2016.06.24 Budowa przewodów wentylacyjnych w 4 klatkach schodowych w budynkach wielorodzinnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa                                                                                                                     Wrocław 24.06.2016 r.

      KSIĘŻE MAŁE

  1. Tarnogórska 1

     52 – 021 Wrocław

  tel./fax 071/342 65 60

 

ZAMAWIAJĄCY:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe"

  1. Tarnogórska 1, 52 – 021 Wrocław

tel/fax 071/ 342 65 60

 

OGŁASZA

TRYB:    PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

Budowa przewodów wentylacyjnych w 4 klatkach schodowych w budynkach wielorodzinnych przy ul.: Katowickiej 9, Katowickiej 39, Opolskiej 67, Chorzowskiej

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

TERMIN  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:

60 dni od dnia podpisania umowy.

WARUNKI UDZIAŁU:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w zaklejonej kopercie na podstawie sporządzonej przez Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami). W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w S IWZ.

Oceny ofert dokona komisja przetargowa.

Specyfikację IstotnychWarunków Zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, w  dziale technicznym, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 1000   - 1200 

 

CENA  SIWZ:                                                            20 zł.

WADIUM:                                                                   23 000 zł.

KRYTERIA:                                                       

cena                                  –  60 %

gwarancja                         –  15 %      

doświadczenie                  –  15 %       (Referencje)

dotychczasowa współpraca    –  10 %

 

TERMIN  ZWIĄZANIA OFERTĄ:                        30 DNI  (od daty otwarcia ofert)

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:       do 11.07.2016 r, do godz. 1300      w sekretariacie

                                                                                      zamawiającego  przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu

 

OTWARCIE OFERT:                                                       Termin;    11.07.2016 r, do godz. 1400

                                                                                     Miejsce:   w sali konferencyjnej Zamawiającego

                                                                                                      przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są: Dawid Kanar, Szymon Grzeszkowiak.

Informacje na temat przedmiotu przetargu udzielane będą codziennie w godz. Od  1000   -  1200  w siedzibie zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1, pokój działu technicznego lub telefonicznie.

Telefony: 071/ 342 13 66,  071/ 342 65 60

   
© ALLROUNDER