Informacja dla nabywców lokali (użytkowników)

Spółdzielnia Mieszkaniowa Ksieże Małe we Wrocławiu jest spółdzielnią eksploatującą posiadany zasób mieszkaniowy.

Lokal mieszkalny lub użytkowy (garaż) w Spółdzielni będący przedmiotem własności lub spółdzielczego własnościowego prawa można nabyć przeważnie na rynku wtórnym. Spółdzielnia nie pośredniczy w transakcjach. Do wyjątków należą przetargi ogłaszane przez Spółdzielnię celem ustanowienia pierwszeństwa w nabyciu własności lokalu mieszkalnego.

Każdego nabywcę lokalu zapraszamy – we własnym interesie – do zapoznania się z podanym tekstem a także do wizyty w siedzibie Spółdzielni przy ul. Tarnogórskiej 1. Uzyskane informacje o zasadach zamieszkiwania w SM Księże Małe pozwolą na uniknięcie poważnych błędów,w szczególności związanych z decyzjami związanymi z remontem mieszkania. Dotyczy to głównie nowych właścicieli lokali, gdyż obrót własnością dokonuje się bez udziału Spółdzielni.

Członkostwo w SM Ksieże Małe

Członkostwo w Spółdzielni jest wynikiem dobrowolnej umowy między Spółdzielnią a osobą fizyczną albo prawną, spełniającą kryteria członkowskie. Przystępując do Spółdzielni kandydat zobowiązując się do przestrzegania reguł w niej obowiązujących, uzyskuje prawa, w tym wymierne: do udziału w pożytkach z działalności gospodarczej Spółdzielni. Całość spraw członkowskich reguluje statut, z którym można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni, dostając dodatkowe wyjaśnienia.

Warunkiem przyjęcia w poczet członków Spółdzielni jest złożenie deklaracji członkowskiej. Druk deklaracji można otrzymać w Spółdzielni lub pobrać ze strony internetowej (→ druki)

Z członkostwem wiąże się wniesienie opłat członkowskich w 2017 r: wpisowe 500 zł, udział 400 zł, razem: 900 zł płatne jednorazowo w ciągu 1 miesiąca od powiadomienia o przyjęciu.

Opłaty

Członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacja i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach jak członkowie Spółdzielni.

Za powołane opłaty odpowiadają solidarnie z posiadającymi tytuły prawne do lokali – osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu oraz osoby faktycznie korzystające z lokalu – za okres ich stałego zamieszkiwania lub korzystania z lokalu.

Opłaty za korzystanie z lokali wnosi się do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący a od należności wniesionych po terminie naliczane są odsetki w ustawowej wysokości (obecnie 13 % w skali roku). Dniem dokonania opłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Spółdzielni.

Korzystający z usług poczty lub banku mogą pobrać w Spódzielni książeczkę opłat z naniesionym numerem bankowym a także książeczkę z drukami do zgłaszania odczytów liczników wody. Stan liczników wody należy przekazywać bez opóźnienia do Spółdzielni w wyznaczonych terminach, najczęściej na koniec czerwca i grudnia każdego roku oraz w przypadku wprowadzenia przez Miasto zmiany cen wody (najczęściej na koniec lutego).

Remonty

Osiedle Księże Małe zostało wpisane w 1996 r do Rejestru Zabytków jako istotne osiągnięcie modernizmu początków XX w.

Ochronie konserwatorskiej (ochronie prawnej) podlegają m in: kształt i podziały elewacji, wielkość otworów okiennych i drzwiowych, podziały stolarki okiennej i drzwiowej, rodzaj tynku.

Konsekwencją ochrony konserwatorskiej, przepisów prawa budowlanego oraz zasad obowiązujących w Spółdzielni są określone obowiązki zamierzającego remontować lokal; np Spółdzielnia określiła w formie regulaminu podział obowiązków w przedmiocie remontów pomiędzy właścicieli i lokatorów a Spółdzielnię, co również ma znaczenie przy planowaniu remontu. Najbezpieczniej jest zgłosić się Pionu techniczno-eksploatacyjnego Spółdzielni z odpowiednim wyprzedzeniem, z opisem przedmiotu i zakresu zamierzonych robót. W odpowiedzi pracownicy wydadzą szczegółową, pisemną „instrukcję” do wykonania tych robót.

Najczęściej spotykane błędy (i ich kosztowne konsekwencje):

  • samowolna wymiana stolarki okiennej, bez pozwolenia konserwatorskiego i uzyskania Decyzji administracyjnej o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych, przy czym: zmniejszana bywa dowolnie wielkość otworu dawnej loggii, stosuje się dowolne okna z nieprawidłowymi podziałami; w konsekwencji nadzór budowlany wraz Miejskim Konserwatorem Zabytków nałożą obowiązek przywrócenia stanu porzedniego lub wykonanina robót z zachowaniem wszystkich obowiązujących reguł...
  • wymiana instalacji grzewczej w mieszkaniu bez nawiązania do systemu ogrzewania osiedla: niewystarczające przekroje rur rozprowadzających ciepło po mieszkaniu, w wyniku czego występuje niedogrzanie mieszkania oraz w perspektywie powtórna przebudowa instalacji...
  • samowolna przebudowa instalacji gazowej bez uzyskania Decyzji administracyjnej o pozwoleniu na prowadzenie robót, przy czym: stosowanie nieodpowiednich materiałów i nieprawidłowych rozwiązań technicznych, co wykryje to najbliższa, roczna kontrola instalacji gazowych...
  • wyburzania, zmiana lokalizacji ścianek działowych bez opinii technicznej o dopuszczalności określonych zmian.

Zapraszamy do siedziby Spółdzielni w godzinach pracy biura.

   
© ALLROUNDER