Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej SM KM w dniu 2016.01.28 - wyciąg z protokołu nr 1/2016

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

 2. Przyjęcie porządku obrad,

 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RN,

 4. Omówienie realizacji planów remontowych w roku 2015,

 5. Omówienie spraw bieżących Zarządu.
  - sprawa audytu energetycznego budynków starych i nowych zasobów,
  - sprawa lustracji.

 6. Protokół z kontroli Komisji GZM,

 7. Uchwała RN w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy.

 8. Protokół z kontroli kasy z dnia 14.01.2016 r.

 9. Omówienie postępu prac Komisji Statutowej.

 10. Zatwierdzenie premii kwartalnej dla Prezesa SM KM.

 11. Sprawy bieżące Rady Nadzorczej.

 12. Zamknięcie obrad.

 

 

Uchwała Nr 1/2016
§ 1
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe" na podstawie § 34 pkt 21 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe" dokonuje zmiany treści rozdziału III Regulaminu udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe we Wrocławiu w ten sposób, że dodaje się ust. 13 o brzmieniu: „Zlecenie dostaw i usług na kwotę powyżej 15 000 złotych wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej na udzielenie zamówienia oraz, po przeprowadzeniu postępowania na udzielenie zamówienia, wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej na zawarcie umowy z wybranym kontrahentem".

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2016
Rada Nadzorcza na podstawie § 3 ust. 1 regulaminu RN w związku z par. 34 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni przyjmuje wniosek Prezydium Rady Nadzorczej w sprawie nie przyznania Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe" premii za IV kwartał 2015 r.

 

 

 

   
© ALLROUNDER