2016.06.10 Budowa przewodów wentylacyjnych w 4 klatkach schodowych w budynkach wielorodzinnych

 

Wrocław 10.06.2016 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa  

KSIĘŻE MAŁE

ul. Tarnogórska 1

52 – 021 Wrocław

tel./fax 071/342 65 60

 

ZAMAWIAJĄCY:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe"

ul. Tarnogórska 1, 52 – 021 Wrocław

tel/fax 071/ 342 65 60

 

OGŁASZA

TRYB:

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Budowa przewodów wentylacyjnych w 4 klatkach schodowych w budynkach wielorodzinnych przy

ulicy: Katowickiej 9, Katowickiej 39, Opolskiej 67, Chorzowskiej 14.

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

60 dni od dnia podpisania umowy.

WARUNKI UDZIAŁU:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w zaklejonej kopercie na podstawie sporządzonej przez Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami). W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w S IWZ.

Oceny ofert dokona komisja przetargowa.

Specyfikację IstotnychWarunków Zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, w dziale technicznym, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 1000 - 1200

 

 

CENA SIWZ: 20 zł.

 

WADIUM: 23 000 zł.

 

KRYTERIA:

cena – 60 %

gwarancja – 15 %

doświadczenie – 15 % (Referencje)

dotychczasowa współpraca – 10 %

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 DNI (od daty otwarcia ofert)

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: do 24.06.2016 r, do godz. 1300 w sekretariacie

zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu

 

OTWARCIE OFERT: Termin; 24.06.2016 r, do godz. 1400

Miejsce: w sali konferencyjnej Zamawiającego

przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są: Dawid Kanar, Szymon Grzeszkowiak.

Informacje na temat przedmiotu przetargu udzielane będą codziennie w godz. Od 1000 - 1200 w siedzibie zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1, pokój działu technicznego lub telefonicznie.

Telefony: 071/ 342 13 66, 071/ 342 65 60

 

   
© ALLROUNDER