Archiwum

Z   okazji nadchodzących  Świąt Wielkanocnych

dla Wszystkich Mieszkańców życzenia

szczęścia, zdrowia i radości składają

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracowni

               S M  Księże  Małe 

            [14-04-2017 r.]

  

W imieniu Rady Osiedla zapraszamy na dyżur Dzielnicowego do siedziby Rady Osiedla Księże

przy ul. Głubczyckiej 3 (SP 99) w dniu 28 marca 2017 w godz. 18:00 - 19:00                            

  DYŻUROWAŁ BĘDZIE  ST. SIERŻ. PAWEŁ BURY

  [24-03-2017 r.]

 

W imieniu Rady Osiedla zapraszamy do siedziby Rady Osiedla Księże

przy ul. Głubczyckiej 3 (SP 99) w dniu 31 stycznia 2017 (wtorek)  w godz. 17:30 - 19:00    

NA DYŻUR:   DZIELNICOWEGO, STRAŻY MIEJSKIEJ ORAZ RADCY PRAWNEGO

ZAINTERERSOWANYCH MIESZKAŃCÓW PROSIMY O ZGŁASZANIE PROBLEMÓW

  [24-01-2017 r.]

 

 

 

 

W imieniu Rady Osiedla zapraszamy na dyżur Dzielnicowego do siedziby Rady Osiedla Księże

przy ul. Głubczyckiej 3 (SP 99) w dniu 22.11.2016 w godz. 18:00 - 19:00                            

  DYŻUROWAŁ BĘDZIE  ST. SIERŻ. PAWEŁ BURY

 

[16-11-2016r.]

 

 

[16-11-2016r.]

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe z siedzibą przy ul Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Katowickiej 4 (kliknij aby poznać szczegóły)

[28-10-2016r.]

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe zawiadamia, że w poniedziałek  31 października 2016 r. biuro spółdzielni będzie nieczynne.

PO GODZINACH PRACY SPÓŁDZIELNI ORAZ W DNI WOLNE OD PRACY AWARIE NALEŻY ZGŁASZAĆ POD NUMERAMI TELEFONÓW:

POGOTOWIA INSTALACYJNE:      WOD – KAN i CO;  ELEKTRYCZNE;  GAZOWE

POGOTOWIE 1. 71 348-53-14; 71 348 65 11

POGOTOWIE 2. 575 800 112; 575 600 112;

[28-10-2016r.]

W imieniu Rady Osiedla zapraszamy na dyżur Dzielnicowego do siedziby Rady Osiedla Księże

przy ul. Głubczyckiej 3 (SP 99) w dniu 22.11.2016 w godz. 18:00 - 19:00                            

  DYŻUROWAŁ BĘDZIE  ST. SIERŻ. PAWEŁ BURY

 

[16-11-2016r.]

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe z siedzibą przy ul Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Katowickiej 4 (kliknij aby poznać szczegóły)

[28-10-2016r.]

 

Szanowni Państwo,

Zarząd SM Księże Małe informuje o zwołaniu obrad Walnego Zgromadzenia Członków, 

przerwanego w dniu 16 września 2016r. 

 na dzień 19 listopada 2016 r.  (sobota)

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 99 przy ul. Głubczyckiej 3 we Wrocławiu i rozpocznie się o godzinie 09:00

Sprawozdania, protokoły, projekty uchwał i inna dokumentacja będąca przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni w piątek 28 października 2016 r. na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się z tymi dokumentami codziennie w godzinach pracy Spółdzielni:

pon. wt. śr. i pt. w godzinach od 7:15 do 14:45,  czwartek od godziny 9:15 do 16:45.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków na Walne Zgromadzenie

ZARZĄD SM Księże Małe

 

[28-10-2016r.]

 

PRACA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe" we Wrocławiu  zatrudni osobę na stanowisko:

KOORDYNATORA   d/s  TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNYCH (kliknij aby otworzyć ogłoszenie) 

[28-09-2016r.]

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16 września 2016 roku

zmarł w wieku 93 lat


Prof. Marian Rutkowski

Był mieszkańcem naszego osiedla od 1948 roku.

Profesor doktor habilitowany, Marian Rutkowski, był emerytowanym pracownikiem naukowym Politechniki Wrocławskiej. Był porucznikiem Narodowych Sił Zbrojnych, weteranem Brygady Świętokrzyskiej NSZ, wielkim społecznikiem i patriotą. Zmarły Pan Profesor był człowiekiem najwyższej próby, wychowawcą młodzieży akademickiej, promotorem wielu prac naukowych.

Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek życzliwy i ciepły, a pomimo swojej bohaterskiej przeszłości, niesłychanie skromnym.

Cześć Jego Pamięci !!!

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 22 września 2016 r. Mszą Świętą o godz. 11:00 w Kościele Parafialnym przy ul. Świątnickiej 32 we Wrocławiu. Pogrzeb o godz. 12:00 na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Opolskiej we Wrocławiu.

 

[21-09-2016r.]

 

Szanowni Mieszkańcy !

W związku z pytaniami dotyczącymi programu Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe informuje, że jest to kontynuacja zebrania z dnia 21 maja 2016 r. Obowiązuje więc program jaki został przygotowany na to zgromadzenie.  Uwzględnia on wszystkie uchwały dotyczące tego zebrania oraz wnioski i uchwały wniesione,  zgodnie z Art 83 ust 12 Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

W porządku obrad Walnego Zgromadzenia na 16 września 2016 r. zmieniona jest jedynie szata graficzna, która pozwala na sprawne i merytoryczne przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia.

[06-09-2016r.]

INFORMACJA W SPRAWIE PRZEBIEGU WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KSIĘŻE MAŁE

 

Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście, za wyjątkiem osób nie mających zdolności do czynności prawnych lub mających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, którzy mogą być reprezentowani przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.

Członek Spółdzielni może na własny koszt korzystać z pomocy prawnej lub pomocy eksperta, jednakże osoby te nie są uprawnione do zabierania głosu.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków Spółdzielni. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrywanie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że ustawa lub statut wymaga kwalifikowanej większości głosów.

Procedura obradowania:

 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę Nadzorczą członek Rady Nadzorczej.

 2. Walne Zgromadzenie wybiera prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Wybór Prezydium przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

 3. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera zwykłą większością głosów spośród członków Spółdzielni następujące komisje:

 • komisję mandatowo-skrutacyjną w składzie od 2 do 5 osób;

 • komisję wyborczą w składzie od 2 do 5 osób;

 • komisję wnioskową w składzie od 2 do 5 osób.

 1. Po przedstawieniu spraw zamieszczonych w porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu według kolejności zgłoszeń.

Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 3 minut. Członkom Rady Nadzorczej, Członkom Zarządu oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej głos może być udzielany poza kolejnością.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos, jeżeli odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas na przeznaczony na wypowiedź. W przypadku nie zastosowania się mówcy przewodniczący Zgromadzenia odbiera mu głos. Przewodniczący może odmówić udzielania głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.

 1. W sprawach formalnych przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością.

Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące sposobu głosowania, głosowania bez dyskusji, zakończenia dyskusji, zamknięcia listy mówców, zamknięcia listy kandydatów, zamknięcia listy kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, zarządzania przerwami.

W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy jeden „za” i jeden „przeciw”. Wnioski w sprawach formalnych Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać pisemnie niezależnie od zgłaszanych wniosków, oświadczenia do protokołu Walnego Zgromadzenia.

 1. Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie.

 2. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący informuje o zebranych wnioskach, które zostały zgłoszone do danego punktu porządku obrad i o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami.

Wnioski dalej idące są głosowane w pierwszej kolejności. Wnioskiem „dalej idącym” jest taki wniosek, którego przegłosowanie przesądza celowość głosowania wniosków pozostałych.

 1. Zakończenie Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni następuje po wyczerpaniu porządku obrad.

[06-09-2016r.]

Szanowni Państwo,

Zarząd SM Księże Małe informuje o zwołaniu obrad Walnego Zgromadzenia, przerwanego w dniu 21 maja 2016 r.  

na dzień 16 września 2016 r.  (piątek!)

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 99 przy ul. Głubczyckiej 3 we Wrocławiu i rozpocznie się o godzinie 17:00

Sprawozdania, protokoły, projekty uchwał i inna dokumentacja będąca przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni w piątek 26 sierpnia 2016 r. tj. na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się z tymi dokumentami codziennie w godzinach pracy Spółdzielni:

pon. wt. śr. i pt. w godzinach od 7:15 do 14:45,  czwartek od godziny 9:15 do 16:45.

ZARZĄD SM KM

 

 

 

PRACA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe" we Wrocławiu  zatrudni osobę na stanowisko:

KOORDYNATORA   d/s  TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNYCH (kliknij aby otworzyć ogłoszenie)

[10-08-2016r.]

LUSTRACJA

Uprzejmie informujemy iż w siedzibie Spółdzielni do wglądu dostępne są już dokumenty z lustracji Spółdzielni.

Serdecznie zapraszamy.

[10-08-2016r.]

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW - W SPRAWIE KONKURSU NA PREZESA SM KSIĘŻE MAŁE.

Szanowni Państwo. Zgodnie z uchwałą nr 46/2016

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 8 oraz § 40 ust. 1 Statutu SM „Księże Małe” powołuje z dniem 1 sierpnia 2016 r. Pana Andrzeja Pyziołka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu.

Poniżej krótki list powitalny od przyszłego Prezesa Naszej Spółdzielni. 

Szanowni Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe

Mam 56 lat, posiadam wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie administracji w systemie prawa europejskiego , ukończyłem również studia podyplomowe o kierunku zarządzanie nieruchomościami.

Od 20 lat związany jestem ze spółdzielczością mieszkaniową. Doświadczenie zdobywałem  w jednej z największych spółdzielni we Wrocławiu posiadającej ponad 4500 członków. Podczas tego okresu poznałem każdy obszar działalności spółdzielczej począwszy od mistrza robót elektrycznych ( ze względu na posiadane uprawnienia), poprzez z-ce kierownika działu eksploatacji, kierownika tego działu aby ostatecznie  zarządzać działem eksploatacji i remontów. Kierowałem ponad 50 osobową grupą pracowników, od konserwatorów, gospodarzy budynków po pracowników administracyjnych. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje czego efektem jest pozyskanie w 2009 roku licencji zarządcy nieruchomości oraz uprawnień zawodowych wydanych przez UDT,SEP,SIMP.

Obecnie pełnię również funkcję prezesa Dolnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości „DOSZAN” we Wrocławiu.

Mam nadzieję, że doświadczenie jakie posiadam pomoże spełnić postawione przede mną cele i w sposób efektywny wykorzystać posiadane kompetencje.

Z poważaniem

Andrzej Pyziołek

[12-07-2016r.]

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW 

Szanowni Państwo,

wykonując obowiązki jako tymczasowy Zarząd SM Księże Małe informujemy, iż w dniu 21 maja 2016 r. odbyło się zwołane na ten dzień Walne Zgromadzenie SM Księże Małe.

Po otwarciu obrad, w związku z licznymi wątpliwościami grupy członków Spółdzielni co do działań organów Spółdzielni oraz chęcią zapoznania się z wynikami lustracji Spółdzielni, która nie została zakończona przed 21.05.2016 r., jak również w związku z prowadzoną procedurą wyboru nowych członków Zarządu, Walne Zgromadzenie podjęło zdecydowaną większością głosów uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku, wskazując, że kontynuacja obrad nastąpi do dnia 30 września 2016 r., czyli po dokonaniu wyboru nowego Prezesa Zarządu SM Księże Małe.

Przerwanie i odroczenie obrad Walnego Zgromadzenia uchwałą podjęta przez ten organ, czyli wolą członków SM Księże Małe przed wyczerpaniem porządku obrad jest zgodna z postanowieniami Statutu.

Zawieszenie obrad nie wstrzymuje w żaden sposób pracy Spółdzielni, w szczególności nie ma wpływu na wybór nowego Zarządu Spółdzielni.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż o zaistniałej sytuacji tj.,  przerwaniu obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd SM Księże Małe powiadomił Krajową Radę Spółdzielczą oraz Związek Rewizyjny.

O dalszych czynnościach będziemy Państwa informować.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji

Z wyrazami szacunku

ZARZĄD SM KM

[14-06-2016r.]
W imieniu Rady Osiedla oraz własnym pragniemy Państwa zaprosić na Festyn Rodzinny, który odbędzie się w dniu 18.06.2016 (sobota).

Szczegóły oraz plan imprezy 

 

[13-06-2016r.]

Poniżej kolejna informacje od Zarządu i Rady Nadzorczej - zapraszamy do lektury

 List nr 2 do mieszkańców SMKM

[11-05-2016r.]

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami od Zarządu i Rady Nadzorczej

 List do mieszkańców SMKM

[10-05-2016r.]
OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe zawiadamia, że w piątek 27-go maja 2016r. biuro spółdzielni będzie nieczynne.

[24-05-2016r.]

Wszystkich członków Naszej Spółdzielni jeszcze raz gorąco zachęcamy i zapraszamy na Walne Zgromadzenie. 

Jeśli chcą Państwo swoje opinie oprzeć na faktach a nie na plotkach niewiadomego pochodzenia to również zachęcamy do wizyty w biurze spółdzielni i zapoznanie się z dostępną dokumentacją.

 

[19-05-2016r.]

 

Poniżej kolejna informacje od Zarządu i Rady Nadzorczej - zapraszamy do lektury

 List nr 2 do mieszkańców SMKM

[11-05-2016r.]

INFORMACJA  - Uchwała Nr 39/2016

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 8. Statutu SM „Księże Małe”, ze względu na niewłaściwe umieszczenie na stronie internetowej przez portal „Gazety Wyborczej” informacji o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”, przedłuża okres składania ofert na stanowisko Prezesa Spółdzielni SM KM do dnia 24 maja 2016 r.

[10-05-2016r.]
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami od Zarządu i Rady Nadzorczej

 List do mieszkańców SMKM

[10-05-2016r.]
Ogłoszenie
Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe z siedzibą przy ul Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Chorzowskiej 18 (proszę klinknąć treść ogłoszenia by zobaczyć szczegóły)

 [06-05-2016r.]

Szanowni Państwo,

Zarząd SM Księże Małe informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w dniu 21 maja 2016 r.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 99 przy ul. Głubczyckiej 3 we Wrocławiu i rozpocznie się o godzinie 10:00.

Sprawozdania, protokoły, projekty uchwał oraz inna dokumentacja będąca przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni w piątek 6 maja 2016 r. tj. na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się z tymi dokumentami codziennie w godzinach pracy Spółdzielni:

poniedziałek – piątek w godzinach od 7:00 do 15:00, czwartek od godziny 9:00 do 17:00.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami, aby na najbliższym Walnym Zgromadzeniu mogli Państwo aktywnie i świadomie uczestniczyć!

[29-04-2016r.]

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe zawiadamia, że w poniedziałek 2-go maja 2016r. biuro spółdzielni będzie nieczynne.

[29-04-2016r.]

 

Przypominamy!

W każdy czwartek w godzinach 15:00 - 17:00 Zarząd przyjmuje wszystkich zainteresowanych w siedzibie Spółdzielni.

[20-04-2016r.]

W imieniu Rady Osiedla zapraszamy na dyżur Dzielnicowego 

asp. Macieja Muzyk

w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Głubczyckiej 3 (SP 99)

w dniu 19.04.2016 w godzinach 18:00 - 19:00

oraz w dniu 22.04.2016 w godzinach 9:00 - 10:00

[19-04-2016r.]

 

 
 
[15.04.2016]
 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW SM KSIĘŻE MAŁE
 
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe we Wrocławiu informuje, iż w dniu 
 
25.03.2016r. nastąpiło odwołanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe we Wrocławiu uchwałami 
 
Nr 15/2016 z dnia 24.03.2016r. – odwołanie z funkcji Prezesa Zarządu P. Waldemara Witczaka;
 
Nr 16/2016 z dnia 24.03.2016r. – odwołanie z funkcji Społecznego Członka Zarządu. P. Elżbiety Wowrzeczki  
 
Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe powołała Uchwałami:
 
Nr 17/2016 z dnia 24.03.2016r. - do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Janusza Cupera;
 
Nr 18/2016 z dnia 24.03.2016r. – do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Pana Kamila Kwietniewskiego
 
[25.03.2016]
 
Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym zostałem odwołany z funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni.
Dziękuję wszystkim, którzy w czasie mojej 2-letniej pracy aktywnie uczestniczyli w życiu Spółdzielni, służąc swoją radą a także krytyką oraz wspierali mnie swoim doświadczeniem.
Dziękuję tym, dzięki którym wielu mieszkańców uwierzyło, że warto angażować się we wspólne działania na rzecz naszego osiedla.
Mam nadzieję, że to co udało mi się przez ten krótki czas zrealizować będzie dobrze służyło mieszkańcom.

Gorąco zachęcam do zapoznania się z dokumentami Spółdzielni.
Macie  Państwo do ich przeglądania pełne prawo.
Przyjdźcie koniecznie na Walne Zgromadzenie !

Życzę wszystkim, po raz ostatni, spokojnych i dobrych Świąt Wielkanocnych.

Waldemar Witczak

[25.03.2016]

 
Szanowni Państwo

Zbliża się kolejne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w czerwcu 2016 r.
Zbiega się ono z końcem kadencji obecnego Zarządu, która upływa w połowie czerwca 2016 r.
Dlatego też Państwa obecność na Walnym Zgromadzeniu jest tak ważna, bowiem będą mogli Państwo rozliczyć Zarząd z 2-letniej pracy oraz Radę Nadzorczą, z właściwego wypełniania przez nią funkcji kontrolnych.
Proszę nie ufać rozpowszechnianym plotkom, tylko samemu zapoznać się dokumentami Spółdzielni. Macie  Państwo do ich przeglądania pełne prawo, jak również do zadawania niewygodnych pytań, zarówno Zarządowi jak i Radzie Nadzorczej.
Jesteście Państwo zawsze mile widzianymi gośćmi !
Zarząd od początku systematycznie publikuje na stronie internetowej sprawozdania Zarządu oraz uchwały Rady Nadzorczej.
Gorąco zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami, aby na najbliższym Walnym Zgromadzeniu mogli Państwo aktywnie i świadomie uczestniczyć.

[20.03.2015]

Przestrzeń wystawiennicza w budynku na Tarnogórskiej 1

Dzięki Kamili Wolszczak, nasze osiedle stanie się gospodarzem projektu H2O - szóstej edycji Samonośnych Uniwersalnych Wystaw we Wrocławiu.
Tym razem SUW alternatywną przestrzeń wystawienniczą odkryje na II piętrze budynku na Tarnogórskiej, dawnej łaźni i pralni. Kilku artystów wybranych konkursowo przygotuje i zaprezentuje tam swoje prace w dniach 20-21 maja 2016 r.

Dodatkową atrakcją (jest to nowe działanie SUWu !) będzie specjalny blok architektoniczno-warsztatowy poprowadzony przez architekta Tomasa de Loo.


Zanim jednak artyści przygotują swoje prace, Kamila Wolszczak zaprasza na spacer po osiedlu, który rozpocznie 20 marca o godz. 13. START na pętli tramwajowej.

[16.03.2015]   

 
Informujemy

Uprzejmie informujemy, że odbywające się w sali wielofunkcyjnej na Tarnogórskiej 1 zajęcia ruchowe (aerobik, zajęcia dla seniorów) będą kontynuowane.
Aktualne informacje o terminie i czasie zajęć będą zamieszczane przez prowadzących na tablicach ogłoszeń.

[11.03.2015]

Petycja mieszkańców

Zarząd i Rada Nadzorcza SM KM otrzymały 26 lutego 2016 r. petycję dotyczącą projektu koncepcji rewitalizacji budynku przy ul. Tarnogórskiej 1.
Cieszymy się z rosnącego zainteresowania mieszkańców tym, co dzieje się na naszym osiedlu. Ponieważ tekst petycji wskazuje, że mieszkańcy mają pewne obawy i wątpliwości związane z projektem, Zarząd postanowił zaprosić Państwa w najbliższym czasie na spotkanie, gdzie będą mieli Państwo okazję wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Spotkania odbędą się w sali na ul. Tarnogórskiej 1. Jeśli wyrazicie Państwo taką wolę Zarząd zaprosi na nie autorów projektu.

[10.03.2015]  

Zapraszamy

Uprzejmie informujemy, że w sali wielofunkcyjnej na Tarnogórskiej 1, mieszczącej się na I piętrze, odbywają się zajęcia ruchowe (aerobik):

 • poniedziałki i środy w godz. 19-20,
 • we wtorki i czwartki w godz. 20-21.

W sali wielofunkcyjnej na Tarnogórskiej 1 28 lutego w ramach projektu "Księże działa" odbędzie się spotkanie z Piotrem Bielskim - autorem książki "Joga śmiechu.Droga do radości.", warsztaty jogi śmiechu oraz projekcja filmu Jeszcze dalej niż północ". Wstęp wolny.

[22.02.2015]  

Wolny lokal do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. Chorzowskiej 4a o powierzchni 37,12m2. Lokal ten znajduje się w głównym ciągu handlowym naszego osiedla, gdzie zlokalizowane są m. in.: poczta, bankomat, sklep spożywczy, sklep mięsny, kwiaciarnia.

Oferta najmu powinna zawierać:

 • określenie podmiotu (osoba lub firma) składającego ofertę (imię, nazwisko i adres albo nazwa firmy i adres oraz akt prawny będący podstawą działalności),
 • dane do kontaktowania się (adres, telefon, e'mail),
 • proponowaną cenę czynszu najmu powierzchni użytkowej lokalu zł/m2 netto, (czynsz najmu nie obejmuje kosztów mediów, z których najemca korzysta w lokalu: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda).

Oferty można składać w sekretariacie w siedzibie Spółdzielni we Wrocławiu ul. Tarnogórska 1, w godz. pracy Spółdzielni, przesyłać na adres pocztowy lub e'mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 29 lutego 2016. Wynajmujący zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru najemcy. Pierwszeństwo w najmie lokalu przy zaoferowanych jednakowych warunkach najmu mają członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe. Informacje o lokalu: 71 342­65­60

[22.02.2015]

Przepraszamy

W związku z trudnością w zarządzaniu stroną internetową i uniemożliwieniem jej aktualizacji w ciągu ostatnich dwóch miesięcy Zarząd przeniósł stronę www.smksiezemale.pl na nowy serwer, powierzając jednocześnie jego serwisowanie nowej firmie.  Przepraszamy wszystkich korzystających z tego środka komunikacji za utrudnienia.                               

[22.02.2015]
 
 
Zapraszamy do Bawialni

Zapraszamy wszystkich rodziców wraz ze swoimi pociechami, w pierwszy dzień po Świętach (27 grudnia) o godz 16.00 na uroczyste otwarcie bawialni dla dzieci.
Cieszymy się, że na naszym osiedlu, na Katowickiej 23 (obok fryzjera) powstało nowe miejsce spotkań i zabaw dla dzieci. Będzie w nim można pozostawić dziecko pod dobrą opieką udając się np. do fryzjera, a także organizować przyjęcie urodzinowe lub imieninowe dla dzieci.

[24.12.2015]

Przepraszamy

W zeszłym tygodniu strona internetowa była niedostępna z powodu włamania do systemu komputerowego (firmy ją obsługującej). Usunięcie skutków włamania zajęło administratorowi kilka dni. Przepraszamy za utrudnienia.                               

[24.12.2015]
Zapraszamy

w sobotę 19.12.2015 o godz. 16.00 na "Miłe spotkanie - kolęd szykowanie" - przygotowanie do Świąt poprzez naukę wspólnego śpiewania i grania. Zapraszam całą Gromadę do uczestnictwa - może to być preludium do zajęć, jakie będziemy mieć po Nowym Roku.Miejsce spotkania - i kolędowania- sala Spółdzielni - Tarnogórska 1 (nad apteką). Można przynieść instrumenty - jakie kto ma, zrobimy orkiestrę.

 [2015.12.15]

Zapraszamy

piątek 18.12.2015 o godz. 18:00 do sali na Ip. budynku przy ul. Tarnogórskiej 1.

Księże Działa to międzypokoleniowa inicjatywa realizowana w ramach programu „Seniorzy w Akcji”. Pierwsze, otwarte dla wszystkich mieszkańców osiedli Księże Małe i Księże Wielkie, spotkanie odbędzie się w sali Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” przy ul. Tarnogórskiej 1 w piątek 18 grudnia o godz. 18:00
Od organizatorów?
Pragniemy zaprosić wszystkich chętnych mieszkańców do wspólnego zorganizowania pięciu wydarzeń kulturalnych na naszym osiedlu, ale głęboko wierzymy w to, że 5 wydarzeń to dopiero początek.
Do mieszkańców?
Przyjdźcie na spotkanie z głowami pełnymi pomysłów! Przyłączcie się do nas! W przedświątecznej atmosferze poznajmy się i porozmawiajmy o tym jakie wydarzenia kulturalne mogłyby się odbywać na naszym pięknym osiedlu.
Przykłady?
Może wyprzedaż garażowa? Spacer z przewodnikiem po osiedlu? Piknik rodzinny? Koncert jazzowy, pokaz filmu, wystawa plakatów, a może coś zupełnie innego? Możliwości jest wiele.
Więcej informacji na profilu facebookowym wydarzenia: www.facebook.com/KsiezeDziala
***
Inicjatywa Księże Działa odbywa się w ramach ogólnopolskiego programu "Seniorzy w Akcji" (www.seniorzywakcji.pl) realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" (www.e.org.pl)

[2015.12.15]

 

Spółdzielnia zaprasza WSZYSTKICH mieszkańców NASZEGO OSIEDLA  na przedświąteczne "MIŁE SPOTKANIE - PIERNICZKÓW MALOWANIE".
Spotkanie odbędzie się w sobotę 12 grudnia o 16.00 w sali Spółdzielni na I piętrze (tam, gdzie we wrześniu odbył się koncert jazzowy na ukulele).
Goście proszeni są o przyniesienie ozdób do dekorowania pierników.

[2015.12.09]

 Inwentaryzacja

Uprzejmie informujemy, że w dniach 16­-20.11.2015 r. rozpoczną się prace inwentaryzacyjne dotyczące klatek schodowych oraz mieszkań budynku przy ul.Chorzowskiej 14-38. Inwentaryzacja ma na celu przygotowanie prac projektowych systemu wentylacji. Osoby wykonujące pomiary będą miały identyfikatory z pieczęcią Spółdzielni. Prosimy o wyrozumiałość oraz udostępnienie mieszkań. Wszelkich informacji udziela Dział Techniczny.

Przepraszamy za utrudnienia

[2015.11.17]

Zapraszamy do osiedlowej biblioteki

Biblioteka pod Kominem (Tarnogórska 1) otwiera klub gry planszowej „GO".
Spotkania odbywać się będą o stałej porze w 1 i 3 czwartek miesiąca w godzinach 17.00 -18.30.
Zapraszamy wszystkich chętnych - dzieci z rodzicami, młodzież i dorosłych. Zapisy w bibliotece (osobiście lub mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Start już w najbliższy czwartek 19.11.2015 r.  o godz. 17.00
Klub poprowadzi i zaprasza do gry Paweł Pałucki 5k.

Czym jest Go? To jedna z najstarszych gier planszowych i strategicznych, pochodząca z Chin. Go ma bardzo proste zasady, lecz tak wiele możliwości, że nie da się jej objąć umysłem przez całe swoje życie. Ostatnia gra logiczna, w której komputery nie potrafią pokonać człowieka.

[2015.11.16]

Wolny lokal do wynajęcia 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe informuje, że posiada do wynajęcia od 1 lutego 2016r. lokal użytkowy o powierzchni 125 m2 usytuowany na parterze budynku przy ul.Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.
Lokal funkcjonował jako warsztat samochodowy.

 Oferta najmu powinna zawierać:

 • określenie podmiotu (osoba lub firma) składające ofertę (imię, nazwisko i adres albo nazwa firmy i adres oraz akt prawny będący podstawą działalności),
 • dane do kontaktowania się (adres, telefon, e-mail),
 • rodzaj działalności do prowadzenia w lokalu,
 • proponowaną cenę czynszu najmu w zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu (bez podatku VAT; czynsz najmu nie obejmuje kosztów mediów, z których najemca korzysta w lokalu: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda).

Oferty można składać w sekretariacie Spółdzielni we Wrocławiu przy ul. Tarnogórskiej 1, w godzinach pracy Spółdzielni, przesłać na adres Spółdzielni: pocztowy lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru najemcy.
Informacja o lokalu: tel (71) 342 65 60 lub (71) 342 13 66 (informacja w sprawach technicznych), zapytania pocztą: e-mail lub osobiście w godzinach pracy Spółdzielni.

[2015.11.05]

Dzień Zaduszny
chwila refleksji

Księże Małe to jedno w pierwszych miejsc we Wrocławiu, które po II wojnie światowej było zasiedlane przez ludność polską przybywającą z różnych krańców Polski oraz zsyłek z terenów byłego ZSRR. Z roku na rok ubywa świadków tamtych dni, coraz mniej wokół nas osób, których wspomnienia są często najlepszym "podręcznikiem do historii".

Trudno wymienić Wszystkich, którzy odeszli. W kontekście zbliżającego się Dnia Zadusznego przypominamy dwie osoby: 30 listopada pożegnaliśmy na miejscowym cmentarzu  Barbarę Nowakowską, liczącą 91 lat. W mniemaniu wielu z nas mieszkała tu „od zawsze”. Była zazwyczaj pogodna i uśmiechnięta, pomimo ciężkich doświadczeń jakie przynosiło jej życie - więzieniem i wyrokiem śmierci męża związanego z AK, tragiczną śmiercią dwóch synów - żyła wśród nas sprawiając wrażenie, że upływ czasu jej nie dotyczy.
Wśród osób zmarłych w tym roku jest Barbara Osińska-Omelan, jako Prezes zarządzająca Spółdzielnią blisko 20 lat, niemal od początku powstania Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe.
Tak wspomina o niej  Marek Galecki – ówczesny Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Co roku ubywa w naszej osiedlowej społeczności kilkanaście osób. Wspomnijmy o nich w Dzień Zaduszny.

[31.10.2015]

Zaproszenie do przetargu

Malowanie ścian oraz konserwacja schodów klatek schodowych budynków mieszkalnych

[2015.10.29]

Przebudowa pomieszczenia byłego węzła cieplnego

[2015.10.26]

 Wyniki głosowania Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2015

Z prawdziwą radością informujemy, że następujące projekty obywatelskie znalazły się na liście 62 zakwalifikowanych do realizacji projektów o wartości do 150 tys. zł:

Projekty te zostaną zrealizowane za gminne pieniądze w roku 2016.
Gratulujemy twórcom projektów oraz wszystkim osobom zaangażowanym w ich promocję.
Zachęcamy do przygotowania nowych projektów, które uczynią Księże Małe miejscem jeszcze ładniejszym i bardziej przyjaznym do mieszkania.

Warto wspomnieć, że w tegorocznym głosowaniu mieszkańcy Wrocławia oddali w sumie 168 278 głosów, w tym przez internet 127 648, papierowych formularzy złożono 40 630.

[2015.10.16]

"Poezja w fizyce, fizyka w poezji"

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 21 października (w środę) o godz. 17 do sali na I piętrze SM KM na Tarnogórskiej 1 na spotkanie zatytułowane "Poezja w fizyce, fizyka w poezji".
Spotkanie, ozdobione zarówno wierszami jak i ciekawymi doświadczeniami fizycznymi poprowadzi znakomity
wykładowca i propagator fizyki  Wojciech Dindorf.

[2015.10.16]

Zaproszenie do przetargu

Malowanie ścian oraz konserwacja schodów klatek schodowych budynków mieszkalnych

[2015.10.14]

Awaria ogrzewania

Nieprawidłowe działanie instalacji c.o. (słabe grzanie) w poniedziałek i wtorek było spowodowane awarią, która wydarzyła się w niedzielę. Uszkodzenie regulatora przy grzejniku spowodowało duży ubytek wody w instalacji.  Woda została uzupełniona w poniedziałek, jednak jej ubytek był na tyle duży, że po odpowietrzeniu układu ubyło wody po raz kolejny, stąd niska temperatura grzejników utrzymująca się do wtorku rano.
Obecnie instalacja działa prawidłowo.

Apelujemy o zgłaszanie niesprawnych i przeciekających regulatorów.
Przy okazji przypominamy, że dostarczycielem ciepła jest, od wielu już lat, firma FORTUM.

[2015.10.13]

Uwaga !

W dniu wczorajszym na osiedlu pojawiły się osoby proponujące wymianę żarówek w ramach krajowego programu efektywności energetycznej.
Osoby te oferują wymianę żarówek w mieszkaniach za kwotę około 600 zł. Wymiana taka nie jest wymagana przez prawo.
Ani Spółdzielnia ani firma energetyczna TAURON nie prowadzi takiej akcji.
Prosimy o rozwagę oraz poinformowanie swoich sąsiadów o nowym sposobie wyłudzania pieniędzy.

[2015.10.07]

Zaproszenie do przetargu

Przebudowa pomieszczenia byłego węzła cieplnego wraz z wymianą witryn na sklep spożywczy oraz wymiana okien w pomieszczeniu na I piętrze w budynku przy ul.Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

[2015.10.07]

Spółdzielnia zatrudni

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe poszukuje specjalisty d/s nieruchomości, lokalowych i członkowskich.
Osoba zatrudniona na tym stanowisku zajmować się będzie przede wszystkim prowadzeniem rejestru członków Spółdzielni oraz ksiąg wieczystych, dokumentacji dotyczącej mienia Spółdzielni, a także realizacją procedur przenoszenia praw własności lokali. Preferowane będą osoby z wykształceniem wyższym, w zakresie prawa administracyjnego.

Oferty można składać osobiście w sekretariacie Spółdzielni we Wrocławiu przy ul. Tarnogórskiej 1, przesłać pocztą na adres Spółdzielni lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w terminie do 15 października 2015r.

[2015.10.06]

Zaproszenie do przetargu

Remont dachowego pokrycia papowego, wraz z wymianą obróbek blacharskich

Wykonanie projektu wentylacji dla budynków mieszkalnych

[2015.09.25]

Wolne lokale do wynajęcia 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowy o powierzchni około 150 m2 usytuowane na I i II budynku przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu. Przy ocenie ofert będziemy preferować wkład własny w wykonaniu prac remontowych niezbędnych przy adaptacji lokalu.

 Oferta najmu powinna zawierać:

 • określenie podmiotu (osoba lub firma) składające ofertę (imię, nazwisko i adres albo nazwa firmy i adres oraz akt prawny będący podstawą działalności),
 • dane do kontaktowania się (adres, telefon, e-mail),
 • rodzaj działalności do prowadzenia w lokalu,
 • proponowaną cenę czynszu najmu w zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu (bez podatku VAT; czynsz najmu nie obejmuje kosztów mediów, z których najemca korzysta w lokalu: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda).

Oferty można składać w sekretariacie Spółdzielni we Wrocławiu przy ul. Tarnogórskiej 1, w godzinach pracy Spółdzielni, przesłać na adres Spółdzielni: pocztowy lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru najemcy.
Pierwszeństwo w najmie lokalu przy zaoferowanych jednakowych warunkach najmu mają członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe.
Informacja o lokalu: tel (71) 342 65 60 lub (71) 342 13 66 (informacja w sprawach technicznych), zapytania pocztą: e-mail lub osobiście w godzinach pracy Spółdzielni.

 [2015.09.25]

Uruchomienie systemu centralnego ogrzewania

Uprzejmie informujemy, że w poniedziałek, 21 września, włączony zostanie system ogrzewania.
Prosimy o zgłaszanie do działu technicznego niesprawnych zaworów grzejnikowych.
Przypominamy, że wszelkie informacje dotyczące usterek i awarii, jak również wskazania liczników wody, można zgłaszać drogą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

[2015.09.18]

 Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie projektu instalacji: sanitarnych (wod­-kan, c. o. wentylacji mechanicznej), elektrycznej oraz sieci strukturalnej, na podstawie koncepcji architektonicznej, wraz z uzgodnieniami z rzeczoznawcami, wykonaniem ekspertyzy p­poż, uzgodnieniem w biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków i uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, w dziale technicznym, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00 - ­ 12:00
[2015.09.15]

Wrocławski Budżet Obywatelski

Wrocławski Budżet Obywatelski wkracza w decydującą fazę.
W terminie 28.09-12.10.2015r. będzie można głosować na wybrane projekty.
Zachęcamy do oddawania głosów elektronicznie, poprzez wypełnienie formularza który pojawi się 28 września na stronie internetowej WBO.

Zachęcamy do głosowania na 3 projekty, dotyczące naszego Osiedla:
projekt 256 – poszerzenie ulicy Świątnickiej i wykonanie miejsc parkingowych przy kościele;
projekt 328 – budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 99;
projekt 546 – remont ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chorzowskiej 1-17.

[2015.09.15]  

Wolny lokal do wynajęcia 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 34 m2 usytuowany na parterze budynku przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu. Przy ocenie ofert będziemy preferować działalność handlową (sklep spożywczy) oraz wkład własny w wykonaniu prac remontowych niezbędnych przy adaptacji lokalu.

Oferta najmu powinna zawierać:

 • określenie podmiotu (osoba lub firma) składające ofertę (imię, nazwisko i adres albo nazwa firmy i adres oraz akt prawny będący podstawą działalności),
 • dane do kontaktowania się (adres, telefon, e-mail),
 • rodzaj działalności do prowadzenia w lokalu,
 • proponowaną cenę czynszu najmu w zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu (bez podatku vat; czynsz najmu nie obejmuje kosztów mediów, z których najemca korzysta w lokalu: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda).

Oferty można składać w sekretariacie Spółdzielni we Wrocławiu przy ul. Tarnogórskiej 1, w godzinach pracy Spółdzielni, przesłać na adres Spółdzielni: pocztowy lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru najemcy.
Pierwszeństwo w najmie lokalu przy zaoferowanych jednakowych warunkach najmu mają członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe.
Informacja o lokalu: tel (71) 342 65 60 lub (71) 342 13 66 (informacja w sprawach technicznych), zapytania pocztą: e-mail lub osobiście w godzinach pracy Spółdzielni.                                        [2015.09.03]

Zaproszenie do przetargu

Budowa przewodów wentylacyjnych w budynku mieszkalnym Spółdzielni   [2015.09.03]

Otwarcie nowej sali

Miło nam po wakacyjnej przerwie zaprosić Państwa, w pierwszą sobotę września (czyli 5.09.2015), na wspólne "postawienie kropki nad Książką na Księżu". Wydarzenie to poprowadzi "Domek Kultury".

W samo południe zapraszamy wszystkich mieszkańców i gości naszego osiedla na tworzenie muralu upamiętniającego Wielkie Przenosiny Biblioteki, które odbyły się  z 20 czerwca 2015r. Mural wymalujemy na wielkiej ścianie przy boisku (na plecach garaży). Młodsi Księżanie w tym czasie dostaną do wymalowania sporej wielkości kolorowanki, które o 16.00 zostaną zaprezentowane w nowej sali w budynku przy Tarnogórskiej 1 inaugurując piękną wystawą jej (tej sali) działanie.
Wystawie towarzyszyć będzie jazzowe trio.
Gorąco zapraszamy na, być może, ostatni tak ciepły, artystyczny weekend tego lata. 

 

[02.09.2015] 

Zaproszenie do przetargu

2015.08.24 - Wymiana zaworów grzejnikowych w budynkach Spółdzielni

2015.08.14 - Budowa przewodów wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

2015.08.12 - Remont dachowego pokrycia papowego, wraz z wymianą obróbek blacharskich

2015.08.11 - Wymiana instalacji domofonowej w budynkach mieszkalnych

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie 2 nawierzchni o łącznej powierzchni ok. 48 m2 przy tablicach do koszykówki na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe. Zależy nam na stosunkowo tanim, ale trwałym rozwiązaniu.

Zapraszamy do składania ofert na uzupełnienie ubytków, naprawa uszkodzeń i pomalowanie elewacji budynku przy ul. Chorzowskiej 10 we Wrocławiu. (zabazgrane ściany przejścia, porysowany ­ tył elewacji kwiaciarni, elewacja budynku telekomunikacji, fragment zabazgranej elewacji budynku Chorzowska 10, łącznie 72 m2 ściany).

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, w dziale technicznym, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00 - ­ 12:00

Wolny lokal do wynajęcia od 1 września 2015r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe informuje, że posiada do wynajęcia od 01 września 2015r. lokal użytkowy o powierzchni 29,27 m2 usytuowany przy ul. Katowickiej 23/1b we Wrocławiu. Przedmiotowy lokal znajduje się w przyziemiu budynku mieszkalnego przy ul. Katowickiej 23. Przy ocenie ofert będziemy preferować działalność biurową, usługową i handlową prowadzoną na rzecz mieszkańców lecz nieuciążliwą dla otoczenia.
Oferta najmu powinna zawierać:

 • określenie podmiotu (osoba lub firma) składające ofertę (imię, nazwisko i adres albo nazwa firmy i adres oraz akt prawny będący podstawą działalności),
 • dane do kontaktowania się (adres, telefon, e-mail),
 • rodzaj działalności do prowadzenia w lokalu,
 • proponowaną cenę czynszu najmu w zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu (bez podatku vat; czynsz najmu nie obejmuje kosztów mediów, z których najemca korzysta w lokalu: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda).

Oferty można składać w sekretariacie Spółdzielni we Wrocławiu przy ul. Tarnogórskiej 1, w godzinach pracy Spółdzielni, przesłać na adres Spółdzielni: pocztowy lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru najemcy.
Pierwszeństwo w najmie lokalu przy zaoferowanych jednakowych warunkach najmu mają członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe.
Informacja o lokalu: tel (71) 342 65 60 lub (71) 342 13 66 (informacja w sprawach technicznych), zapytania pocztą: e-mail lub osobiście w godzinach pracy Spółdzielni.

Podziękowania

Rada Nadzorcza i Zarząd składają podziękowania Członkom Spółdzielni za aktywny udział w Walnym Zgromadzeniu.

Dyskusja była burzliwa i pełna emocji. I choć wyniki przeprowadzonych głosowań nie zadowoliły wszystkich to Państwa obecność na Walnym Zgromadzeniu była dowodem na zainteresowanie i zaangażowanie w sprawy naszej spółdzielni.

Mamy nadzieję na jeszcze liczniejszy Państwa udział w przyszłorocznym Walnym Zgromadzeniu.

Dyżur Rady Nadzorczej

Ostatni przed Walnym Zgromadzeniem dyżur Rady Nadzorczej odbędzie się w czwartek 18 czerwca o godz. 17.
Zapraszamy do siedziby spółdzielni.

WALNE ZGROMADZENIE JEST NAJWYŻSZYM ORGANEM SPÓŁDZIELNI.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe jest własnością jej członków, dlatego tak istotnym jest Państwa obecność i aktywny udział na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni.
To właśnie na tym zebraniu wytyczane są kierunki działania Spółdzielni na najbliższy rok, to na tym spotkaniu zapadną decyzje dotyczące finansów Spółdzielni.
Dlatego też nie może zabraknąć Państwa na Walnym Zgromadzeniu. Nie pozwólmy aby inni decydowali za Nas.

ZAPRASZAMY NA WALNE ZGROMADZENIE W NAJBLIŻSZĄ SOBOTĘ 20 CZERWCA 2015 ROKU
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 99 PRZY UL. GŁUBCZYCKIEJ 3,  NA GODZINĘ 10.00

Sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej
Dokumenty WZ

 Przenosimy bibliotekę

Wielkimi krokami zbliża się moment przeniesienia osiedlowej biblioteki do nowej siedziby.
Zgodnie z harmonogramem prace remontowe zostaną ukończone na koniec czerwca, a w lipcu biblioteka rozpocznie pracę w nowym miejscu pod kominem.

 

Zapraszamy w najbliższą sobotę, 20 czerwca, na ostatnie spotkanie w ramach projektu Książka na Księżu, realizowanego przez Fundację Domek Kultury.

Dyżur Rady Nadzorczej

Najbliższy dyżur Rady Nadzorczej odbędzie się w czwartek 11 czerwca o godz. 17.
Zapraszamy do siedziby spółdzielni.

Wandalizm

W nocy z piątku na sobotę (22-23 maja) kilku wyrostków postanowiło zrobić ognisko (grilla?) pod oknami nowo powstającej biblioteki.
W efekcie zostało spalone nowe okno. Koszt samego okna, które obecnie nadaje się do wymiany wynosi ok. 3 tys. zł.

Jeśli w takich sytuacjach mieszkańcy nie będą reagować - takie akty wandalizmu będą się powtarzać. Apelujemy o odpowiedzialność !

 

Księże Małe inspiruje:

 • w 2008 r. odpadające tynki zabytkowej architektury naszego osiedla przyciągnęły realizatorów filmu "Mała Moskwa",
 • znany wrocławski fotografik Andrzej Lulko niejednokrotnie uwieczniał na kliszy fotograficznej architekturę naszego osiedla,
 • ubiegłej jesieni Gotowe-do STARTu  dzieci ze swoimi rodzicami badały rozgwieżdżone niebo i oglądały film w kinie pod gwiazdami, zaś mieszkańcy zawiesili ponad setkę obłoków na sznurach do prania. Takiego projektu ze świecą szukać w całej Polsce!
 • w lutym 2015 studentka Politechniki Wrocławskiej obroniła swoją dyplomową pracę z architektury - w swojej wizji (szkoda że nie do zrealizowania) zamieniła starą zdewastowaną osiedlową pralnię oraz warsztat samochodowy w ekskluzywną salę koncertową,
 • obecnie Fundacja Domek Kultury od kwietnia prowadzi projekt Książka na Księżu.
...
Jak wiele trzeba mieć głupoty i małostkowości, by zamiast włączyć się w budowanie spraw dobrych i pięknych, chodzić i rozsiewać po osiedlu  nieprawdziwe i kuriozalne plotki.
Zarząd pragnie uspokoić tych, którzy plotkom uwierzyli - na Księżu Małym klubu Go-Go nie będzie.
Ci, którzy chcą z takich usług korzystać - muszą sobie niestety poradzić sami.

Wymiana wodomierzy

Obecnie rozpoczyna się wymiana wodomierzy w blokach na ulicy Chorzowskiej 2-10, Chorzowskiej 14-38 oraz Opolskiej 65-91. Ten etap powinien zostać zrealizowany do końca czerwca. Informacje będą sukcesywnie rozwieszane w kolejnych budynkach.
Przypominamy, że wykonawca za wymianę wodomierzy nie pobiera od lokatora żadnych dodatkowych opłat. W przypadku dodatkowych robót (np. wymiany śrubunku, doszczelnienia instalacji wodnej czy podejścia wodnego) firma rozliczy się bezpośrednio ze Spółdzielnią. Demontowane wodomierze są odkupowane przez wykonawcę zgodnie z zawartą umową. Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział techniczny.

Porady prawne

W tym tygodniu mecenas Oskar Dereń będzie udzielał porad prawnych w siedzibie Spółdzielni w środę, 13/05/2015 r. w godz. 12-14. Porady dotyczą prawa spółdzielczego. Zapraszamy mieszkańców naszego osiedla do korzystania z bezpłatnej porady prawnej.
Zainteresowani proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny ze Spółdzielnią.

Piszą o osiedlu

W sobotnim wydaniu Gazety Wyborczej, z dnia 2 maja 2015r., ukazał się obszerny artykuł o Księżu Małym autorstwa Aliny Urbaniak.
Dobrze, że zaczyna się o nas mówić także poza naszym osiedlem.

Rozstrzygnięcie sporu sądowego z Ekosystemem

Z satysfakcją informujemy o wyniku sporu sądowego, jaki prowadziła Spółdzielnia Mieszkaniowa "'Księże Małe" ze spółką Ekosystem.
W dniu 23 kwietnia 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu  uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w sprawie Ekosystemu (sygn. akt I Sa Wr 2477/14).
Oznacza to, że uchylona została zarówno niewłaściwie naliczona przez Ekosystem kwota należności oraz podstawa prawna tej decyzji.

Porady prawne

Przypominamy, że w każdy czwartek w godzinach 12 - 14 w siedzibie Spółdzielni porad prawnych udziela mecenas Oskar Dereń.
Porady dotyczą prawa spółdzielczego.
Zapraszamy mieszkańców naszego osiedla do korzystania z bezpłatnej porady prawnej.

Książka na Księżu

Miło nam poinformować, że ruszył projekt Domku Kultury "Książka na Księżu" (http://ksiazkanaksiezu.pl/).
Serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w najbliższy piątek, 24.04, o godzinie 18.00 w bibliotece (filia nr 46 na Chorzowskiej).

 

 

  20 kwietnia (poniedziałek) na Księżu Małym znakujemy rowery!
Policjanci zapraszają rowerzystów przed bibliotekę od godziny 10.00 do 12.00.

 

Z przyjemnością informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe" otrzymała nominację do tytułu Filar Spółdzielczości 2015 w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcje Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazety Prawnej i Biznes Plus w Gazecie Wyborczej.

Spółdzielnia zatrudni:

Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni osobę na stanowisku Kierownika działu technicznego.

Oczekiwane wymagania:

 • wykształcenie wyższe (budownictwo lub architektura),
 • znajomość prawa budowlanego,
 • doświadczenie w zakresie oceny zjawisk fizycznych zachodzących w nieruchomościach Spółdzielni (mile widziane uprawnienia budowlane)
 • umiejętność w zakresie organizacji przetargów, tworzenia dokumentacji przetargowej,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • umiejętność dobrej komunikacji z klientami.

 Oferty proszę składać do siedziby Spółdzielni, w terminie do 20 kwietnia 2015r.

UGODA Z SM WROCŁAW-POŁUDNIE

Z przyjemnością informujemy, że dnia 8 kwietnia 2015 Zarząd SM Księże Małe podpisał ugodę z SM Wrocław-Południe dotyczącą ostatecznego rozliczenia majątku po Wrocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na mocy tego porozumienia SM Wrocław Południe przekaże SM KM kwotę 415 307,10 PLN.

Analogiczne ugody podpisały SM Pod Jaworami oraz SM im. B.Prusa. Tym samym zakończony został proces podziałowy rozpoczęty w 1991r. Warto wspomnieć, że spór sądowy dotyczący podziału majątku zawędrował aż do Sądu Najwyższego.

Ważna wiadomość !

 Rozpoczął się dawno oczekiwany remont balkonów na Gogolińskiej i Siewierskiej. Jest on spowodowany przede wszystkim szybko postępującą, choć nie zawsze widoczną, korozją słupków nośnych na granicy z płytą balkonową.
Obecny projekt zakłada wymianę całej balustrady, bez dodatkowego docieplenia balkonów, co jest ekonomicznie nieopłacalne i eliminuje konieczność skuwania całej posadzki balkonowej. O konieczności remontu zadecydowały głównie względy bezpieczeństwa, mimo iż podstawową potrzebą remontową jest docieplenie budynków. O tym jaki jest harmonogram robót, kto jest wykonawcą i o powodach braku wcześniejszej informacji przeczytacie Państwo tutaj ...

 

 

Porady prawne

Uprzejmie informujemy, że w każdy czwartek w godzinach 12 - 14 w siedzibie Spółdzielni porad prawnych udziela mecenas Oskar Dereń.
Porady dotyczą prawa spółdzielczego.
Zapraszamy mieszkańców naszego osiedla do korzystania z bezpłatnej porady prawnej.

Remont balkonów

Uprzejmie informujemy, że remont balkonów na ulicy Siewierskiej rozpocznie się zaraz po Świętach Wielkiej Nocy.

Rewitalizacja Osiedla

Mamy przyjemność zaprezentować nową wizję rewitalizacji budynku na Tarnogórskiej 1.
Zachęcamy do jej obejrzenia i docenienia zarówno śmiałej koncepcji architektonicznej jak i piękna mijanego na co dzień zaniedbanego budynku.

Przetarg nieograniczony - Przebudowa pomieszczenia byłego węzła cieplnego, z wymianą witryn na, sklep spożywczy

 

 

Przypominamy, że Stowarzyszenie Pomocy Iskierka, które wygrało grant w konkursie Tu mieszkam, tu zmieniam, ogłoszonym przez Bank Zachodni WBK rozpoczyna realizację swojego projektu Plac z niczego. Recyklingowa strefa rodzinna na terenie Księża Małego.
Projekt wystartuje w pierwszy dzień wiosny 23.03.2015r.
Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z projektem (https://www.facebook.com/placrecyklingowy?fref=ts) i wzięcia udziału.

 

Angielski dla dzieci

Od poniedziałku 16 marca na terenie osiedla rozpoczyna działalność szkoła języka angielskiego LEARN AND PLAY.
Będą w niej prowadzone zajęcia
dla dzieci w wieku 3-12 lat.

Zapisy telefonicznie: 570 388 668  lub przez pocztę e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Więcej informacji na: http://learnandplay.blog.pl/

 Budowa kanałów wentylacyjnych

W czwartek 12.03.2015r. podpisano umowę na budowę kanałów wentylacyjnych w klatce schodowej budynku na Katowickiej 5.
W następny czwartek 19.03.2015r. o godz. 17:00 Zarząd zaprasza mieszkańców tej klatki schodowej na spotkanie w siedzibie spółdzielni. W spotkaniu będzie uczestniczył wykonawca. W trakcie spotkania przedstawiony zostanie projekt architektoniczny oraz wyjaśnione wątpliwości i obawy mieszkańców.

Wrocławski Budżet Obywatelski

Z przyjemnością informujemy, że w ramach WBO do 9 marca zgłoszono aż 19 projektów z obszaru Księża Małego.  Projekty dotyczące zarówno samego osiedla jak i jego otoczenia będą realizowane za gminne pieniądze w roku 2016. Cieszymy się, że tak wiele osób poświęciło swój czas i energię na przygotowanie nowych projektów, które uczynią Księże Małe miejscem jeszcze ładniejszym i bardziej przyjaznym do mieszkania. Popieramy wszelkie inicjatywy, które działają lokalnie, w szczególności dotyczące naszego miejsca zamieszkania.

Informację na temat zgłoszonych projektów można znaleźć pod adresem: https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/szukaj,id,,name,,osiedle,17,kategoria,

Remont balkonów na Siewierskiej i Gogolińskiej

W czwartek 12.03.2015r. podpisano umowę na remont balkonów na Gogolińskiej i Siewierskiej.
W ciągu najbliższych 3 tygodni wykonawca przygotuje nowe balustrady, które zostaną zamontowane w miejscu zdemontowanych na jesieni ubiegłego roku.

Remont balkonów na Siewierskiej

W poniedziałek 09.03.2015r. odbył się kolejny przetarg na remont balkonów według przygotowanego projektu zastępczego. Do końca tygodnia, po sprawdzeniu zgłoszonych ofert, wytypowany zostanie nowy wykonawca i podpisana umowa na dokończenie przerwanego na jesieni remontu.

Kultura na Księżu Małym 

Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Jarosław Broda zadeklarował pomoc w stworzeniu na osiedlu ośrodka kultury, który będzie się mieścił w niewykorzystywanej części budynku na ulicy Tarnogórskiej 1. Działalność kulturalną poprowadzi m.in. fundacja "Domek Kultury", która ostatnio przywitała tulipanami dzień św.Walentego a wcześniej "rzuciła chmury na sznury".
Działalność kulturalna zostanie zainaugurowana przeniesieniem biblioteki osiedlowej do nowej siedziby, której remont rozpoczął się od 2 marca. Podczas podpisywania umowy Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Ociepa zadeklarował, że jeżeli powstanie w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży, którą Biblioteka, wspólnie z Fundacją „Domek Kultury” będzie mogła nieodpłatnie użytkować, wówczas Biblioteka zapewni jej wyposażenie w meble oraz sprzęt komputerowy wraz z edukacyjnym oprogramowaniem ze zlikwidowanego MultiCentrum.

Dzięki temu wspaniałemu gestowi wkrótce na Tarnogórskiej 1 pojawi się, bezpłatnie przekazane do użytku mieszkańców, wyposażenie obejmujące umeblowanie oraz sprzęt komputerowy !
W sytuacji, gdy każda złotówka jest przez skarbnika miasta kilka razy oglądana jest to wyjątkowy gest. Zarząd kieruje do Dyr.Andrzeja Ociepy wielkie wyrazy uznania i wdzięczności.

Remont balkonów 

24 lutego Spółdzielnia otrzymała projekt zastępczy remontu balkonów.
26 lutego ogłoszono  nowy przetarg dla firm wykonawczych uczestniczących w poprzednim, unieważnionym przetargu.
Zarząd Spółdzielni przewiduje rozpoczęcie robót remontowych w połowie marca.

Wymiana wodomierzy

W styczniu 2015r. Spółdzielnia podpisała umowę z f-mą BMETERS POLSKA Sp. z o.o. dotyczącą wymiany wodomierzy. Nowe wodomierze umożliwią zdalny odczyt wskazań bardzo ułatwiając rozliczenie zużycia wody oraz eliminując konieczność okresowego dostarczania odczytów przez mieszkańców. Wymiana wszystkich wodomierzy nastąpi w ciągu 2 lat. Obecnie rozpoczęto wymianę w blokach na ulicy Gogolińskiej oraz Siewierskiej. Ten etap powinien zostać ukończony do końca marca. Następne bloki zostaną wytypowane w kwietniu, o czym Spółdzielnia poinformuje ich mieszkańców.
Wykonawca za wymianę wodomierzy nie pobiera od lokatora żadnych dodatkowych opłat. W przypadku dodatkowych robót (np. wymiany śrubunku, doszczelnienia instalacji wodnej czy podejścia wodnego) firma rozliczy się bezpośrednio ze Spółdzielnią. Demontowane wodomierze są odkupowane przez wykonawcę zgodnie z zawartą umową. Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział techniczny.

Remont biblioteki

26 lutego rozpoczął się remont pomieszczeń przeznaczonych na osiedlową bibliotekę.
Zgodnie z planem remont ma zostać ukończony w czerwcu, a od lipca biblioteka zagości w nowym lokalu pod kominem.

Porozumienie w sprawie zakończenia podziału Wrocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

16 lutego 2015r odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:

1.Józef Śnieżek  - Prezes Zarządu SM Wrocław -Południe,
2. Marek Dera - Z-ca Prezesa Zarządu SM Wrocław -Południe,
3. Stanisawa Charkiewicz - Z-ca Prezesa Zarządu SM Wrocław -Południe,
4. Mirosław Lach - Przewodniczący RN SM Wrocław -Południe,
5. Beata Kucharczyk - Prezes Zarządu SM Pod Jaworami,
6. Waldemar Witczak - Prezes Zarządu SM Księże Małe,
7. Rafał Czepil - Prezes Zarządu SM im.Bolesława Prusa,
8. Paweł Jordan - Przewodniczący RN SM im.Bolesława Prusa,
9. Maciej Zięba - Prezes Zarządu SM "MSM Energetyk",
10. Maria Nowak - Przewodnicząca RN SM "MSM Energetyk" w latach 2010-2013,

Wszyscy uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć zawarcia porozumienia, mającego na celu zakończenia finansowego rozliczenia podziału majątku WSM.
Wszystko wskazuje na to, że wkrótce zakończony zostanie wieloletni, rozpoczęty w 1999r. proces podziałowy.

Wiosna na Księżu Małym
Pierwsze promienie wiosennego słońca obudziły do życia przyrodę także na Księżu Małym. 


 

Ulica Katowicka, za sprawą działającego na naszym Osiedlu Domku Kultury (i trochę za przyczyną Świętego Walentego :) 14 lutego zakwitła tulipanami, sprawiając Wszystkim prawdziwą radość.
Żałować tylko, że komuś to przeszkadzało. W nocy z soboty na niedzielę wszystkie tulipany zostały skradzione.

 

 Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 4 lutego 2015r., po ciężkiej chorobie zmarła 

Pani Barbara Osińska Omelan.

Pani Barbara przez 19 lat pełniła funkcję Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Osiedlowa biblioteka,

Z końcem 2014 roku zakończył działalność sklep spożywczy prowadzony przez Wiesława Gogolewskiego.
Zarząd SMKM ze zrozumieniem przyjął decyzję właściciela o zamiarze zamknięcia sklepu oraz rezygnacji z wynajmu specjalnie przygotowywanej na ten cel nowej siedziby sklepu.
Sklep funkcjonował nieprzerwanie od 1995 roku i teraz obchodziłby 20 rocznicę swej działalności. Dziękując za wieloletnią współpracę życzymy właścicielowi dużo zdrowia i pomyślności.
Do zwolnionego lokalu, po jego adaptacji, przeniesiona zostanie osiedlowa biblioteka, która musi pilnie opuścić dotychczas wynajmowane pomieszczenie i jedynie dzięki temu nie zniknie z naszego osiedla.

Remont balkonów 

Po przerwaniu prac remontowych przez firmę MAR-PIS i opuszczeniu placu budowy Spółdzielnia ogłosiła nowy przetarg na remont loggii, który miał za zadanie wyłonić wykonawcę zastępczego.
W wyniku przetargu rozstrzygniętego 23 grudnia okazało się, że złożono 4 oferty opiewające na kwotę ponad 30% większą od kosztorysu inwestorskiego.
Zarząd Spółdzielni nie przewidywał wydatkowania tak dużej kwoty na remont logii.

Zarząd w porozumieniu z kancelarią adwokacką analizuje możliwość realnego wyegzekwowania od firmy MAR-PIS takiej kwoty i zatrudnienia wykonawcy zastępczego, który na koszt firmy MAR-PIS dokończy remont. Prawdopodobnie wiązać się to będzie z przewlekłym procesem sądowym.
Rozważany jest także wariant nowego, tańszego w realizacji projektu.
Ponieważ nie ma możliwości prowadzenia prac remontowych w zimie, remont wznowiony zostanie na wiosnę.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z przerwanym remontem.

Tu mieszkam, tu zmieniam

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Pomocy Iskierka wygrało grant w konkursie Tu mieszkam, tu zmieniam, ogłoszonym przez Bank Zachodni WBK Nagrodzony projekt Plac z niczego. Recyklingowa strefa rodzinna będzie realizowany na terenie osiedla Księże Małe.
Składamy podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu dodatkowej nagrody.
Każdy taki projekt  http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/granty/glosowanie.html  przyczynia się do uatrakcyjnienia Księża Małego i uczynienia go miejscem bardziej przyjaznym dla wszystkich mieszkańców.
Razem możemy więcej.

Przerwanie remontu balkonów

W sobotę 29 listopada firma „Mar – Pis” sp. z o.o., wykonawca remontu balkonów nieoczekiwanie zeszła z placu budowy i po demontażu rusztowań pozostawiła niezabezpieczone balkony. Fakt ten został zgłoszony na policję. Pomimo iż Spółdzielnia zabezpieczyła balkony zgodnie z zaleceniem inspektora nadzoru, mieszkańców budynku przy ul. Siewierskiej prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Po wykonaniu dokumentacji fotograficznej placu budowy inspektor nadzoru budowlanego sporządził raport, na podstawie którego Spółdzielnia podjęła niezbędne kroki prawne.

Spółdzielnia zamieściła w prasie głoszenie o przetargu w celu wyłonienia wykonawcy zastępczego.

Apel Urzędu Miejskiego

Wrocławski Urząd Miejski apeluje o humanitarną postawę w stosunku do zwierząt, a w szczególności wobec wolno żyjących kotów. Tekst apelu znajduje się pod adresem http://bip.um.wroc.pl/contents/content/376/9303.

Zmiana sposobu opłat za śmieci

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe uprzejmie informuje, że od dnia 01 stycznia 2015r ulega zmianie sposób wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma terenie miasta Wrocławia. Do chwili obecnej wnosiliście Państwo opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi w lokalach mieszkalnych na indywidualne konta bankowa zakładane dla Państwa przez Ekosystem (w przypadku, gdy Państwo nie otrzymali indywidualnego nr konta, opłaty należało wnosić na ogólne konto). Wszystkie deklaracja składane do Spółdzielni przez naszych mieszkańców były niezwłocznie wysyłane do Ekosystemu.
Od momentu obowiązywania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. Poz. 1399 i 1593) występowało wiele kontrowersji odnośnie tego, kto tak naprawdę zobowiązany jest do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami. Spółdzielnia przyjęła stanowisko, że to mieszkańcy są zobowiązani do ponoszenia opłaty za śmieci i to oni winni wnosić opłaty bezpośrednio do Ekosystemu (dlatego opłata za śmieci została zdjęta jako składki opłaty eksploatacyjnej). Takiego stanowiska i sposobu działania nie podzielił jednak Ekosystem i w dniu 31 marca 2014r została wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nakładająca na Spółdzielnię obowiązek ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od tej decyzji Spółdzielnia wniosła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Po rozpatrzenia odwołania SKO w dniu 25 czerwca 2014r podjęło decyzję o utrzymaniu w mocy prawa decyzji Ekosystemu nakładającą na Spółdzielnię obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z decyzją SKO Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe wprowadza od 01 stycznia 2015r opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako jeden ze składników opłaty eksploatacyjnej. Mając powyższe na uwadze SM Księże Małe przedkłada Państwu „Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu na potrzeby ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Wrocławia”. W oświadczeniu należy podać ilość osób jaka będzie zamieszkiwać w lokalu od dnia 01 stycznia 2015r (chodzi tu o osoby faktycznie zamieszkujące w lokalu a nie tylko zameldowane). Wysokość opłaty będzie wyliczana na podstawie dotychczas obowiązującej zasady. Ekosystem w swojej decyzji przyjął, że w zasobach naszej Spółdzielni wszystkie odpady są segregowane. Tak więc opłaty będą wyliczane w następujący sposób (podajemy je dla przypomnienia):

 • ­ w przypadku gdy na 1 osobę zamieszkującą w lokalu przypada do 27 m2 (włącznie) powierzchni lokalu, stawka opłaty będzie wynosić: 0,85 gr/m2;
 • ­ w przypadku gdy na 1 osobę zamieszkującą w lokalu przypada więcej niż 27 m2 powierzchni lokalu, stawka opłaty będzie wynosić 19,00 zł/osobę.

(powierzchnia Państwa lokalu będzie figurować na wydruku o wymiarze opłaty eksploatacyjnej).
Oświadczenia, które są załącznikiem do niniejszego pisma należy wypełnić, podpisać i dostarczyć do Spółdzielni (do sekretariatu) w terminie do 15 grudnia 2014r włącznie. Wprowadzenie ilości osób do kartotek Państwa lokali mieszkalnych wymaga dużo praca i nakładu czasu dlatego bardzo prosimy Państwa o terminie składanie Oświadczeń. W przypadku gdy osoba nie złoży Oświadczenia we wskazanym terminie, Spółdzielnia wyliczy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie danych jakie posiada, które były gromadzone przy składaniu przez Państwa „deklaracji śmieciowych”, a które do deklaracje były przekazywane do Ekosystemu.
Ponieważ zmiana wchodzi od 01 stycznia 2015r Państwo będziecie w miesiącu styczniu wnosić 2 razy opłatę za odpadu komunalne. Pierwsza opłata będzie wnoszona do 15 stycznia 2015r za miesiąc grudzień 2014r, druga opłata będzie wnoszona w styczniu do Spółdzielni już za miesiąc styczeń 2015r jako jeden ze składników opłaty eksploatacyjnej. Przypominamy, że w naszej Spółdzielni opłaty za dany miesiąc wnosi się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca włącznie.
Ponadto informujemy, że w przypadku jakiejkolwiek zmiany w ilości osób zamieszkałych w lokalu, a która to zmiana ma wpływ na wysokość opłaty za śmieci, należy złożyć Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu (druk Oświadczenia jest dostępny w biurze Spółdzielni i na stronie internetowej naszej Spółdzielni.
W przypadku gdyby Państwo mieli jakieś pytanie i wątpliwości prosimy o kontakt ze Spółdzielnią w godzinach pracy.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Montaż wodomierzy z odczytem radiowym

Program świadczeń rzeczowych 

W ramach pomocy mieszkańcom będącym w trudnej sytuacji życiowej Zarząd postanowił umożliwić odpracowanie długu wobec SMKM w formie świadczenia rzeczowego. W tym celu opracowano „Program świadczeń rzeczowych” zatwierdzony Uchwałą 134/2014 podjęta w dniu 30 października 2014r.

Spółdzielnia zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nim oraz składania wniosków do sekretariatu.

Projekt obywatelski 

Z przyjemnością informujemy, że projekt obywatelski  "Ulica Równości" - wyrównanie i utwardzenie nawierzchni drogi ul.Sosnowieckiej znalazł się na liście 20 zakwalifikowanych do realizacji projektów o wartości 100-500 tys. zł. Zostanie zrealizowany za gminne pieniądze w roku 2015. Gratulujemy twórcy projektu oraz wszystkim osobom zaangażowanym w jego promocję. Na projekt oddano 2476 głosów.

Zachęcamy do przygotowania nowych projektów, które uczynią Księże Małe miejscem jeszcze ładniejszym i bardziej przyjaznym do mieszkania. Popieramy wszelkie inicjatywy, które działają lokalnie, szczególnie jeśli dotyczą naszego miejsca zamieszkania.
Czytaj więcej:  http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3600055,wroclawski-budzet-obywatelski-najwiecej-pieniedzy-dla-rowerzystow-znamy-wyniki-glosowania,id,t.html

Wolny lokal do wynajęcia od 01 stycznia 2015r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe informuje, że posiada do wynajęcia od 01 stycznia 2015r. lokal użytkowy o powierzchni 29,27 m2 usytuowany przy ul. Katowickiej 23/1b we Wrocławiu. Przedmiotowy lokal znajduje się w przyziemiu budynku mieszkalnego przy ul. Katowickiej 23. Przy ocenie ofert będziemy preferować działalność biurową, usługową i handlową prowadzoną na rzecz mieszkańców lecz nieuciążliwą dla otoczenia.

Oferta najmu powinna zawierać:

 • określenie podmiotu (osoba lub firma) składające ofertę (imię, nazwisko i adres albo nazwa firmy i adres oraz akt prawny będący podstawą działalności),
 • dane do kontaktowania się (adres, telefon, e-mail),
 • rodzaj działalności do prowadzenia w lokalu,
 • proponowaną cenę czynszu najmu w zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu (bez podatku vat; czynsz najmu nie obejmuje kosztów mediów, z których najemca korzysta w lokalu: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda).

Oferty można składać w sekretariacie Spółdzielni we Wrocławiu przy ul. Tarnogórskiej 1, w godzinach pracy Spółdzielni, przesłać na adres Spółdzielni: pocztowy lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru najemcy.
Pierwszeństwo w najmie lokalu przy zaoferowanych jednakowych warunkach najmu mają członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe.
Informacja o lokalu: tel (71) 342 65 60 lub (71) 342 13 66 (informacja w sprawach technicznych), zapytania pocztą: e'mail lub osobiście w godzinach pracy Spółdzielni.

 

   
© ALLROUNDER