Władze SM KM

 

Organami spółdzielni, zgodnie z §19 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe, są :

  1. Walne Zgromadzenie,
  2. Rada Nadzorcza,
  3. Zarząd.

 

1. Paragraf 21 Statutu stanowi, że Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
   Zgodnie z ust.1 §23 Statutu Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca.
   Zgodnie z ust.1 §30 Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organa.

2. Paragraf 32 Statutu stanowi, że Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
   Ustęp 3, 5 i 6 §32 Statutu określa wielkość Rady Nadzorczej oraz jej kadencyjność:

  • RN składa się z 7 członków wybieranych na 3-letnią kadencję.
  • Członek Rady Nadzorczej może pełnić swą funkcję nie dłużej niż przez 2 kolejne kadencje

  Rada Nadzorcza, zgodnie z §35 Statutu powołuje ze swego składu Komisję Ekonomiczno-Rewizyjną oraz Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

3. Zgodnie z §39 Statutu Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
   Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym prezesa i członków Zarządu.

   
© ALLROUNDER