Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej SM KM w dniu 2016.02.25 - wyciąg z protokołu nr 2/2016

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja na temat projektu instalacji fotowoltanicznej przekazana przez p. Łukasza Grześkowiaka.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RN.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania realizacji projektu instalacji fotowoltaicznej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z kontrahentem.
 7. Omówienie zamierzeń i realizowanych prac remontowych:

- wymiana rur spustowych,

- remonty dachów,

- prace prowadzone na terenie budynku przy ul. Tarnogórskiej 1,

- pomieszczenie po warsztacie samochodowym.

 1. Omówienie spraw bieżących Zarządu:

 - sprawa Ekosystemu

 - sprawa białych certyfikatów,

 - sprawa lokalu na Chorzowskiej 4.

 1. Wniosek do Zarządu o przedstawienie realizacji zaleceń polustracyjnych.
 2. Omówienie protokołu pokontrolnego dotyczącego umowy najmu i rozpoczęcia robót
  w lokalu na Tarnogórskiej, wniosek komisji GZM do Zarządu o przedłożenie dokumentów, które zostały przedłożone i poprawione w wyniku kontroli.
 3. Uchwała RN w sprawie uchylenia się ok skutków prawnych uchwały 41/2015 z dnia 24.09.2015 r.
 4. Uchwała RN w sprawie oceny działalności oceny Zarządu w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy Tarnogórskiej 1.
 5. Informacje Zarządu w sprawie wynajęcia lokalu na Tarnogórskiej 1.
 6. Informacja dotycząca strony internetowej SM KM.
 7. Sprawy bieżące Rady Nadzorczej.
 8. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 3/2016
W związku z uchwałą nr xx/400/16 oraz uchwałą xx/401/16 z dnia 21.01.2016 r. Rady Miejskiej Wrocławia, Rada Nadzorcza na podstawie na podstawie wniosku W1/2016 Zarządu, w związku z §34 ust.1 pkt 1 Statutu Spółdzielni "Księże Małe" zatwierdza wprowadzenie od 1 marca roku 2016 nowych stawek opłaty za wodę zgodnie z ww. uchwałami Rady Miejskiej.


Uchwała Nr
4/2016
§ 1
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe" na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3 lit.b) Statutu  w związku z § 32 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe" wszczyna postępowanie w zakresie kontroli dokumentów płacowych i osobowych pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe".

§ 2
Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do przedłożenia dokumentacji płacowej i osobowej pracowników Spółdzielni oraz upoważnia się Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komisji Ekonomiczno-Rewizyjnej do wglądu do tej dokumentacji, do otrzymania jej w oryginałach lub kopiach oraz do uzyskania wszelkich wyjaśnień i dalszych dokumentów w zakresie stosunku pracy Spółdzielni. Upoważnia się wszystkich członków Rady Nadzorczej do zapoznania się z wyżej wymienioną dokumentacją.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2016
§ 1
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe" na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3 lit.b) Statutu  związku z § 32 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe" zatwierdza wszystkie czynności powzięte i wykonane przez Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz Komisję Ekonomiczno-Rewizyjną za okres od ich powstania do dnia powzięcia niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 6/2016
§ 1
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe" na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3 lit.b) Statutu  związku z § 32 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe" wstrzymuje prace Komisji Kontrolnej powołanej uchwałą nr 12/2015 Rady Nadzorczej z dnia 28 kwietnia 2015 r. w związku z planowanym terminem wydania wyroku w sprawie z powództwa Mirosława Stysa przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe" sygnatura akt Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieście X P344/15.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 7/2016
§ 1
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe" na podstawie rozdziału VI ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe" oraz na podstawie art.84 § 1 i 88 § 1 kodeksu cywilnego uchyla się od oświadczenia woli w postaci całości uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe" nr 41/2015 z dnia 24 września 2015 r., albowiem została wprowadzona w błąd przez Zarząd Spółdzielni co do istotnych okoliczności dotyczących warunków zawarcia umowy najmu.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 8/2016
§ 1
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe" na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3 lit.b) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe"w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli, negatywnie ocenia działalność Zarządu w przedmiocie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul.Tarnogórskiej 1 przeznaczonego na sklep.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

    opinia prawna mec. M.Kani z dnia 25.02.2016 r.

 

   
© ALLROUNDER