnia 2018 R.

 

UZUPEŁNIONE PUNKTY PORZĄDKU OBRAD OZNACZONE SĄ TŁUSTYM DRUKIEM

I   OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia na podstawie dokumentów.

2. Wybór prezydium (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz).

3. Wybór Komisji: a. Mandatowo - Skrutacyjnej,       b. Wyborczej         c. Wnioskowej

4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.

5. Omówienie wniosków złożonych przez członków spółdzielni do Zarządu w celu ujęcia ich w porządku obrad WZ

            5.1 Wniosek Mieszkańców SM KM z dnia 20.03.2018 dotyczący umieszczenia w pkt 1 porządku obrad przedstawienia informacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej o działalności RN za ostatnie 6 miesięcy i sytuacji aktualnej.

           5.2 Wniosek Mieszkańców SM KM z dnia 20.03.2018 o wykreślenie z porządku obrad punktu dot. odczytania listu Prezesa – wniosek odrzucony, sprzeczny z par 24 a ust 1 Statutu SMKM,

           5.3 Wniosek Mieszkańców SM KM z dnia 20.03.2018 o ujawnienie dokumentów związanych z rezygnacją Prezesa

           5.4 Wniosek Mieszkańców SM KM z dnia 20.03.2018 o ujawnienie dokumentów dot. rezygnacji Pani Zuzanny Słowińskiej i Pani Małgorzaty Sobczyk członków RN

           5.5 Wniosek Mieszkańców SM KM z dnia 20.03.2018 o odwołanie z Rady Nadzorczej Pana Bogdana Koprek

           5.6 Wniosek Mieszkańców SM KM z dnia 20.03.2018 o odwołanie z Rady Nadzorczej Pani Elżbiety Wowrzeczki

           5.7 Wniosek Mieszkańców SM KM z dnia 20.03.2018 o odwołanie z Rady Nadzorczej Pana Leszka Fąfary

           5.8 Wniosek Mieszkańców SM KM z dnia 20.03.2018 o odwołanie z Rady Nadzorczej Pani Barbary Krawczyk

           5.9 Wniosek Mieszkańców SM KM z dnia 20.03.2018 o uwzględnienie w porządku obrad uchwały wyrażającej zgodę na placówkę oświatowo – przedszkolną.

           5.10 Wniosek Mieszkańców SM KM z dnia 21.03.2018 o zaproszenie Pana Andrzeja Pyziołka dotychczasowego Prezesa Zarządu.

6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

 II    PORZĄDEK OBRAD

1. Odczytanie listu do mieszkańców byłego Prezesa Zarządu Andrzeja Pyziołka, ujawnienie dokumentów dotyczących rezygnacji z Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”.

2. Informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej o działalności RN za ostatnie 6 miesięcy i sytuacji aktualnej.

3. Złożenie przez Panią Zuzannę Słowińską Walnemu Zgromadzeniu Członków oświadczenia wraz z uzasadnieniem o zrzeczeniu się mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji.

4. Złożenie przez Panią Małgorzatę Sobczyk Walnemu Zgromadzeniu Członków oświadczenia wraz z uzasadnieniem o zrzeczeniu się mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji.

5. Odwołanie poszczególnych członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Księże Małe” we Wrocławiu      

            5.1 odwołanie z Rady Nadzorczej Pana Bogdana Koprek – uzasadnienie przez wnioskodawcę.

            5.2 odwołanie z Rady Nadzorczej Pani Elżbiety Wowrzeczki – uzasadnienie przez wnioskodawcę.

            5.3 odwołanie z Rady Nadzorczej Pana Leszka Fąfary - uzasadnienie przez wnioskodawcę.

            5.4 odwołanie z Rady Nadzorczej Pani Barbary Krawczyk – uzasadnienie przez wnioskodawcę.

6. Podjęcie uchwał w głosowaniu tajnym w przedmiocie:

            6.1. odwołania przed upływem kadencji członka Rady Nadzorczej Pana Bogdana Koprek.

            6.2. odwołania przed upływem kadencji członka Rady Nadzorczej Pani Elżbiety Wowrzeczki.

            6.3. odwołania przed upływem kadencji członka Rady Nadzorczej Pana Leszka Fąfary.

            6.4. odwołania przed upływem kadencji członka Rady Nadzorczej Pani Barbary Krawczyk.

7. Uzupełnienie składu Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”.

           7.1 Zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni.                                            

           7.2 Prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej zgodnie z § 26 b ust 9 Statutu Spółdzielni.

           7.3 Głosowanie tajne.

           7.4 Ogłoszenie Komisji Wyborczej w sprawie osób wybranych do Rady Nadzorczej Spółdzielni.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:                                                                                                                                   

            8.1 Wyboru osób do Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umów z inwestorem na wynajem oraz remont nieruchomości ul. Tarnogórska 1 z przeznaczeniem na prowadzenie w niej działalności oświatowo – przedszkolnej

10. Sprawozdanie Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.

11. Sprawozdanie komisji Wnioskowej.

12. Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                           

III.       ZAKOŃCZENIE WALNEGO ZGROMADZENIA         

           

Informujemy, że na podstawie Statutu Spółdzielni:

Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia, co oznacza, że ostatnim dniem ich wniesienia jest 30.03.2018 r. (piątek).

 

 

Drodzy Mieszkańcy i Spółdzielcy,

Z dniem 31 marca 2018 r. niestety przestaję pełnić funkcje Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” i być może nie będę miał możliwości osobistego spotkania z się Państwem na Walnym Zgromadzeniu Członków SMKM zaplanowanym na 5 kwietnia 2018 r. dlatego chciałbym się serdecznie z Państwem pożegnać i przekazać najważniejsze informacje o stanie Spółdzielni.

Na samym początku pozwólcie mi Państwo podziękować za to, że miałem zaszczyt przez 20 miesięcy służyć Państwu — członkom Spółdzielni jako Prezes Zarządu SMKM. Zdecydowałem się podjąć służbę na rzecz Waszej społeczności, ponieważ jesteście Państwo pod względem architektonicznym na mapie Wrocławia wyjątkowi — osiedle to jest jednym z najpiękniejszych i nie dziwię się że jako zespół urbanistyczny został wpisany na listę zabytków Wrocławia. Macie z czego Państwo być dumni !

(czytaj więcej)

[29-03-2018 r.] 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółdzielni

zwołuje w dniu 24.06.2017 r. (sobota) o godzinie 10:00

       Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”

Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się  w Szkole Podstawowej Nr 99 przy ul. Głubczyckiej 3 we Wrocławiu

 

 

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe" ogłasza przetarg na wykonanie przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 34, ul. Katowickiej 37, ul. Opolskiej 69, 73 we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń.

 

OGŁOSZENIE

W dniu 13.03.2018 r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd SM „Księże Małe” dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej zasilającej lokale mieszkalne od WLZ, oraz skrzynek piętrowych rozdzielczych na klatkach schodowych w budynkach stanowiących zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „ Księże Małe” we Wrocławiu.

Prace będą wykonywane przez firmę:

ELEKTRO-BUD S.J.

B. M. Przybysławscy

ul. Traugutta 106a/1a  Wrocław

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” zawiadamia, że przetarg na wykonanie przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 34 i ul. Katowickiej 37 we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń został unieważniony z powodu niewpłynięcia ani jednej oferty.

[19-03-2018 r.]

 

 Zaproszenie do przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe" ogłasza przetarg na wykonanie przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 34, ul. Katowickiej 37, ul. Opolskiej 69, 73 we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń.

 

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej zasilającej lokale mieszkalne od WLZ, oraz skrzynek piętrowych rozdzielczych na klatkach schodowych w budynkach stanowiących zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „ Księże Małe” we Wrocławiu.

[21-02-2018 r.] 

UWAGA!

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” zapraszają wszystkich Członków Spółdzielni

w dniu 22.02.2018 r. o godz. 18.00

do siedziby spółdzielni przy ul. Tarnogórskiej 1 do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych  w sprawie projektu zagospodarowania pustego obiektu przy ul. Tarnogórskiej 1 na potrzeby przedszkola publicznego i związanej z tym inwestycji.

 

[20-02-2018 r.] 

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe" ogłasza przetarg na wykonanie przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 34, ul. Katowickiej 37, ul. Opolskiej 69, 73 we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń.

 

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej zasilającej lokale mieszkalne od WLZ, oraz skrzynek piętrowych rozdzielczych na klatkach schodowych w budynkach stanowiących zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „ Księże Małe” we Wrocławiu.

[21-02-2018 r.] 

UWAGA!

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” zapraszają wszystkich Członków Spółdzielni

w dniu 22.02.2018 r. o godz. 18.00

do siedziby spółdzielni przy ul. Tarnogórskiej 1 do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych  w sprawie projektu zagospodarowania pustego obiektu przy ul. Tarnogórskiej 1 na potrzeby przedszkola publicznego i związanej z tym inwestycji.

 

[20-02-2018 r.] 

OGŁOSZENIE

W dniu 31.01.2018 r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd SM „Księże Małe” dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie  remontu i przebudowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chorzowskiej 1-17 we Wrocławiu

Prace będą wykonywane przez firmę:

AMIVA Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Włodzimierz Podgórski

ul. Idzikowskiego 6/5 Wrocław

 

 

OGŁOSZENIE

W dniu 23.01.2018 r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd SM „Księże Małe” dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót w zakresie wymiany domofonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”.

Prace będą wykonywane przez firmę:

Firma Usługowo-Handlowa "ELF" Piotr Majchrowicz

Oddział we Wrocławiu, ul. Komandorska 147

[24-01-2018 r.] 

OGŁOSZENIE

W dniu 31.01.2018 r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd SM „Księże Małe” dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie  remontu i przebudowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chorzowskiej 1-17 we Wrocławiu

Prace będą wykonywane przez firmę:

AMIVA Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Włodzimierz Podgórski

ul. Idzikowskiego 6/5 Wrocław

 

 

OGŁOSZENIE

W dniu 23.01.2018 r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd SM „Księże Małe” dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót w zakresie wymiany domofonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”.

Prace będą wykonywane przez firmę:

Firma Usługowo-Handlowa "ELF" Piotr Majchrowicz

Oddział we Wrocławiu, ul. Komandorska 147

[24-01-2018 r.] 

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe" ogłasza przetarg na wykonanie przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 34, ul. Katowickiej 37, ul. Opolskiej 69, 73 we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń.

[16-01-2018 r.] 

PRACA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe we Wrocławiu ogłasza nabór na stanowisko:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  (czytaj więcej)

[08-01-2018 r.] 

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe" ogłasza przetarg na wymianę domofonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie SM „Księże Małe”.

 

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe" ogłasza III przetarg na wykonanie remontu i przebudowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chorzowskiej 1-17 we Wrocławiu.

[04-01-2018 r.] 

 

 

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, samych szczęśliwych dni w nadchodzącym Nowym Roku 2018

Życzy

Rada Nadzorcza,

Zarząd i pracownicy S M Księże Małe

[22-12-2017 r.] 

 

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe" ogłasza przetarg na wykonanie przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 34, ul. Katowickiej 37, ul. Opolskiej 69, 73 we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń.

[20-12-2017 r.]

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” zawiadamia, że II  przetarg na wykonanie remontu i przebudowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chorzowskiej 1-17 we Wrocławiu został unieważniony z powodu niewpłynięcia ani jednej oferty.

[19-12-2017 r.]

PRACA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe we Wrocławiu ogłasza nabór na stanowisko:

GŁÓWNY KSIĘGOWY    ( czytaj więcej)

[28-11-2017 r.]

Oferta wynajęcia lokalu użytkowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” informuje, że od  01 stycznia 2018 r. jest do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. Katowickiej 23/1B, we Wrocławiu o powierzchni ok. 29 m².

 

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe" ogłasza II przetarg na wykonanie remontu i przebudowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chorzowskiej 1-17 we Wrocławiu.

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” zawiadamia, że przetarg na wykonanie remontu i przebudowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chorzowskiej 1-17 we Wrocławiu został unieważniony z powodu niewpłynięcia ani jednej oferty.

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” zawiadamia, że przetarg na wykonanie przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 34 i ul. Katowickiej 37 we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń został unieważniony z powodu niewpłynięcia ani jednej oferty.

 [22-11-2017 r.]

DYŻUR DZIELNICOWEGO

Zapraszamy, mieszkańców osiedla „Księże Małe” na spotkania z dzielnicowym, które odbędą się w dniach

15 i 23 listopada 2017 r.   w godzinach od 13:00 do 14:00

w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”

przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu

dyżur będzie pełnił  Dzielnicowy Starszy Sierżant Paweł Bury.

 [10-11-2017 r.]

UWAGA !!! 

Z powodu AWARII SIECI CIEPŁOWNICZEJ należącej do Firmy FORTUM w dniu 25.10.2017 r. nastąpiła przerwa w dostawie ciepłej wody i ogrzewania na terenie osiedla Księże Małe.

 

Wznowienie dostaw ciepła nastąpi w dn. 27 października  o godz. 22.00.

Firma FORTUM przeprasza za utrudnienia i dokłada wszelkich starań, aby czas przerwy dostaw ciepła był możliwie jak najkrótszy.

 

 [26-10-2017 r.]

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe" ogłasza przetarg na wykonanie remontu i przebudowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chorzowskiej 1-17 we Wrocławiu.

 

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe" ogłasza przetarg na wykonanie  przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 34, ul. Katowickiej 37 we Wrocławiu  w zakresie wentylacji pomieszczeń.

 [26-10-2017 r.]

 

W imieniu Rady Osiedla zapraszamy na dyżur Dzielnicowego do siedziby Rady Osiedla Księże 

przy ul. Głubczyckiej 3 (SP 99) w dniu 24 października 2017 r. w godz. 18:00-19:00                            

  DYŻUROWAŁ BĘDZIE  ST. SIERŻ. PAWEŁ BURY 

 [16-10-2017 r.]

 

 

 

Zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” informuje, że w dniu 09.09.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20.07.2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.

Ustawa wprowadza wiele istotnych zmian. Przedstawiamy Państwu najistotniejsze, które mogą Państwa dotyczyć:

CZYTAJ DALEJ

Zapraszamy mieszkańców w październiku w każdy czwartek od godziny 16.00 do 17.00 na dyżury prawne, jesteśmy dla Państwa.

Istotne komentarze będziemy zamieszczać na bieżąco w aktualnościach na naszej stronie.

[29-09-2017 r.]

ZAWIADOMIENIE

Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” zawiadamia mieszkańców osiedla, że od dnia 15.09.2017 r. rozpoczyna sezon grzewczy 2017 / 2018 r.

Prosimy o zgłaszanie wszelkich usterek i przecieków na instalacji centralnego ogrzewania do działu technicznego SM Księże Małe w celu ich szybkiego usunięcia.

Usterki należy zgłaszać do działu technicznego SM KM pod numer telefonu: tel. 71 342-13-66,

Po godzinach pracy Spółdzielni i w dni wolne zgłoszenia należy kierować do firmy:

„POGOTOWIE INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE I WODNO-KANALIZACYJNE MARCIN MUNTOWSKI”,

tel. 71 348-65-11, 71 348-53-14

 

PRACA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe we Wrocławiu zatrudni osobę na stanowisko:

KOORDYNATOR D/S TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH  (czytaj więcej)

[14-09-2017 r.]

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” ogłasza powtórnie przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 32, 34 ul. Katowickiej 11, 37, ul. Opolskiej 69, 73 we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń.

 

Zaproszenie do przetargu 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” ogłasza powtórnie przetarg nieograniczony na wykonanie izolacji ścian fundamentowych z wymianą nawierzchni przyległego chodnika przy budynku mieszkalnym ul. Opolska 79-85 we Wrocławiu – ETAP II.

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” zawiadamia, że przetarg na wykonanie przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 32, 34 ul. Katowickiej 11, 37, ul. Opolskiej 69, 73 we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń został unieważniony z powodu niewpłynięcia ani jednej oferty.

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” zawiadamia, że przetarg na wykonanie izolacji ścian fundamentowych z wymianą nawierzchni przyległego chodnika przy budynku mieszkalnym ul. Opolska 79-85 we Wrocławiu – ETAP II został unieważniony.

[06-09-2017 r.]

 

 

Zaproszenie do przetargu 

Spółdzielnia Mieszkaniowa " Księże Małe" ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie ścian i sufitów, oraz konserwację schodów i balustrad drewnianych w 15 klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych SM "Księże Małe".

[31-08-2017 r.]

        

          Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" działając na podstawie ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych oraz zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 38/2017 z dnia 24.08.2017 r. informuje o zmianie stawek opłat za centralne ogrzewanie od 01.09.2017 r.

Zmiana jest skutkiem zwiększonego w stosunku do planu, zużycia ciepła w I półroczu 2017 r. oraz zmienionej przez dostawcę ciepła stawek opłat.

Nowe stawki za centralne ogrzewanie - opłaty za koszty stałe i zmienne, dotyczą nieruchomości zasilanych z węzła cieplnego przy ul. Tarnogórskiej 1. Wysokość opłat ustalana jest na 1 m2 powierzchni lokalu.

Od 01.09.2017 r. dla lokali mieszkaniowych zasilanych z węzła cieplnego przy ul. Tarnogórskiej 1:

ul. Katowicka, ul. Chorzowska, ul. Opolska      

 •   Stawka za koszty stałe energii cieplnej :                 0,55 zł/m2/m-c
 •   Stawka za koszty zmienne energii cieplnej :            2,50 zł/m2/m-c
 •   Razem stawka za energię cieplną :                   3,05 zł/m2/m-c

[28-08-2017 r.]

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" zawiadamia, że w poniedziałek  14 sierpnia 2017 r. biuro spółdzielni będzie nieczynne.

PO GODZINACH PRACY SPÓŁDZIELNI ORAZ W DNI WOLNE OD PRACY AWARIE NALEŻY ZGŁASZAĆ POD NUMERAMI TELEFONÓW:

Pogotowie instalacyjne:    tel. 71 348-65-11,  71 348-53-14  

(awarie instalacji: elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania)

 [09-08-2017 r.]

 

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 32, 34 ul. Katowickiej 11, 37, ul. Opolskiej 69, 73 we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie izolacji ścian fundamentowych z wymianą nawierzchni przyległego chodnika przy budynku mieszkalnym ul. Opolska 79-85 we Wrocławiu. ETAP II

 [09-08-2017 r.]

 

PRACA

SPÓŁDZIELNIA   MIESZKANIOWA „KSIĘŻE MAŁE”   ZATRUDNI   OSOBĘ   CHĘTNĄ   DO   PRACY W CHARAKTERZE GOSPODARZA DOMU.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY W GODZINACH URZĘDOWANIA  SPÓŁDZIELNI PRZY UL. TARNOGÓRSKIEJ 1 WE WROCŁAWIU:

CODZIENNIE   OD GODZ. 7:00 DO GODZ. 15:00 , W CZWARTKI OD GODZ. 9:00 DO GODZ. 17:00

 [07-08-2017 r.]

 

OFERTY WYNAJĘCIA LOKALU UŻYTKOWEGO

1.  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” informuje, że od  01 października 2017 r. jest do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. Tarnogórskiej 1, we Wrocławiu o powierzchni ok. 60 m².

 

2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. Tarnogórskiej 1, we Wrocławiu  o powierzchni ok. 200 m².

 [07-08-2017 r.] 

 

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 lipca br. w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" przy ul. Tarnogórskiej 1

Członkowie Rady Nadzorczej będą do dyspozycji dla zainteresowanych Członków naszej Spółdzielni.

Jest to okazja do zadawania pytań, składania postulatów i wniosków, a także bezpośredniej rozmowy z członkami wybranej w czerwcu Rady Nadzorczej.

Członkowie Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej będą dyżurować tego dnia

w godzinach od 15.00 do 17.00.

 

ZAPRASZAMY   27 LIPCA 2017 r. godz. 15.00 - 17.00

 

 

 

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”, które odbyło się 24 czerwca br., wybrano nową 7-osobową Radę Nadzorczą. Poprzedniej skończyła się 3-letnia kadencja. W skład nowej Rady Nadzorczej weszli według ilości otrzymanych głosów:

- Bogdan Koprek - 36 głosów

- Barbara Krawczyk - 34 głosów

- Leszek Fąfara – 31 głosów

- Małgorzata Sobczyk - 31 głosów

- Elżbieta Wowrzeczka - 30 głosów

- Ryszarda Żukowska - 29 głosów

- Zuzanna Słowińska - 27 głosów

 

8 lipca 2017 roku odbyło się posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej Spółdzielni w celu ukonstytuowania.

Na posiedzeniu wybrano przewodniczącego Rady, zastępcę i sekretarza. Członkowie Rady Nadzorczej wybrali również przewodniczących Komisji.

 

 SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "KSIĘŻE MAŁE" (2017-2020)

Bogdan Koprek                 - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Elżbieta Wowrzeczka          - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zuzanna Słowińska            - Sekretarz Rady Nadzorczej

 

KOMISJA EKONOMICZNO – REWIZYJNA

Ryszarda Żukowska           - Przewodniczący

Małgorzata Sobczyk          - Członek Komisji

 

KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Leszek Fąfara                    - Przewodniczący Komisji

Barbara Krawczyk              - Członek Komisji

 [18-07-2017 r.] 

 

 

 

 

Sprawozdania, protokoły, projekty uchwał i inna dokumentacja będąca przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni  w piątek 9 czerwca 2017 r. tj. na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się z tymi dokumentami codziennie w godzinach pracy Spółdzielni:

poniedziałek – piątek w godzinach od 7:15 do 14:45,  czwartek od godziny 9:15 do 16:45.

 Ponadto informujemy, że na podstawie Statutu Spółdzielni:

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłosić projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku Walnego Zgromadzenia do 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej  do        09 czerwca 2017 r.

Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej dziesięciu członków Spółdzielni.

Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia, co oznacza, że ostatnim dniem ich wniesienia jest 21 czerwca 2017 r. (środa).

 Jeżeli do porządku obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wniesione zmiany, to uzupełniony porządek ukaże się na tablicach ogólnodostępnych ogłoszeń i tablicach na klatkach schodowych.         

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD.

 I.      OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia na podstawie dokumentów.

2. Wybór prezydium (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz).

3. Wybór Komisji: Mandatowo - Skrutacyjnej, Wyborczej, Wnioskowej

4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej  w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego  Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

II.      PORZĄDEK OBRAD

1. Przedłożenie sprawozdań:

         1.1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2016 - Dyskusja.

         1.2 Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2016

          -  Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r.

          -  Przedstawienie Opinii i Raportu biegłych rewidentów z badania Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r.

           - Projekt uchwały o podziale wyniku finansowego z działalności Spółdzielni w 2016 r.

           - Dyskusja.

         1.3 Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016/2017 - Dyskusja.

2. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

        2.1 Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 r.

        2.2 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r.

        2.3 Podziału wyniku finansowego z działalności gospodarczej Spółdzielni w 2016 r.

        2.4 Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2016 / 2017 r.

        2.5   Udzielenia Absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Spółdzielni.

        2.6   Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie może zaciągnąć Spółdzielnia.

3. Wybory Członków Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję w latach 2017-2020:

       3.1 Zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni.

       3.2 Prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej zgodnie z § 26 b ust 9 Statutu Spółdzielni.

       3.3 Głosowanie tajne.

       3.4 Ogłoszenie Komisji Wyborczej w sprawie osób wybranych do Rady Nadzorczej Spółdzielni.

4. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

        4.1 Wyboru osób do Rady Nadzorczej.

5. Przedstawienie projektu zmian do Statutu

6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

       6.1 Uchwalenia zmian w Statucie Spółdzielni.

7. Wolne Wnioski Członków Spółdzielni w pozostałych sprawach. Głosowanie nad udzieleniem poparcia  zgłoszonym wnioskom.

8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.

9. Sprawozdanie komisji Wnioskowej.

10. Zamknięcie obrad.

         III. ZAKOŃCZENIE WALNEGO ZGROMADZENIA

 [01-06-2017 r.]

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe zawiadamia, że we wtorek  2 maja 2017 r. biuro spółdzielni będzie nieczynne.

PO GODZINACH PRACY SPÓŁDZIELNI ORAZ W DNI WOLNE OD PRACY AWARIE NALEŻY ZGŁASZAĆ POD NUMERAMI TELEFONÓW:

Pogotowie instalacyjne: tel. 71 348-65-11, 71 348-53-14

awarie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania

Zgłoszenia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 6.00

w soboty, niedziele i święta – całodobowo

Serwis węzła cieplnego MPEC Serwis S.A. tel. 71 796-54-40, 71 796-54-70

awarie węzła cieplnego

Zgłoszenia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 6.00

w soboty, niedziele i święta – całodobowo

UWAGA:

W sytuacji wystąpienia zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu należy zwrócić się bezpośrednio do właściwych służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, dzwoniąc na odpowiedni numer alarmowy, np. 112, 997 (Policja), 998 (Straż Pożarna), 999 (Pogotowie ratunkowe).

 [28-04-2017 r.]

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe dementuje niezgodną z prawdą informację, dotyczącą powstania klubu nocnego w pomieszczeniach po warsztacie samochodowym na ul. Tarnogórskiej 1.

Obecnie prowadzone są rozmowy z potencjalnymi zainteresowanymi najmem. Jednym z zainteresowanych jest firma, która deklaruje prowadzenie działalności gastronomicznej.

Ewentualne pytania dotyczące najmu prosimy kierować na adres spółdzielni lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 [26-04-2017 r.]

INFORMACJA

W związku z  aktualizacją Statutu SM Księże Małe, Zarząd i Rada Nadzorcza proszą Członków Spółdzielni  o przekazywanie swoich uwag , komentarzy i propozycji dotyczących zmian w Statucie w formie pisemnej.

Wnioski należy składać do dnia 30.04.2017 r.  w sekretariacie spółdzielni, pocztą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres korespondencyjny Spółdzielni.

 [10-04-2017 r.]

PRACA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe we Wrocławiu zatrudni osobę na stanowisko:

KONSERWATORA (kliknij, aby otworzyć ogłoszenie) 

 [05-04-2017 r.]

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 1-17, Chorzowskiej 2-10, Chorzowskiej 19-53, Katowickiej 2-22, Katowickiej 24-64, we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń.

 

 [05-04-2017 r.]

 

ANKIETA

Szanowni Państwo,

Do oddawczych skrzynek pocztowych każdego mieszkania w dniu 16.03.2017 r.  zostanie wrzucona Ankieta skierowana do mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe.

W związku z realizacją zaleceń polustracyjnych dotyczących likwidacji zwisających przewodów na elewacji budynków oraz indywidualnych anten telewizyjnych na dachach, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej prosi o wypełnienie ankiety dotyczącej tego zagadnienia.

Zapewniamy, że dokonany przez Państwa wybór zostanie wykorzystany do podjęcia działań mających na celu spełnienie Państwa oczekiwań oraz wypełnienie zaleceń polustracyjnych.

Wypełnioną ankietę prosimy wrzucić do skrzynki Spółdzielni Mieszkaniowej, dostarczyć do sekretariatu lub wysłać pocztą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 31.03.2017 r.

ANKIETA

                                                                              Zarząd Spółdzielni

[16-03-2017 r.]

 

 

 Zaproszenie do przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe ogłasza  przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 1-17, Chorzowskiej 2-10, Chorzowskiej 19-53, Katowickiej 2-22, Katowickiej 24-64, we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń. 

 

[08-12-2016 r.]

 

 

 

  

W imieniu Rady Osiedla zapraszamy na dyżur Dzielnicowego do siedziby Rady Osiedla Księże

przy ul. Głubczyckiej 3 (SP 99) w dniu 28 marca 2017 w godz. 18:00 - 19:00                            

  DYŻUROWAŁ BĘDZIE  ST. SIERŻ. PAWEŁ BURY

  [24-03-2017 r.]

 

W imieniu Rady Osiedla zapraszamy do siedziby Rady Osiedla Księże

przy ul. Głubczyckiej 3 (SP 99) w dniu 31 stycznia 2017 (wtorek)  w godz. 17:30 - 19:00    

NA DYŻUR:   DZIELNICOWEGO, STRAŻY MIEJSKIEJ ORAZ RADCY PRAWNEGO

ZAINTERERSOWANYCH MIESZKAŃCÓW PROSIMY O ZGŁASZANIE PROBLEMÓW

  [24-01-2017 r.]

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe ogłasza  przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 1-17, Chorzowskiej 2-10, Chorzowskiej 19-53, Katowickiej 2-22, Katowickiej 24-64, we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń. 

 

[08-12-2016 r.]

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe informuje  o zmianie wysokości  miesięcznych  opłat zależnych od Spółdzielni obowiązujących od  01 kwietnia 2017 roku.

Dla każdej nieruchomości mieszkalnej stawka została skalkulowana indywidualnie:

KATOWICKA 2 - 22

KATOWICKA 24 - 64

KATOWICKA 5 - 25

KATOWICKA 27-45, CHORZOWSKA 57-59

CHORZOWSKA 2 - 10

CHORZOWSKA 14 - 38

CHORZOWSKA 1 - 17

CHORZOWSKA 19 - 53

OPOLSKA 65 - 91

GOGOLIŃSKA 1 - 11

SIEWIERSKA 3 - 11

[09-01-2017 r.]

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe informuje  o zmianie wysokości  miesięcznych  opłat zależnych od Spółdzielni obowiązujących od  01 kwietnia 2017 roku.

Dla każdej nieruchomości mieszkalnej stawka została skalkulowana indywidualnie:

KATOWICKA 2 - 22

KATOWICKA 24 - 64

KATOWICKA 5 - 25

KATOWICKA 27-45, CHORZOWSKA 57-59

CHORZOWSKA 2 - 10

CHORZOWSKA 14 - 38

CHORZOWSKA 1 - 17

CHORZOWSKA 19 - 53

OPOLSKA 65 - 91

GOGOLIŃSKA 1 - 11

SIEWIERSKA 3 - 11

[09-01-2017 r.]

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe ogłasza  przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 1-17, Chorzowskiej 2-10, Chorzowskiej 19-53, Katowickiej 2-22, Katowickiej 24-64, we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń. 

 

[08-12-2016 r.]

Siłownia Zewnętrzna – serdecznie zapraszamy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” serdecznie zaprasza do korzystania z siłowni zewnętrznej

zlokalizowanej na terenie boiska osiedlowego przy ul. Chorzowskiej.

Nasza siłownia wyposażona jest w różnorodne urządzenia fitness łatwe w obsłudze i skuteczne w działaniu. Bez względu na płeć, wiek, poziom kondycji fizycznej  czy zaawansowania w ćwiczeniach każdy, bez wątpienia, znajdzie coś dla siebie. Tak jak w tradycyjnej siłowni ukształtować tu można swoja sylwetkę, zgubić zbędne kilogramy, dodatkowo dotleniając organizm.

Sprzęty usytuowane są w ten sposób, by jednocześnie mogło korzystać kilka osób, co stwarza możliwość dbania o zdrowie i kondycję w towarzystwie przyjaciół.

  

 

[30-11-2016r.]

 

 

 

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe ogłasza  przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 1-17, Chorzowskiej 2-10, Chorzowskiej 19-53, Katowickiej 2-22, Katowickiej 24-64, we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń. 

 

[08-12-2016 r.]

 

 

W imieniu Rady Osiedla zapraszamy na dyżur Dzielnicowego do siedziby Rady Osiedla Księże

przy ul. Głubczyckiej 3 (SP 99) w dniu 22.11.2016 w godz. 18:00 - 19:00                            

  DYŻUROWAŁ BĘDZIE  ST. SIERŻ. PAWEŁ BURY

 

[16-11-2016r.]

  

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe z siedzibą przy ul Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Katowickiej 4 (kliknij aby poznać szczegóły)

[28-10-2016r.]

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe zawiadamia, że w poniedziałek  31 października 2016 r. biuro spółdzielni będzie nieczynne.

PO GODZINACH PRACY SPÓŁDZIELNI ORAZ W DNI WOLNE OD PRACY AWARIE NALEŻY ZGŁASZAĆ POD NUMERAMI TELEFONÓW:

POGOTOWIA INSTALACYJNE:      WOD – KAN i CO;  ELEKTRYCZNE;  GAZOWE

POGOTOWIE 1. 71 348-53-14; 71 348 65 11

POGOTOWIE 2. 575 800 112; 575 600 112;

[28-10-2016r.]

W imieniu Rady Osiedla zapraszamy na dyżur Dzielnicowego do siedziby Rady Osiedla Księże

przy ul. Głubczyckiej 3 (SP 99) w dniu 22.11.2016 w godz. 18:00 - 19:00                            

  DYŻUROWAŁ BĘDZIE  ST. SIERŻ. PAWEŁ BURY

 

[16-11-2016r.]

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe z siedzibą przy ul Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Katowickiej 4 (kliknij aby poznać szczegóły)

[28-10-2016r.]

 

Szanowni Państwo,

Zarząd SM Księże Małe informuje o zwołaniu obrad Walnego Zgromadzenia Członków, 

przerwanego w dniu 16 września 2016r. 

 na dzień 19 listopada 2016 r.  (sobota)

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 99 przy ul. Głubczyckiej 3 we Wrocławiu i rozpocznie się o godzinie 09:00

Sprawozdania, protokoły, projekty uchwał i inna dokumentacja będąca przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni w piątek 28 października 2016 r. na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się z tymi dokumentami codziennie w godzinach pracy Spółdzielni:

pon. wt. śr. i pt. w godzinach od 7:15 do 14:45,  czwartek od godziny 9:15 do 16:45.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków na Walne Zgromadzenie

ZARZĄD SM Księże Małe

 

[28-10-2016r.]

 

PRACA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe" we Wrocławiu  zatrudni osobę na stanowisko:

KOORDYNATORA   d/s  TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNYCH (kliknij aby otworzyć ogłoszenie) 

[28-09-2016r.]

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16 września 2016 roku

zmarł w wieku 93 lat


Prof. Marian Rutkowski

Był mieszkańcem naszego osiedla od 1948 roku.

Profesor doktor habilitowany, Marian Rutkowski, był emerytowanym pracownikiem naukowym Politechniki Wrocławskiej. Był porucznikiem Narodowych Sił Zbrojnych, weteranem Brygady Świętokrzyskiej NSZ, wielkim społecznikiem i patriotą. Zmarły Pan Profesor był człowiekiem najwyższej próby, wychowawcą młodzieży akademickiej, promotorem wielu prac naukowych.

Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek życzliwy i ciepły, a pomimo swojej bohaterskiej przeszłości, niesłychanie skromnym.

Cześć Jego Pamięci !!!

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 22 września 2016 r. Mszą Świętą o godz. 11:00 w Kościele Parafialnym przy ul. Świątnickiej 32 we Wrocławiu. Pogrzeb o godz. 12:00 na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Opolskiej we Wrocławiu.

 

[21-09-2016r.]

 

Szanowni Mieszkańcy !

W związku z pytaniami dotyczącymi programu Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe informuje, że jest to kontynuacja zebrania z dnia 21 maja 2016 r. Obowiązuje więc program jaki został przygotowany na to zgromadzenie.  Uwzględnia on wszystkie uchwały dotyczące tego zebrania oraz wnioski i uchwały wniesione,  zgodnie z Art 83 ust 12 Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

W porządku obrad Walnego Zgromadzenia na 16 września 2016 r. zmieniona jest jedynie szata graficzna, która pozwala na sprawne i merytoryczne przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia.

[06-09-2016r.]

INFORMACJA W SPRAWIE PRZEBIEGU WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KSIĘŻE MAŁE

 

Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście, za wyjątkiem osób nie mających zdolności do czynności prawnych lub mających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, którzy mogą być reprezentowani przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.

Członek Spółdzielni może na własny koszt korzystać z pomocy prawnej lub pomocy eksperta, jednakże osoby te nie są uprawnione do zabierania głosu.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków Spółdzielni. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrywanie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że ustawa lub statut wymaga kwalifikowanej większości głosów.

Procedura obradowania:

 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę Nadzorczą członek Rady Nadzorczej.

 2. Walne Zgromadzenie wybiera prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Wybór Prezydium przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

 3. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera zwykłą większością głosów spośród członków Spółdzielni następujące komisje:

 • komisję mandatowo-skrutacyjną w składzie od 2 do 5 osób;

 • komisję wyborczą w składzie od 2 do 5 osób;

 • komisję wnioskową w składzie od 2 do 5 osób.

 1. Po przedstawieniu spraw zamieszczonych w porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu według kolejności zgłoszeń.

Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 3 minut. Członkom Rady Nadzorczej, Członkom Zarządu oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej głos może być udzielany poza kolejnością.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos, jeżeli odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas na przeznaczony na wypowiedź. W przypadku nie zastosowania się mówcy przewodniczący Zgromadzenia odbiera mu głos. Przewodniczący może odmówić udzielania głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.

 1. W sprawach formalnych przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością.

Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące sposobu głosowania, głosowania bez dyskusji, zakończenia dyskusji, zamknięcia listy mówców, zamknięcia listy kandydatów, zamknięcia listy kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, zarządzania przerwami.

W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy jeden „za” i jeden „przeciw”. Wnioski w sprawach formalnych Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać pisemnie niezależnie od zgłaszanych wniosków, oświadczenia do protokołu Walnego Zgromadzenia.

 1. Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie.

 2. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący informuje o zebranych wnioskach, które zostały zgłoszone do danego punktu porządku obrad i o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami.

Wnioski dalej idące są głosowane w pierwszej kolejności. Wnioskiem „dalej idącym” jest taki wniosek, którego przegłosowanie przesądza celowość głosowania wniosków pozostałych.

 1. Zakończenie Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni następuje po wyczerpaniu porządku obrad.

[06-09-2016r.]

Szanowni Państwo,

Zarząd SM Księże Małe informuje o zwołaniu obrad Walnego Zgromadzenia, przerwanego w dniu 21 maja 2016 r.  

na dzień 16 września 2016 r.  (piątek!)

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 99 przy ul. Głubczyckiej 3 we Wrocławiu i rozpocznie się o godzinie 17:00

Sprawozdania, protokoły, projekty uchwał i inna dokumentacja będąca przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni w piątek 26 sierpnia 2016 r. tj. na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się z tymi dokumentami codziennie w godzinach pracy Spółdzielni:

pon. wt. śr. i pt. w godzinach od 7:15 do 14:45,  czwartek od godziny 9:15 do 16:45.

ZARZĄD SM KM

 

 

 

PRACA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe" we Wrocławiu  zatrudni osobę na stanowisko:

KOORDYNATORA   d/s  TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNYCH (kliknij aby otworzyć ogłoszenie)

[10-08-2016r.]

LUSTRACJA

Uprzejmie informujemy iż w siedzibie Spółdzielni do wglądu dostępne są już dokumenty z lustracji Spółdzielni.

Serdecznie zapraszamy.

[10-08-2016r.]

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW - W SPRAWIE KONKURSU NA PREZESA SM KSIĘŻE MAŁE.

Szanowni Państwo. Zgodnie z uchwałą nr 46/2016

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 8 oraz § 40 ust. 1 Statutu SM „Księże Małe” powołuje z dniem 1 sierpnia 2016 r. Pana Andrzeja Pyziołka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu.

Poniżej krótki list powitalny od przyszłego Prezesa Naszej Spółdzielni. 

Szanowni Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe

Mam 56 lat, posiadam wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie administracji w systemie prawa europejskiego , ukończyłem również studia podyplomowe o kierunku zarządzanie nieruchomościami.

Od 20 lat związany jestem ze spółdzielczością mieszkaniową. Doświadczenie zdobywałem  w jednej z największych spółdzielni we Wrocławiu posiadającej ponad 4500 członków. Podczas tego okresu poznałem każdy obszar działalności spółdzielczej począwszy od mistrza robót elektrycznych ( ze względu na posiadane uprawnienia), poprzez z-ce kierownika działu eksploatacji, kierownika tego działu aby ostatecznie  zarządzać działem eksploatacji i remontów. Kierowałem ponad 50 osobową grupą pracowników, od konserwatorów, gospodarzy budynków po pracowników administracyjnych. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje czego efektem jest pozyskanie w 2009 roku licencji zarządcy nieruchomości oraz uprawnień zawodowych wydanych przez UDT,SEP,SIMP.

Obecnie pełnię również funkcję prezesa Dolnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości „DOSZAN” we Wrocławiu.

Mam nadzieję, że doświadczenie jakie posiadam pomoże spełnić postawione przede mną cele i w sposób efektywny wykorzystać posiadane kompetencje.

Z poważaniem

Andrzej Pyziołek

[12-07-2016r.]

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW 

Szanowni Państwo,

wykonując obowiązki jako tymczasowy Zarząd SM Księże Małe informujemy, iż w dniu 21 maja 2016 r. odbyło się zwołane na ten dzień Walne Zgromadzenie SM Księże Małe.

Po otwarciu obrad, w związku z licznymi wątpliwościami grupy członków Spółdzielni co do działań organów Spółdzielni oraz chęcią zapoznania się z wynikami lustracji Spółdzielni, która nie została zakończona przed 21.05.2016 r., jak również w związku z prowadzoną procedurą wyboru nowych członków Zarządu, Walne Zgromadzenie podjęło zdecydowaną większością głosów uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku, wskazując, że kontynuacja obrad nastąpi do dnia 30 września 2016 r., czyli po dokonaniu wyboru nowego Prezesa Zarządu SM Księże Małe.

Przerwanie i odroczenie obrad Walnego Zgromadzenia uchwałą podjęta przez ten organ, czyli wolą członków SM Księże Małe przed wyczerpaniem porządku obrad jest zgodna z postanowieniami Statutu.

Zawieszenie obrad nie wstrzymuje w żaden sposób pracy Spółdzielni, w szczególności nie ma wpływu na wybór nowego Zarządu Spółdzielni.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż o zaistniałej sytuacji tj.,  przerwaniu obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd SM Księże Małe powiadomił Krajową Radę Spółdzielczą oraz Związek Rewizyjny.

O dalszych czynnościach będziemy Państwa informować.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji

Z wyrazami szacunku

ZARZĄD SM KM

[14-06-2016r.]
W imieniu Rady Osiedla oraz własnym pragniemy Państwa zaprosić na Festyn Rodzinny, który odbędzie się w dniu 18.06.2016 (sobota).

Szczegóły oraz plan imprezy 

 

[13-06-2016r.]

Poniżej kolejna informacje od Zarządu i Rady Nadzorczej - zapraszamy do lektury

 List nr 2 do mieszkańców SMKM

[11-05-2016r.]

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami od Zarządu i Rady Nadzorczej

 List do mieszkańców SMKM

[10-05-2016r.]
OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe zawiadamia, że w piątek 27-go maja 2016r. biuro spółdzielni będzie nieczynne.

[24-05-2016r.]

Wszystkich członków Naszej Spółdzielni jeszcze raz gorąco zachęcamy i zapraszamy na Walne Zgromadzenie. 

Jeśli chcą Państwo swoje opinie oprzeć na faktach a nie na plotkach niewiadomego pochodzenia to również zachęcamy do wizyty w biurze spółdzielni i zapoznanie się z dostępną dokumentacją.

 

[19-05-2016r.]

 

Poniżej kolejna informacje od Zarządu i Rady Nadzorczej - zapraszamy do lektury

 List nr 2 do mieszkańców SMKM

[11-05-2016r.]

INFORMACJA  - Uchwała Nr 39/2016

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 8. Statutu SM „Księże Małe”, ze względu na niewłaściwe umieszczenie na stronie internetowej przez portal „Gazety Wyborczej” informacji o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”, przedłuża okres składania ofert na stanowisko Prezesa Spółdzielni SM KM do dnia 24 maja 2016 r.

[10-05-2016r.]
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami od Zarządu i Rady Nadzorczej

 List do mieszkańców SMKM

[10-05-2016r.]
Ogłoszenie
Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe z siedzibą przy ul Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Chorzowskiej 18 (proszę klinknąć treść ogłoszenia by zobaczyć szczegóły)

 [06-05-2016r.]

Szanowni Państwo,

Zarząd SM Księże Małe informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w dniu 21 maja 2016 r.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 99 przy ul. Głubczyckiej 3 we Wrocławiu i rozpocznie się o godzinie 10:00.

Sprawozdania, protokoły, projekty uchwał oraz inna dokumentacja będąca przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni w piątek 6 maja 2016 r. tj. na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się z tymi dokumentami codziennie w godzinach pracy Spółdzielni:

poniedziałek – piątek w godzinach od 7:00 do 15:00, czwartek od godziny 9:00 do 17:00.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami, aby na najbliższym Walnym Zgromadzeniu mogli Państwo aktywnie i świadomie uczestniczyć!

[29-04-2016r.]

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe zawiadamia, że w poniedziałek 2-go maja 2016r. biuro spółdzielni będzie nieczynne.

[29-04-2016r.]

 

Przypominamy!

W każdy czwartek w godzinach 15:00 - 17:00 Zarząd przyjmuje wszystkich zainteresowanych w siedzibie Spółdzielni.

[20-04-2016r.]

W imieniu Rady Osiedla zapraszamy na dyżur Dzielnicowego 

asp. Macieja Muzyk

w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Głubczyckiej 3 (SP 99)

w dniu 19.04.2016 w godzinach 18:00 - 19:00

oraz w dniu 22.04.2016 w godzinach 9:00 - 10:00

[19-04-2016r.]

 

 
 
[15.04.2016]
 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW SM KSIĘŻE MAŁE
 
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe we Wrocławiu informuje, iż w dniu 
 
25.03.2016r. nastąpiło odwołanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe we Wrocławiu uchwałami 
 
Nr 15/2016 z dnia 24.03.2016r. – odwołanie z funkcji Prezesa Zarządu P. Waldemara Witczaka;
 
Nr 16/2016 z dnia 24.03.2016r. – odwołanie z funkcji Społecznego Członka Zarządu. P. Elżbiety Wowrzeczki  
 
Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe powołała Uchwałami:
 
Nr 17/2016 z dnia 24.03.2016r. - do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Janusza Cupera;
 
Nr 18/2016 z dnia 24.03.2016r. – do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Pana Kamila Kwietniewskiego
 
[25.03.2016]
 
Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym zostałem odwołany z funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni.
Dziękuję wszystkim, którzy w czasie mojej 2-letniej pracy aktywnie uczestniczyli w życiu Spółdzielni, służąc swoją radą a także krytyką oraz wspierali mnie swoim doświadczeniem.
Dziękuję tym, dzięki którym wielu mieszkańców uwierzyło, że warto angażować się we wspólne działania na rzecz naszego osiedla.
Mam nadzieję, że to co udało mi się przez ten krótki czas zrealizować będzie dobrze służyło mieszkańcom.

Gorąco zachęcam do zapoznania się z dokumentami Spółdzielni.
Macie  Państwo do ich przeglądania pełne prawo.
Przyjdźcie koniecznie na Walne Zgromadzenie !

Życzę wszystkim, po raz ostatni, spokojnych i dobrych Świąt Wielkanocnych.

Waldemar Witczak

[25.03.2016]

 
Szanowni Państwo

Zbliża się kolejne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w czerwcu 2016 r.
Zbiega się ono z końcem kadencji obecnego Zarządu, która upływa w połowie czerwca 2016 r.
Dlatego też Państwa obecność na Walnym Zgromadzeniu jest tak ważna, bowiem będą mogli Państwo rozliczyć Zarząd z 2-letniej pracy oraz Radę Nadzorczą, z właściwego wypełniania przez nią funkcji kontrolnych.
Proszę nie ufać rozpowszechnianym plotkom, tylko samemu zapoznać się dokumentami Spółdzielni. Macie  Państwo do ich przeglądania pełne prawo, jak również do zadawania niewygodnych pytań, zarówno Zarządowi jak i Radzie Nadzorczej.
Jesteście Państwo zawsze mile widzianymi gośćmi !
Zarząd od początku systematycznie publikuje na stronie internetowej sprawozdania Zarządu oraz uchwały Rady Nadzorczej.
Gorąco zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami, aby na najbliższym Walnym Zgromadzeniu mogli Państwo aktywnie i świadomie uczestniczyć.

[20.03.2015]

Przestrzeń wystawiennicza w budynku na Tarnogórskiej 1

Dzięki Kamili Wolszczak, nasze osiedle stanie się gospodarzem projektu H2O - szóstej edycji Samonośnych Uniwersalnych Wystaw we Wrocławiu.
Tym razem SUW alternatywną przestrzeń wystawienniczą odkryje na II piętrze budynku na Tarnogórskiej, dawnej łaźni i pralni. Kilku artystów wybranych konkursowo przygotuje i zaprezentuje tam swoje prace w dniach 20-21 maja 2016 r.

Dodatkową atrakcją (jest to nowe działanie SUWu !) będzie specjalny blok architektoniczno-warsztatowy poprowadzony przez architekta Tomasa de Loo.


Zanim jednak artyści przygotują swoje prace, Kamila Wolszczak zaprasza na spacer po osiedlu, który rozpocznie 20 marca o godz. 13. START na pętli tramwajowej.

[16.03.2015]   

 
Informujemy

Uprzejmie informujemy, że odbywające się w sali wielofunkcyjnej na Tarnogórskiej 1 zajęcia ruchowe (aerobik, zajęcia dla seniorów) będą kontynuowane.
Aktualne informacje o terminie i czasie zajęć będą zamieszczane przez prowadzących na tablicach ogłoszeń.

[11.03.2015]

Petycja mieszkańców

Zarząd i Rada Nadzorcza SM KM otrzymały 26 lutego 2016 r. petycję dotyczącą projektu koncepcji rewitalizacji budynku przy ul. Tarnogórskiej 1.
Cieszymy się z rosnącego zainteresowania mieszkańców tym, co dzieje się na naszym osiedlu. Ponieważ tekst petycji wskazuje, że mieszkańcy mają pewne obawy i wątpliwości związane z projektem, Zarząd postanowił zaprosić Państwa w najbliższym czasie na spotkanie, gdzie będą mieli Państwo okazję wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Spotkania odbędą się w sali na ul. Tarnogórskiej 1. Jeśli wyrazicie Państwo taką wolę Zarząd zaprosi na nie autorów projektu.

[10.03.2015]  

Zapraszamy

Uprzejmie informujemy, że w sali wielofunkcyjnej na Tarnogórskiej 1, mieszczącej się na I piętrze, odbywają się zajęcia ruchowe (aerobik):

 • poniedziałki i środy w godz. 19-20,
 • we wtorki i czwartki w godz. 20-21.

W sali wielofunkcyjnej na Tarnogórskiej 1 28 lutego w ramach projektu "Księże działa" odbędzie się spotkanie z Piotrem Bielskim - autorem książki "Joga śmiechu.Droga do radości.", warsztaty jogi śmiechu oraz projekcja filmu Jeszcze dalej niż północ". Wstęp wolny.

[22.02.2015]  

Wolny lokal do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. Chorzowskiej 4a o powierzchni 37,12m2. Lokal ten znajduje się w głównym ciągu handlowym naszego osiedla, gdzie zlokalizowane są m. in.: poczta, bankomat, sklep spożywczy, sklep mięsny, kwiaciarnia.

Oferta najmu powinna zawierać:

 • określenie podmiotu (osoba lub firma) składającego ofertę (imię, nazwisko i adres albo nazwa firmy i adres oraz akt prawny będący podstawą działalności),
 • dane do kontaktowania się (adres, telefon, e'mail),
 • proponowaną cenę czynszu najmu powierzchni użytkowej lokalu zł/m2 netto, (czynsz najmu nie obejmuje kosztów mediów, z których najemca korzysta w lokalu: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda).

Oferty można składać w sekretariacie w siedzibie Spółdzielni we Wrocławiu ul. Tarnogórska 1, w godz. pracy Spółdzielni, przesyłać na adres pocztowy lub e'mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 29 lutego 2016. Wynajmujący zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru najemcy. Pierwszeństwo w najmie lokalu przy zaoferowanych jednakowych warunkach najmu mają członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe. Informacje o lokalu: 71 342­65­60

[22.02.2015]

Przepraszamy

W związku z trudnością w zarządzaniu stroną internetową i uniemożliwieniem jej aktualizacji w ciągu ostatnich dwóch miesięcy Zarząd przeniósł stronę www.smksiezemale.pl na nowy serwer, powierzając jednocześnie jego serwisowanie nowej firmie.  Przepraszamy wszystkich korzystających z tego środka komunikacji za utrudnienia.                               

[22.02.2015]
 
 
Zapraszamy do Bawialni

Zapraszamy wszystkich rodziców wraz ze swoimi pociechami, w pierwszy dzień po Świętach (27 grudnia) o godz 16.00 na uroczyste otwarcie bawialni dla dzieci.
Cieszymy się, że na naszym osiedlu, na Katowickiej 23 (obok fryzjera) powstało nowe miejsce spotkań i zabaw dla dzieci. Będzie w nim można pozostawić dziecko pod dobrą opieką udając się np. do fryzjera, a także organizować przyjęcie urodzinowe lub imieninowe dla dzieci.

[24.12.2015]

Przepraszamy

W zeszłym tygodniu strona internetowa była niedostępna z powodu włamania do systemu komputerowego (firmy ją obsługującej). Usunięcie skutków włamania zajęło administratorowi kilka dni. Przepraszamy za utrudnienia.                               

[24.12.2015]
Zapraszamy

w sobotę 19.12.2015 o godz. 16.00 na "Miłe spotkanie - kolęd szykowanie" - przygotowanie do Świąt poprzez naukę wspólnego śpiewania i grania. Zapraszam całą Gromadę do uczestnictwa - może to być preludium do zajęć, jakie będziemy mieć po Nowym Roku.Miejsce spotkania - i kolędowania- sala Spółdzielni - Tarnogórska 1 (nad apteką). Można przynieść instrumenty - jakie kto ma, zrobimy orkiestrę.

 [2015.12.15]

Zapraszamy

piątek 18.12.2015 o godz. 18:00 do sali na Ip. budynku przy ul. Tarnogórskiej 1.

Księże Działa to międzypokoleniowa inicjatywa realizowana w ramach programu „Seniorzy w Akcji”. Pierwsze, otwarte dla wszystkich mieszkańców osiedli Księże Małe i Księże Wielkie, spotkanie odbędzie się w sali Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” przy ul. Tarnogórskiej 1 w piątek 18 grudnia o godz. 18:00
Od organizatorów?
Pragniemy zaprosić wszystkich chętnych mieszkańców do wspólnego zorganizowania pięciu wydarzeń kulturalnych na naszym osiedlu, ale głęboko wierzymy w to, że 5 wydarzeń to dopiero początek.
Do mieszkańców?
Przyjdźcie na spotkanie z głowami pełnymi pomysłów! Przyłączcie się do nas! W przedświątecznej atmosferze poznajmy się i porozmawiajmy o tym jakie wydarzenia kulturalne mogłyby się odbywać na naszym pięknym osiedlu.
Przykłady?
Może wyprzedaż garażowa? Spacer z przewodnikiem po osiedlu? Piknik rodzinny? Koncert jazzowy, pokaz filmu, wystawa plakatów, a może coś zupełnie innego? Możliwości jest wiele.
Więcej informacji na profilu facebookowym wydarzenia: www.facebook.com/KsiezeDziala
***
Inicjatywa Księże Działa odbywa się w ramach ogólnopolskiego programu "Seniorzy w Akcji" (www.seniorzywakcji.pl) realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" (www.e.org.pl)

[2015.12.15]

 

Spółdzielnia zaprasza WSZYSTKICH mieszkańców NASZEGO OSIEDLA  na przedświąteczne "MIŁE SPOTKANIE - PIERNICZKÓW MALOWANIE".
Spotkanie odbędzie się w sobotę 12 grudnia o 16.00 w sali Spółdzielni na I piętrze (tam, gdzie we wrześniu odbył się koncert jazzowy na ukulele).
Goście proszeni są o przyniesienie ozdób do dekorowania pierników.

[2015.12.09]

 Inwentaryzacja

Uprzejmie informujemy, że w dniach 16­-20.11.2015 r. rozpoczną się prace inwentaryzacyjne dotyczące klatek schodowych oraz mieszkań budynku przy ul.Chorzowskiej 14-38. Inwentaryzacja ma na celu przygotowanie prac projektowych systemu wentylacji. Osoby wykonujące pomiary będą miały identyfikatory z pieczęcią Spółdzielni. Prosimy o wyrozumiałość oraz udostępnienie mieszkań. Wszelkich informacji udziela Dział Techniczny.

Przepraszamy za utrudnienia

[2015.11.17]

Zapraszamy do osiedlowej biblioteki

Biblioteka pod Kominem (Tarnogórska 1) otwiera klub gry planszowej „GO".
Spotkania odbywać się będą o stałej porze w 1 i 3 czwartek miesiąca w godzinach 17.00 -18.30.
Zapraszamy wszystkich chętnych - dzieci z rodzicami, młodzież i dorosłych. Zapisy w bibliotece (osobiście lub mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Start już w najbliższy czwartek 19.11.2015 r.  o godz. 17.00
Klub poprowadzi i zaprasza do gry Paweł Pałucki 5k.

Czym jest Go? To jedna z najstarszych gier planszowych i strategicznych, pochodząca z Chin. Go ma bardzo proste zasady, lecz tak wiele możliwości, że nie da się jej objąć umysłem przez całe swoje życie. Ostatnia gra logiczna, w której komputery nie potrafią pokonać człowieka.

[2015.11.16]

Wolny lokal do wynajęcia 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe informuje, że posiada do wynajęcia od 1 lutego 2016r. lokal użytkowy o powierzchni 125 m2 usytuowany na parterze budynku przy ul.Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.
Lokal funkcjonował jako warsztat samochodowy.

 Oferta najmu powinna zawierać:

 • określenie podmiotu (osoba lub firma) składające ofertę (imię, nazwisko i adres albo nazwa firmy i adres oraz akt prawny będący podstawą działalności),
 • dane do kontaktowania się (adres, telefon, e-mail),
 • rodzaj działalności do prowadzenia w lokalu,
 • proponowaną cenę czynszu najmu w zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu (bez podatku VAT; czynsz najmu nie obejmuje kosztów mediów, z których najemca korzysta w lokalu: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda).

Oferty można składać w sekretariacie Spółdzielni we Wrocławiu przy ul. Tarnogórskiej 1, w godzinach pracy Spółdzielni, przesłać na adres Spółdzielni: pocztowy lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru najemcy.
Informacja o lokalu: tel (71) 342 65 60 lub (71) 342 13 66 (informacja w sprawach technicznych), zapytania pocztą: e-mail lub osobiście w godzinach pracy Spółdzielni.

[2015.11.05]

Dzień Zaduszny
chwila refleksji

Księże Małe to jedno w pierwszych miejsc we Wrocławiu, które po II wojnie światowej było zasiedlane przez ludność polską przybywającą z różnych krańców Polski oraz zsyłek z terenów byłego ZSRR. Z roku na rok ubywa świadków tamtych dni, coraz mniej wokół nas osób, których wspomnienia są często najlepszym "podręcznikiem do historii".

Trudno wymienić Wszystkich, którzy odeszli. W kontekście zbliżającego się Dnia Zadusznego przypominamy dwie osoby: 30 listopada pożegnaliśmy na miejscowym cmentarzu  Barbarę Nowakowską, liczącą 91 lat. W mniemaniu wielu z nas mieszkała tu „od zawsze”. Była zazwyczaj pogodna i uśmiechnięta, pomimo ciężkich doświadczeń jakie przynosiło jej życie - więzieniem i wyrokiem śmierci męża związanego z AK, tragiczną śmiercią dwóch synów - żyła wśród nas sprawiając wrażenie, że upływ czasu jej nie dotyczy.
Wśród osób zmarłych w tym roku jest Barbara Osińska-Omelan, jako Prezes zarządzająca Spółdzielnią blisko 20 lat, niemal od początku powstania Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe.
Tak wspomina o niej  Marek Galecki – ówczesny Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Co roku ubywa w naszej osiedlowej społeczności kilkanaście osób. Wspomnijmy o nich w Dzień Zaduszny.

[31.10.2015]

Zaproszenie do przetargu

Malowanie ścian oraz konserwacja schodów klatek schodowych budynków mieszkalnych

[2015.10.29]

Przebudowa pomieszczenia byłego węzła cieplnego

[2015.10.26]

 Wyniki głosowania Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2015

Z prawdziwą radością informujemy, że następujące projekty obywatelskie znalazły się na liście 62 zakwalifikowanych do realizacji projektów o wartości do 150 tys. zł:

Projekty te zostaną zrealizowane za gminne pieniądze w roku 2016.
Gratulujemy twórcom projektów oraz wszystkim osobom zaangażowanym w ich promocję.
Zachęcamy do przygotowania nowych projektów, które uczynią Księże Małe miejscem jeszcze ładniejszym i bardziej przyjaznym do mieszkania.

Warto wspomnieć, że w tegorocznym głosowaniu mieszkańcy Wrocławia oddali w sumie 168 278 głosów, w tym przez internet 127 648, papierowych formularzy złożono 40 630.

[2015.10.16]

"Poezja w fizyce, fizyka w poezji"

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 21 października (w środę) o godz. 17 do sali na I piętrze SM KM na Tarnogórskiej 1 na spotkanie zatytułowane "Poezja w fizyce, fizyka w poezji".
Spotkanie, ozdobione zarówno wierszami jak i ciekawymi doświadczeniami fizycznymi poprowadzi znakomity
wykładowca i propagator fizyki  Wojciech Dindorf.

[2015.10.16]

Zaproszenie do przetargu

Malowanie ścian oraz konserwacja schodów klatek schodowych budynków mieszkalnych

[2015.10.14]

Awaria ogrzewania

Nieprawidłowe działanie instalacji c.o. (słabe grzanie) w poniedziałek i wtorek było spowodowane awarią, która wydarzyła się w niedzielę. Uszkodzenie regulatora przy grzejniku spowodowało duży ubytek wody w instalacji.  Woda została uzupełniona w poniedziałek, jednak jej ubytek był na tyle duży, że po odpowietrzeniu układu ubyło wody po raz kolejny, stąd niska temperatura grzejników utrzymująca się do wtorku rano.
Obecnie instalacja działa prawidłowo.

Apelujemy o zgłaszanie niesprawnych i przeciekających regulatorów.
Przy okazji przypominamy, że dostarczycielem ciepła jest, od wielu już lat, firma FORTUM.

[2015.10.13]

Uwaga !

W dniu wczorajszym na osiedlu pojawiły się osoby proponujące wymianę żarówek w ramach krajowego programu efektywności energetycznej.
Osoby te oferują wymianę żarówek w mieszkaniach za kwotę około 600 zł. Wymiana taka nie jest wymagana przez prawo.
Ani Spółdzielnia ani firma energetyczna TAURON nie prowadzi takiej akcji.
Prosimy o rozwagę oraz poinformowanie swoich sąsiadów o nowym sposobie wyłudzania pieniędzy.

[2015.10.07]

Zaproszenie do przetargu

Przebudowa pomieszczenia byłego węzła cieplnego wraz z wymianą witryn na sklep spożywczy oraz wymiana okien w pomieszczeniu na I piętrze w budynku przy ul.Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

[2015.10.07]

Spółdzielnia zatrudni

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe poszukuje specjalisty d/s nieruchomości, lokalowych i członkowskich.
Osoba zatrudniona na tym stanowisku zajmować się będzie przede wszystkim prowadzeniem rejestru członków Spółdzielni oraz ksiąg wieczystych, dokumentacji dotyczącej mienia Spółdzielni, a także realizacją procedur przenoszenia praw własności lokali. Preferowane będą osoby z wykształceniem wyższym, w zakresie prawa administracyjnego.

Oferty można składać osobiście w sekretariacie Spółdzielni we Wrocławiu przy ul. Tarnogórskiej 1, przesłać pocztą na adres Spółdzielni lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w terminie do 15 października 2015r.

[2015.10.06]

Zaproszenie do przetargu

Remont dachowego pokrycia papowego, wraz z wymianą obróbek blacharskich

Wykonanie projektu wentylacji dla budynków mieszkalnych

[2015.09.25]

Wolne lokale do wynajęcia 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowy o powierzchni około 150 m2 usytuowane na I i II budynku przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu. Przy ocenie ofert będziemy preferować wkład własny w wykonaniu prac remontowych niezbędnych przy adaptacji lokalu.

 Oferta najmu powinna zawierać:

 • określenie podmiotu (osoba lub firma) składające ofertę (imię, nazwisko i adres albo nazwa firmy i adres oraz akt prawny będący podstawą działalności),
 • dane do kontaktowania się (adres, telefon, e-mail),
 • rodzaj działalności do prowadzenia w lokalu,
 • proponowaną cenę czynszu najmu w zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu (bez podatku VAT; czynsz najmu nie obejmuje kosztów mediów, z których najemca korzysta w lokalu: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda).

Oferty można składać w sekretariacie Spółdzielni we Wrocławiu przy ul. Tarnogórskiej 1, w godzinach pracy Spółdzielni, przesłać na adres Spółdzielni: pocztowy lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru najemcy.
Pierwszeństwo w najmie lokalu przy zaoferowanych jednakowych warunkach najmu mają członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe.
Informacja o lokalu: tel (71) 342 65 60 lub (71) 342 13 66 (informacja w sprawach technicznych), zapytania pocztą: e-mail lub osobiście w godzinach pracy Spółdzielni.

 [2015.09.25]

Uruchomienie systemu centralnego ogrzewania

Uprzejmie informujemy, że w poniedziałek, 21 września, włączony zostanie system ogrzewania.
Prosimy o zgłaszanie do działu technicznego niesprawnych zaworów grzejnikowych.
Przypominamy, że wszelkie informacje dotyczące usterek i awarii, jak również wskazania liczników wody, można zgłaszać drogą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

[2015.09.18]

 Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie projektu instalacji: sanitarnych (wod­-kan, c. o. wentylacji mechanicznej), elektrycznej oraz sieci strukturalnej, na podstawie koncepcji architektonicznej, wraz z uzgodnieniami z rzeczoznawcami, wykonaniem ekspertyzy p­poż, uzgodnieniem w biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków i uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, w dziale technicznym, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00 - ­ 12:00
[2015.09.15]

Wrocławski Budżet Obywatelski

Wrocławski Budżet Obywatelski wkracza w decydującą fazę.
W terminie 28.09-12.10.2015r. będzie można głosować na wybrane projekty.
Zachęcamy do oddawania głosów elektronicznie, poprzez wypełnienie formularza który pojawi się 28 września na stronie internetowej WBO.

Zachęcamy do głosowania na 3 projekty, dotyczące naszego Osiedla:
projekt 256 – poszerzenie ulicy Świątnickiej i wykonanie miejsc parkingowych przy kościele;
projekt 328 – budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 99;
projekt 546 – remont ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chorzowskiej 1-17.

[2015.09.15]  

Wolny lokal do wynajęcia 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 34 m2 usytuowany na parterze budynku przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu. Przy ocenie ofert będziemy preferować działalność handlową (sklep spożywczy) oraz wkład własny w wykonaniu prac remontowych niezbędnych przy adaptacji lokalu.

Oferta najmu powinna zawierać:

 • określenie podmiotu (osoba lub firma) składające ofertę (imię, nazwisko i adres albo nazwa firmy i adres oraz akt prawny będący podstawą działalności),
 • dane do kontaktowania się (adres, telefon, e-mail),
 • rodzaj działalności do prowadzenia w lokalu,
 • proponowaną cenę czynszu najmu w zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu (bez podatku vat; czynsz najmu nie obejmuje kosztów mediów, z których najemca korzysta w lokalu: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda).

Oferty można składać w sekretariacie Spółdzielni we Wrocławiu przy ul. Tarnogórskiej 1, w godzinach pracy Spółdzielni, przesłać na adres Spółdzielni: pocztowy lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru najemcy.
Pierwszeństwo w najmie lokalu przy zaoferowanych jednakowych warunkach najmu mają członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe.
Informacja o lokalu: tel (71) 342 65 60 lub (71) 342 13 66 (informacja w sprawach technicznych), zapytania pocztą: e-mail lub osobiście w godzinach pracy Spółdzielni.                                        [2015.09.03]

Zaproszenie do przetargu

Budowa przewodów wentylacyjnych w budynku mieszkalnym Spółdzielni   [2015.09.03]

Otwarcie nowej sali

Miło nam po wakacyjnej przerwie zaprosić Państwa, w pierwszą sobotę września (czyli 5.09.2015), na wspólne "postawienie kropki nad Książką na Księżu". Wydarzenie to poprowadzi "Domek Kultury".

W samo południe zapraszamy wszystkich mieszkańców i gości naszego osiedla na tworzenie muralu upamiętniającego Wielkie Przenosiny Biblioteki, które odbyły się  z 20 czerwca 2015r. Mural wymalujemy na wielkiej ścianie przy boisku (na plecach garaży). Młodsi Księżanie w tym czasie dostaną do wymalowania sporej wielkości kolorowanki, które o 16.00 zostaną zaprezentowane w nowej sali w budynku przy Tarnogórskiej 1 inaugurując piękną wystawą jej (tej sali) działanie.
Wystawie towarzyszyć będzie jazzowe trio.
Gorąco zapraszamy na, być może, ostatni tak ciepły, artystyczny weekend tego lata. 

 

[02.09.2015] 

Zaproszenie do przetargu

2015.08.24 - Wymiana zaworów grzejnikowych w budynkach Spółdzielni

2015.08.14 - Budowa przewodów wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

2015.08.12 - Remont dachowego pokrycia papowego, wraz z wymianą obróbek blacharskich

2015.08.11 - Wymiana instalacji domofonowej w budynkach mieszkalnych

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie 2 nawierzchni o łącznej powierzchni ok. 48 m2 przy tablicach do koszykówki na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe. Zależy nam na stosunkowo tanim, ale trwałym rozwiązaniu.

Zapraszamy do składania ofert na uzupełnienie ubytków, naprawa uszkodzeń i pomalowanie elewacji budynku przy ul. Chorzowskiej 10 we Wrocławiu. (zabazgrane ściany przejścia, porysowany ­ tył elewacji kwiaciarni, elewacja budynku telekomunikacji, fragment zabazgranej elewacji budynku Chorzowska 10, łącznie 72 m2 ściany).

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, w dziale technicznym, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00 - ­ 12:00

Wolny lokal do wynajęcia od 1 września 2015r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe informuje, że posiada do wynajęcia od 01 września 2015r. lokal użytkowy o powierzchni 29,27 m2 usytuowany przy ul. Katowickiej 23/1b we Wrocławiu. Przedmiotowy lokal znajduje się w przyziemiu budynku mieszkalnego przy ul. Katowickiej 23. Przy ocenie ofert będziemy preferować działalność biurową, usługową i handlową prowadzoną na rzecz mieszkańców lecz nieuciążliwą dla otoczenia.
Oferta najmu powinna zawierać:

 • określenie podmiotu (osoba lub firma) składające ofertę (imię, nazwisko i adres albo nazwa firmy i adres oraz akt prawny będący podstawą działalności),
 • dane do kontaktowania się (adres, telefon, e-mail),
 • rodzaj działalności do prowadzenia w lokalu,
 • proponowaną cenę czynszu najmu w zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu (bez podatku vat; czynsz najmu nie obejmuje kosztów mediów, z których najemca korzysta w lokalu: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda).

Oferty można składać w sekretariacie Spółdzielni we Wrocławiu przy ul. Tarnogórskiej 1, w godzinach pracy Spółdzielni, przesłać na adres Spółdzielni: pocztowy lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru najemcy.
Pierwszeństwo w najmie lokalu przy zaoferowanych jednakowych warunkach najmu mają członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe.
Informacja o lokalu: tel (71) 342 65 60 lub (71) 342 13 66 (informacja w sprawach technicznych), zapytania pocztą: e-mail lub osobiście w godzinach pracy Spółdzielni.

Podziękowania

Rada Nadzorcza i Zarząd składają podziękowania Członkom Spółdzielni za aktywny udział w Walnym Zgromadzeniu.

Dyskusja była burzliwa i pełna emocji. I choć wyniki przeprowadzonych głosowań nie zadowoliły wszystkich to Państwa obecność na Walnym Zgromadzeniu była dowodem na zainteresowanie i zaangażowanie w sprawy naszej spółdzielni.

Mamy nadzieję na jeszcze liczniejszy Państwa udział w przyszłorocznym Walnym Zgromadzeniu.

Dyżur Rady Nadzorczej

Ostatni przed Walnym Zgromadzeniem dyżur Rady Nadzorczej odbędzie się w czwartek 18 czerwca o godz. 17.
Zapraszamy do siedziby spółdzielni.

WALNE ZGROMADZENIE JEST NAJWYŻSZYM ORGANEM SPÓŁDZIELNI.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe jest własnością jej członków, dlatego tak istotnym jest Państwa obecność i aktywny udział na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni.
To właśnie na tym zebraniu wytyczane są kierunki działania Spółdzielni na najbliższy rok, to na tym spotkaniu zapadną decyzje dotyczące finansów Spółdzielni.
Dlatego też nie może zabraknąć Państwa na Walnym Zgromadzeniu. Nie pozwólmy aby inni decydowali za Nas.

ZAPRASZAMY NA WALNE ZGROMADZENIE W NAJBLIŻSZĄ SOBOTĘ 20 CZERWCA 2015 ROKU
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 99 PRZY UL. GŁUBCZYCKIEJ 3,  NA GODZINĘ 10.00

Sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej
Dokumenty WZ

 Przenosimy bibliotekę

Wielkimi krokami zbliża się moment przeniesienia osiedlowej biblioteki do nowej siedziby.
Zgodnie z harmonogramem prace remontowe zostaną ukończone na koniec czerwca, a w lipcu biblioteka rozpocznie pracę w nowym miejscu pod kominem.

 

Zapraszamy w najbliższą sobotę, 20 czerwca, na ostatnie spotkanie w ramach projektu Książka na Księżu, realizowanego przez Fundację Domek Kultury.

Dyżur Rady Nadzorczej

Najbliższy dyżur Rady Nadzorczej odbędzie się w czwartek 11 czerwca o godz. 17.
Zapraszamy do siedziby spółdzielni.

Wandalizm

W nocy z piątku na sobotę (22-23 maja) kilku wyrostków postanowiło zrobić ognisko (grilla?) pod oknami nowo powstającej biblioteki.
W efekcie zostało spalone nowe okno. Koszt samego okna, które obecnie nadaje się do wymiany wynosi ok. 3 tys. zł.

Jeśli w takich sytuacjach mieszkańcy nie będą reagować - takie akty wandalizmu będą się powtarzać. Apelujemy o odpowiedzialność !

 

Księże Małe inspiruje:

 • w 2008 r. odpadające tynki zabytkowej architektury naszego osiedla przyciągnęły realizatorów filmu "Mała Moskwa",
 • znany wrocławski fotografik Andrzej Lulko niejednokrotnie uwieczniał na kliszy fotograficznej architekturę naszego osiedla,
 • ubiegłej jesieni Gotowe-do STARTu  dzieci ze swoimi rodzicami badały rozgwieżdżone niebo i oglądały film w kinie pod gwiazdami, zaś mieszkańcy zawiesili ponad setkę obłoków na sznurach do prania. Takiego projektu ze świecą szukać w całej Polsce!
 • w lutym 2015 studentka Politechniki Wrocławskiej obroniła swoją dyplomową pracę z architektury - w swojej wizji (szkoda że nie do zrealizowania) zamieniła starą zdewastowaną osiedlową pralnię oraz warsztat samochodowy w ekskluzywną salę koncertową,
 • obecnie Fundacja Domek Kultury od kwietnia prowadzi projekt Książka na Księżu.
...
Jak wiele trzeba mieć głupoty i małostkowości, by zamiast włączyć się w budowanie spraw dobrych i pięknych, chodzić i rozsiewać po osiedlu  nieprawdziwe i kuriozalne plotki.
Zarząd pragnie uspokoić tych, którzy plotkom uwierzyli - na Księżu Małym klubu Go-Go nie będzie.
Ci, którzy chcą z takich usług korzystać - muszą sobie niestety poradzić sami.

Wymiana wodomierzy

Obecnie rozpoczyna się wymiana wodomierzy w blokach na ulicy Chorzowskiej 2-10, Chorzowskiej 14-38 oraz Opolskiej 65-91. Ten etap powinien zostać zrealizowany do końca czerwca. Informacje będą sukcesywnie rozwieszane w kolejnych budynkach.
Przypominamy, że wykonawca za wymianę wodomierzy nie pobiera od lokatora żadnych dodatkowych opłat. W przypadku dodatkowych robót (np. wymiany śrubunku, doszczelnienia instalacji wodnej czy podejścia wodnego) firma rozliczy się bezpośrednio ze Spółdzielnią. Demontowane wodomierze są odkupowane przez wykonawcę zgodnie z zawartą umową. Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział techniczny.

Porady prawne

W tym tygodniu mecenas Oskar Dereń będzie udzielał porad prawnych w siedzibie Spółdzielni w środę, 13/05/2015 r. w godz. 12-14. Porady dotyczą prawa spółdzielczego. Zapraszamy mieszkańców naszego osiedla do korzystania z bezpłatnej porady prawnej.
Zainteresowani proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny ze Spółdzielnią.

Piszą o osiedlu

W sobotnim wydaniu Gazety Wyborczej, z dnia 2 maja 2015r., ukazał się obszerny artykuł o Księżu Małym autorstwa Aliny Urbaniak.
Dobrze, że zaczyna się o nas mówić także poza naszym osiedlem.

Rozstrzygnięcie sporu sądowego z Ekosystemem

Z satysfakcją informujemy o wyniku sporu sądowego, jaki prowadziła Spółdzielnia Mieszkaniowa "'Księże Małe" ze spółką Ekosystem.
W dniu 23 kwietnia 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu  uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w sprawie Ekosystemu (sygn. akt I Sa Wr 2477/14).
Oznacza to, że uchylona została zarówno niewłaściwie naliczona przez Ekosystem kwota należności oraz podstawa prawna tej decyzji.

Porady prawne

Przypominamy, że w każdy czwartek w godzinach 12 - 14 w siedzibie Spółdzielni porad prawnych udziela mecenas Oskar Dereń.
Porady dotyczą prawa spółdzielczego.
Zapraszamy mieszkańców naszego osiedla do korzystania z bezpłatnej porady prawnej.

Książka na Księżu

Miło nam poinformować, że ruszył projekt Domku Kultury "Książka na Księżu" (http://ksiazkanaksiezu.pl/).
Serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w najbliższy piątek, 24.04, o godzinie 18.00 w bibliotece (filia nr 46 na Chorzowskiej).

 

 

  20 kwietnia (poniedziałek) na Księżu Małym znakujemy rowery!
Policjanci zapraszają rowerzystów przed bibliotekę od godziny 10.00 do 12.00.

 

Z przyjemnością informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe" otrzymała nominację do tytułu Filar Spółdzielczości 2015 w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcje Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazety Prawnej i Biznes Plus w Gazecie Wyborczej.

Spółdzielnia zatrudni:

Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni osobę na stanowisku Kierownika działu technicznego.

Oczekiwane wymagania:

 • wykształcenie wyższe (budownictwo lub architektura),
 • znajomość prawa budowlanego,
 • doświadczenie w zakresie oceny zjawisk fizycznych zachodzących w nieruchomościach Spółdzielni (mile widziane uprawnienia budowlane)
 • umiejętność w zakresie organizacji przetargów, tworzenia dokumentacji przetargowej,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • umiejętność dobrej komunikacji z klientami.

 Oferty proszę składać do siedziby Spółdzielni, w terminie do 20 kwietnia 2015r.

UGODA Z SM WROCŁAW-POŁUDNIE

Z przyjemnością informujemy, że dnia 8 kwietnia 2015 Zarząd SM Księże Małe podpisał ugodę z SM Wrocław-Południe dotyczącą ostatecznego rozliczenia majątku po Wrocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na mocy tego porozumienia SM Wrocław Południe przekaże SM KM kwotę 415 307,10 PLN.

Analogiczne ugody podpisały SM Pod Jaworami oraz SM im. B.Prusa. Tym samym zakończony został proces podziałowy rozpoczęty w 1991r. Warto wspomnieć, że spór sądowy dotyczący podziału majątku zawędrował aż do Sądu Najwyższego.

Ważna wiadomość !

 Rozpoczął się dawno oczekiwany remont balkonów na Gogolińskiej i Siewierskiej. Jest on spowodowany przede wszystkim szybko postępującą, choć nie zawsze widoczną, korozją słupków nośnych na granicy z płytą balkonową.
Obecny projekt zakłada wymianę całej balustrady, bez dodatkowego docieplenia balkonów, co jest ekonomicznie nieopłacalne i eliminuje konieczność skuwania całej posadzki balkonowej. O konieczności remontu zadecydowały głównie względy bezpieczeństwa, mimo iż podstawową potrzebą remontową jest docieplenie budynków. O tym jaki jest harmonogram robót, kto jest wykonawcą i o powodach braku wcześniejszej informacji przeczytacie Państwo tutaj ...

 

 

Porady prawne

Uprzejmie informujemy, że w każdy czwartek w godzinach 12 - 14 w siedzibie Spółdzielni porad prawnych udziela mecenas Oskar Dereń.
Porady dotyczą prawa spółdzielczego.
Zapraszamy mieszkańców naszego osiedla do korzystania z bezpłatnej porady prawnej.

Remont balkonów

Uprzejmie informujemy, że remont balkonów na ulicy Siewierskiej rozpocznie się zaraz po Świętach Wielkiej Nocy.

Rewitalizacja Osiedla

Mamy przyjemność zaprezentować nową wizję rewitalizacji budynku na Tarnogórskiej 1.
Zachęcamy do jej obejrzenia i docenienia zarówno śmiałej koncepcji architektonicznej jak i piękna mijanego na co dzień zaniedbanego budynku.

Przetarg nieograniczony - Przebudowa pomieszczenia byłego węzła cieplnego, z wymianą witryn na, sklep spożywczy

 

 

Przypominamy, że Stowarzyszenie Pomocy Iskierka, które wygrało grant w konkursie Tu mieszkam, tu zmieniam, ogłoszonym przez Bank Zachodni WBK rozpoczyna realizację swojego projektu Plac z niczego. Recyklingowa strefa rodzinna na terenie Księża Małego.
Projekt wystartuje w pierwszy dzień wiosny 23.03.2015r.
Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z projektem (https://www.facebook.com/placrecyklingowy?fref=ts) i wzięcia udziału.

 

Angielski dla dzieci

Od poniedziałku 16 marca na terenie osiedla rozpoczyna działalność szkoła języka angielskiego LEARN AND PLAY.
Będą w niej prowadzone zajęcia
dla dzieci w wieku 3-12 lat.

Zapisy telefonicznie: 570 388 668  lub przez pocztę e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Więcej informacji na: http://learnandplay.blog.pl/

 Budowa kanałów wentylacyjnych

W czwartek 12.03.2015r. podpisano umowę na budowę kanałów wentylacyjnych w klatce schodowej budynku na Katowickiej 5.
W następny czwartek 19.03.2015r. o godz. 17:00 Zarząd zaprasza mieszkańców tej klatki schodowej na spotkanie w siedzibie spółdzielni. W spotkaniu będzie uczestniczył wykonawca. W trakcie spotkania przedstawiony zostanie projekt architektoniczny oraz wyjaśnione wątpliwości i obawy mieszkańców.

Wrocławski Budżet Obywatelski

Z przyjemnością informujemy, że w ramach WBO do 9 marca zgłoszono aż 19 projektów z obszaru Księża Małego.  Projekty dotyczące zarówno samego osiedla jak i jego otoczenia będą realizowane za gminne pieniądze w roku 2016. Cieszymy się, że tak wiele osób poświęciło swój czas i energię na przygotowanie nowych projektów, które uczynią Księże Małe miejscem jeszcze ładniejszym i bardziej przyjaznym do mieszkania. Popieramy wszelkie inicjatywy, które działają lokalnie, w szczególności dotyczące naszego miejsca zamieszkania.

Informację na temat zgłoszonych projektów można znaleźć pod adresem: https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/szukaj,id,,name,,osiedle,17,kategoria,

Remont balkonów na Siewierskiej i Gogolińskiej

W czwartek 12.03.2015r. podpisano umowę na remont balkonów na Gogolińskiej i Siewierskiej.
W ciągu najbliższych 3 tygodni wykonawca przygotuje nowe balustrady, które zostaną zamontowane w miejscu zdemontowanych na jesieni ubiegłego roku.

Remont balkonów na Siewierskiej

W poniedziałek 09.03.2015r. odbył się kolejny przetarg na remont balkonów według przygotowanego projektu zastępczego. Do końca tygodnia, po sprawdzeniu zgłoszonych ofert, wytypowany zostanie nowy wykonawca i podpisana umowa na dokończenie przerwanego na jesieni remontu.

Kultura na Księżu Małym 

Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Jarosław Broda zadeklarował pomoc w stworzeniu na osiedlu ośrodka kultury, który będzie się mieścił w niewykorzystywanej części budynku na ulicy Tarnogórskiej 1. Działalność kulturalną poprowadzi m.in. fundacja "Domek Kultury", która ostatnio przywitała tulipanami dzień św.Walentego a wcześniej "rzuciła chmury na sznury".
Działalność kulturalna zostanie zainaugurowana przeniesieniem biblioteki osiedlowej do nowej siedziby, której remont rozpoczął się od 2 marca. Podczas podpisywania umowy Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Ociepa zadeklarował, że jeżeli powstanie w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży, którą Biblioteka, wspólnie z Fundacją „Domek Kultury” będzie mogła nieodpłatnie użytkować, wówczas Biblioteka zapewni jej wyposażenie w meble oraz sprzęt komputerowy wraz z edukacyjnym oprogramowaniem ze zlikwidowanego MultiCentrum.

Dzięki temu wspaniałemu gestowi wkrótce na Tarnogórskiej 1 pojawi się, bezpłatnie przekazane do użytku mieszkańców, wyposażenie obejmujące umeblowanie oraz sprzęt komputerowy !
W sytuacji, gdy każda złotówka jest przez skarbnika miasta kilka razy oglądana jest to wyjątkowy gest. Zarząd kieruje do Dyr.Andrzeja Ociepy wielkie wyrazy uznania i wdzięczności.

Remont balkonów 

24 lutego Spółdzielnia otrzymała projekt zastępczy remontu balkonów.
26 lutego ogłoszono  nowy przetarg dla firm wykonawczych uczestniczących w poprzednim, unieważnionym przetargu.
Zarząd Spółdzielni przewiduje rozpoczęcie robót remontowych w połowie marca.

Wymiana wodomierzy

W styczniu 2015r. Spółdzielnia podpisała umowę z f-mą BMETERS POLSKA Sp. z o.o. dotyczącą wymiany wodomierzy. Nowe wodomierze umożliwią zdalny odczyt wskazań bardzo ułatwiając rozliczenie zużycia wody oraz eliminując konieczność okresowego dostarczania odczytów przez mieszkańców. Wymiana wszystkich wodomierzy nastąpi w ciągu 2 lat. Obecnie rozpoczęto wymianę w blokach na ulicy Gogolińskiej oraz Siewierskiej. Ten etap powinien zostać ukończony do końca marca. Następne bloki zostaną wytypowane w kwietniu, o czym Spółdzielnia poinformuje ich mieszkańców.
Wykonawca za wymianę wodomierzy nie pobiera od lokatora żadnych dodatkowych opłat. W przypadku dodatkowych robót (np. wymiany śrubunku, doszczelnienia instalacji wodnej czy podejścia wodnego) firma rozliczy się bezpośrednio ze Spółdzielnią. Demontowane wodomierze są odkupowane przez wykonawcę zgodnie z zawartą umową. Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział techniczny.

Remont biblioteki

26 lutego rozpoczął się remont pomieszczeń przeznaczonych na osiedlową bibliotekę.
Zgodnie z planem remont ma zostać ukończony w czerwcu, a od lipca biblioteka zagości w nowym lokalu pod kominem.

Porozumienie w sprawie zakończenia podziału Wrocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

16 lutego 2015r odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:

1.Józef Śnieżek  - Prezes Zarządu SM Wrocław -Południe,
2. Marek Dera - Z-ca Prezesa Zarządu SM Wrocław -Południe,
3. Stanisawa Charkiewicz - Z-ca Prezesa Zarządu SM Wrocław -Południe,
4. Mirosław Lach - Przewodniczący RN SM Wrocław -Południe,
5. Beata Kucharczyk - Prezes Zarządu SM Pod Jaworami,
6. Waldemar Witczak - Prezes Zarządu SM Księże Małe,
7. Rafał Czepil - Prezes Zarządu SM im.Bolesława Prusa,
8. Paweł Jordan - Przewodniczący RN SM im.Bolesława Prusa,
9. Maciej Zięba - Prezes Zarządu SM "MSM Energetyk",
10. Maria Nowak - Przewodnicząca RN SM "MSM Energetyk" w latach 2010-2013,

Wszyscy uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć zawarcia porozumienia, mającego na celu zakończenia finansowego rozliczenia podziału majątku WSM.
Wszystko wskazuje na to, że wkrótce zakończony zostanie wieloletni, rozpoczęty w 1999r. proces podziałowy.

Wiosna na Księżu Małym
Pierwsze promienie wiosennego słońca obudziły do życia przyrodę także na Księżu Małym. 


 

Ulica Katowicka, za sprawą działającego na naszym Osiedlu Domku Kultury (i trochę za przyczyną Świętego Walentego :) 14 lutego zakwitła tulipanami, sprawiając Wszystkim prawdziwą radość.
Żałować tylko, że komuś to przeszkadzało. W nocy z soboty na niedzielę wszystkie tulipany zostały skradzione.

 

 Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 4 lutego 2015r., po ciężkiej chorobie zmarła 

Pani Barbara Osińska Omelan.

Pani Barbara przez 19 lat pełniła funkcję Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Osiedlowa biblioteka,

Z końcem 2014 roku zakończył działalność sklep spożywczy prowadzony przez Wiesława Gogolewskiego.
Zarząd SMKM ze zrozumieniem przyjął decyzję właściciela o zamiarze zamknięcia sklepu oraz rezygnacji z wynajmu specjalnie przygotowywanej na ten cel nowej siedziby sklepu.
Sklep funkcjonował nieprzerwanie od 1995 roku i teraz obchodziłby 20 rocznicę swej działalności. Dziękując za wieloletnią współpracę życzymy właścicielowi dużo zdrowia i pomyślności.
Do zwolnionego lokalu, po jego adaptacji, przeniesiona zostanie osiedlowa biblioteka, która musi pilnie opuścić dotychczas wynajmowane pomieszczenie i jedynie dzięki temu nie zniknie z naszego osiedla.

Remont balkonów 

Po przerwaniu prac remontowych przez firmę MAR-PIS i opuszczeniu placu budowy Spółdzielnia ogłosiła nowy przetarg na remont loggii, który miał za zadanie wyłonić wykonawcę zastępczego.
W wyniku przetargu rozstrzygniętego 23 grudnia okazało się, że złożono 4 oferty opiewające na kwotę ponad 30% większą od kosztorysu inwestorskiego.
Zarząd Spółdzielni nie przewidywał wydatkowania tak dużej kwoty na remont logii.

Zarząd w porozumieniu z kancelarią adwokacką analizuje możliwość realnego wyegzekwowania od firmy MAR-PIS takiej kwoty i zatrudnienia wykonawcy zastępczego, który na koszt firmy MAR-PIS dokończy remont. Prawdopodobnie wiązać się to będzie z przewlekłym procesem sądowym.
Rozważany jest także wariant nowego, tańszego w realizacji projektu.
Ponieważ nie ma możliwości prowadzenia prac remontowych w zimie, remont wznowiony zostanie na wiosnę.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z przerwanym remontem.

Tu mieszkam, tu zmieniam

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Pomocy Iskierka wygrało grant w konkursie Tu mieszkam, tu zmieniam, ogłoszonym przez Bank Zachodni WBK Nagrodzony projekt Plac z niczego. Recyklingowa strefa rodzinna będzie realizowany na terenie osiedla Księże Małe.
Składamy podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu dodatkowej nagrody.
Każdy taki projekt  http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/granty/glosowanie.html  przyczynia się do uatrakcyjnienia Księża Małego i uczynienia go miejscem bardziej przyjaznym dla wszystkich mieszkańców.
Razem możemy więcej.

Przerwanie remontu balkonów

W sobotę 29 listopada firma „Mar – Pis” sp. z o.o., wykonawca remontu balkonów nieoczekiwanie zeszła z placu budowy i po demontażu rusztowań pozostawiła niezabezpieczone balkony. Fakt ten został zgłoszony na policję. Pomimo iż Spółdzielnia zabezpieczyła balkony zgodnie z zaleceniem inspektora nadzoru, mieszkańców budynku przy ul. Siewierskiej prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Po wykonaniu dokumentacji fotograficznej placu budowy inspektor nadzoru budowlanego sporządził raport, na podstawie którego Spółdzielnia podjęła niezbędne kroki prawne.

Spółdzielnia zamieściła w prasie głoszenie o przetargu w celu wyłonienia wykonawcy zastępczego.

Apel Urzędu Miejskiego

Wrocławski Urząd Miejski apeluje o humanitarną postawę w stosunku do zwierząt, a w szczególności wobec wolno żyjących kotów. Tekst apelu znajduje się pod adresem http://bip.um.wroc.pl/contents/content/376/9303.

Zmiana sposobu opłat za śmieci

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe uprzejmie informuje, że od dnia 01 stycznia 2015r ulega zmianie sposób wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma terenie miasta Wrocławia. Do chwili obecnej wnosiliście Państwo opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi w lokalach mieszkalnych na indywidualne konta bankowa zakładane dla Państwa przez Ekosystem (w przypadku, gdy Państwo nie otrzymali indywidualnego nr konta, opłaty należało wnosić na ogólne konto). Wszystkie deklaracja składane do Spółdzielni przez naszych mieszkańców były niezwłocznie wysyłane do Ekosystemu.
Od momentu obowiązywania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. Poz. 1399 i 1593) występowało wiele kontrowersji odnośnie tego, kto tak naprawdę zobowiązany jest do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami. Spółdzielnia przyjęła stanowisko, że to mieszkańcy są zobowiązani do ponoszenia opłaty za śmieci i to oni winni wnosić opłaty bezpośrednio do Ekosystemu (dlatego opłata za śmieci została zdjęta jako składki opłaty eksploatacyjnej). Takiego stanowiska i sposobu działania nie podzielił jednak Ekosystem i w dniu 31 marca 2014r została wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nakładająca na Spółdzielnię obowiązek ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od tej decyzji Spółdzielnia wniosła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Po rozpatrzenia odwołania SKO w dniu 25 czerwca 2014r podjęło decyzję o utrzymaniu w mocy prawa decyzji Ekosystemu nakładającą na Spółdzielnię obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z decyzją SKO Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe wprowadza od 01 stycznia 2015r opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako jeden ze składników opłaty eksploatacyjnej. Mając powyższe na uwadze SM Księże Małe przedkłada Państwu „Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu na potrzeby ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Wrocławia”. W oświadczeniu należy podać ilość osób jaka będzie zamieszkiwać w lokalu od dnia 01 stycznia 2015r (chodzi tu o osoby faktycznie zamieszkujące w lokalu a nie tylko zameldowane). Wysokość opłaty będzie wyliczana na podstawie dotychczas obowiązującej zasady. Ekosystem w swojej decyzji przyjął, że w zasobach naszej Spółdzielni wszystkie odpady są segregowane. Tak więc opłaty będą wyliczane w następujący sposób (podajemy je dla przypomnienia):

 • ­ w przypadku gdy na 1 osobę zamieszkującą w lokalu przypada do 27 m2 (włącznie) powierzchni lokalu, stawka opłaty będzie wynosić: 0,85 gr/m2;
 • ­ w przypadku gdy na 1 osobę zamieszkującą w lokalu przypada więcej niż 27 m2 powierzchni lokalu, stawka opłaty będzie wynosić 19,00 zł/osobę.

(powierzchnia Państwa lokalu będzie figurować na wydruku o wymiarze opłaty eksploatacyjnej).
Oświadczenia, które są załącznikiem do niniejszego pisma należy wypełnić, podpisać i dostarczyć do Spółdzielni (do sekretariatu) w terminie do 15 grudnia 2014r włącznie. Wprowadzenie ilości osób do kartotek Państwa lokali mieszkalnych wymaga dużo praca i nakładu czasu dlatego bardzo prosimy Państwa o terminie składanie Oświadczeń. W przypadku gdy osoba nie złoży Oświadczenia we wskazanym terminie, Spółdzielnia wyliczy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie danych jakie posiada, które były gromadzone przy składaniu przez Państwa „deklaracji śmieciowych”, a które do deklaracje były przekazywane do Ekosystemu.
Ponieważ zmiana wchodzi od 01 stycznia 2015r Państwo będziecie w miesiącu styczniu wnosić 2 razy opłatę za odpadu komunalne. Pierwsza opłata będzie wnoszona do 15 stycznia 2015r za miesiąc grudzień 2014r, druga opłata będzie wnoszona w styczniu do Spółdzielni już za miesiąc styczeń 2015r jako jeden ze składników opłaty eksploatacyjnej. Przypominamy, że w naszej Spółdzielni opłaty za dany miesiąc wnosi się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca włącznie.
Ponadto informujemy, że w przypadku jakiejkolwiek zmiany w ilości osób zamieszkałych w lokalu, a która to zmiana ma wpływ na wysokość opłaty za śmieci, należy złożyć Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu (druk Oświadczenia jest dostępny w biurze Spółdzielni i na stronie internetowej naszej Spółdzielni.
W przypadku gdyby Państwo mieli jakieś pytanie i wątpliwości prosimy o kontakt ze Spółdzielnią w godzinach pracy.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Montaż wodomierzy z odczytem radiowym

Program świadczeń rzeczowych 

W ramach pomocy mieszkańcom będącym w trudnej sytuacji życiowej Zarząd postanowił umożliwić odpracowanie długu wobec SMKM w formie świadczenia rzeczowego. W tym celu opracowano „Program świadczeń rzeczowych” zatwierdzony Uchwałą 134/2014 podjęta w dniu 30 października 2014r.

Spółdzielnia zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nim oraz składania wniosków do sekretariatu.

Projekt obywatelski 

Z przyjemnością informujemy, że projekt obywatelski  "Ulica Równości" - wyrównanie i utwardzenie nawierzchni drogi ul.Sosnowieckiej znalazł się na liście 20 zakwalifikowanych do realizacji projektów o wartości 100-500 tys. zł. Zostanie zrealizowany za gminne pieniądze w roku 2015. Gratulujemy twórcy projektu oraz wszystkim osobom zaangażowanym w jego promocję. Na projekt oddano 2476 głosów.

Zachęcamy do przygotowania nowych projektów, które uczynią Księże Małe miejscem jeszcze ładniejszym i bardziej przyjaznym do mieszkania. Popieramy wszelkie inicjatywy, które działają lokalnie, szczególnie jeśli dotyczą naszego miejsca zamieszkania.
Czytaj więcej:  http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3600055,wroclawski-budzet-obywatelski-najwiecej-pieniedzy-dla-rowerzystow-znamy-wyniki-glosowania,id,t.html

Wolny lokal do wynajęcia od 01 stycznia 2015r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe informuje, że posiada do wynajęcia od 01 stycznia 2015r. lokal użytkowy o powierzchni 29,27 m2 usytuowany przy ul. Katowickiej 23/1b we Wrocławiu. Przedmiotowy lokal znajduje się w przyziemiu budynku mieszkalnego przy ul. Katowickiej 23. Przy ocenie ofert będziemy preferować działalność biurową, usługową i handlową prowadzoną na rzecz mieszkańców lecz nieuciążliwą dla otoczenia.

Oferta najmu powinna zawierać:

 • określenie podmiotu (osoba lub firma) składające ofertę (imię, nazwisko i adres albo nazwa firmy i adres oraz akt prawny będący podstawą działalności),
 • dane do kontaktowania się (adres, telefon, e-mail),
 • rodzaj działalności do prowadzenia w lokalu,
 • proponowaną cenę czynszu najmu w zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu (bez podatku vat; czynsz najmu nie obejmuje kosztów mediów, z których najemca korzysta w lokalu: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda).

Oferty można składać w sekretariacie Spółdzielni we Wrocławiu przy ul. Tarnogórskiej 1, w godzinach pracy Spółdzielni, przesłać na adres Spółdzielni: pocztowy lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru najemcy.
Pierwszeństwo w najmie lokalu przy zaoferowanych jednakowych warunkach najmu mają członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe.
Informacja o lokalu: tel (71) 342 65 60 lub (71) 342 13 66 (informacja w sprawach technicznych), zapytania pocztą: e'mail lub osobiście w godzinach pracy Spółdzielni.

 

   
© ALLROUNDER