Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej SM KM w dniu 2016.03.24 - wyciąg z protokołu nr 5/2016

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich posiedzeń RN.
 4. Omówienie wniosku Prezydium RN dot. Odwołania z funkcji poszczególnych Członków Zarządu SM „Księże Małe”.
 5. Głosowanie nad odwołaniem z funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu Pana Waldemara Witczaka. Przyjęcie uchwały w tej sprawie.
 6. Głosowanie nad odwołaniem z funkcji Społecznego Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe we Wrocławiu Pani Elżbiety Wowrzeczki. Przyjęcie uchwały
  w tej sprawie.
 7. Omówienie wniosków Prezydium RN nad oddelegowaniem dwóch członków Rady Nadzorczej SM „ Księże Małe” we Wrocławiu do czasowego pełnienia funkcji członków Zarządu SM „Księże Małe” we Wrocławiu.
 8. Głosowanie w sprawie powołania jednego z Członków RN do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu. Przyjęcie uchwały w tej sprawie.
 9. Głosowanie sprawie powołania jednego z Członków RN do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu. Przyjęcie uchwały w tej sprawie.
 10. Głosowanie w sprawie czasowego oddelegowania jednego z Członków RN do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu. Przyjęcie uchwały w tej sprawie.
 11. Głosowanie w sprawie czasowego oddelegowania jednego z Członków RN do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu. Przyjęcie uchwały w tej sprawie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania spraw, majątku i obowiązków wynikających
  z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu SM KM Pana Waldemara Witczaka, osobie powołanej
  z RN SM Księże Małe do pełnienia funkcji Prezesa zarządu SM Księże Małe.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania spraw, majątku i obowiązków wynikających
  z pełnienia funkcji Społecznego Członka Zarządu SM KM Pani Elżbiety Wowrzeczki, powołanej z RN SM Księże Małe do pełnienia funkcji Członka Zarządu SM Księże Małe.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dwóch członków Rady Nadzorczej do podpisania umowy o pracę z oddelegowanymi Członkami RN powołanymi do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu SM KM.
 15. Sprawy bieżące Rady Nadzorczej.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Uchwała Nr 15/2016

§ 1

Rada Nadzorcza, działająca na podstawie art. 49 §2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U.1982 nr 30, poz. 210 ze zm.: tekst jednolity Dz. U z 2016 r.
 poz. 21), a także §34 ust. 1 pkt. 8 w związku z §40 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu odwołuje z dniem 25 marca 2016 r. Pana Waldemara Witczaka
z funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu.

§ 2

Rada Nadzorcza SM „Księże Małe” we Wrocławiu na podstawie §40 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu wskazuje, że powodem odwołania Prezesa Zarządu  Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” jest:

 1. utrata zaufania Rady Nadzorczej do Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”,
 2. ocena, iż zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu jest konieczna i przyniesie korzyści Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”,
 3. istnienie trudności komunikacyjnych pomiędzy Radą Nadzorczą a Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”,
 4. brak współdziałania Prezesa Zarządu z Radą Nadzorczą Spółdzielni,
 5. naruszenia przepisów prawa w działaniu Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”,
 6. wprowadzanie Rady Nadzorczej w błąd.

Uchwała Nr 16/2016

§ 1

Rada Nadzorcza, działająca na podstawie art. 49 §2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U.1982 nr 30, poz. 210 ze zm.; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 21), a także §34 ust. 1 pkt. 8 w związku z §40 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu odwołuje z dniem 25 marca 2016 r. Panią Elżbietę Wowrzeczkę z funkcji Społecznego Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu.

 § 2

Rada Nadzorcza SM „Księże Małe” we Wrocławiu na podstawie §40 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu wskazuje, że powodem odwołania Społecznego Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” jest:

 1. utrata zaufania Rady Nadzorczej do Społecznego Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”,
 2. ocena, iż zmiana na stanowisku Społecznego Członka Zarządu jest konieczna i przyniesie korzyści Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”.

Uchwała Nr 17/2016

§ 1

Rada Nadzorcza działająca na podstawie §34 ust. 1 pkt.8 w związku z §40 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu powołuje z dniem
25 marca 2016 r. Pana Janusza Cupera do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu.

§ 2

Funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu Pan Janusz Cuper będzie sprawował czasowo nie dłużej niż do 31 sierpnia 2016 r.,
 do momentu wyłonienia nowego składu Zarządu SM „Księże Małe” we Wrocławiu.

 

Uchwała Nr 18/2016

§ 1

Rada Nadzorcza, działająca na podstawie §34 ust. 1 pkt. 8 w związku z §40 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu powołuje z dniem
25 marca 2016 r. Pana Kamila Kwietniewskiego do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu.

 § 2

Funkcję Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” Pan Kamil Kwietniewski będzie sprawował czasowo nie dłużej niż do 31 sierpnia 2016 r. do momentu wyłonienia nowego składu Zarządu SM „Księże Małe” we Wrocławiu.

Uchwała Nr 19/2016

§ 1

Na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze
(Dz. U.1982 nr 30, poz. 210 ze zm.: tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 21) oraz § 46 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu oddelegowuje z dniem
25 marca 2016 r. Pana Janusza Cupera do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu.

§ 2

Jako pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu przez cały okres sprawowania tej funkcji przysługują pełne prawa Prezesa Zarządu SM „Księże Małe” we Wrocławiu.

§ 3

Funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” p. Janusz Cuper będzie sprawował czasowo nie dłużej niż do 31 sierpnia 2016 r. do momentu wyłonienia nowego składu Zarządu SM „Księże Małe” we Wrocławiu.

§ 4

W związku z czasowym oddelegowaniem do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu SM „Księże Małe” we Wrocławiu, Rada Nadzorcza SM „Księże Małe” we Wrocławiu zobowiązuje p. Janusza Cupera do natychmiastowego zawieszenia swojego członkowstwa w Radzie Nadzorczej SM „Księże Małe” we Wrocławiu oraz zrzeczenia się wynagrodzenia przysługującego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej zgodnie z §37 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu.

Uchwała Nr 20/2016

§ 1

Na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze
(Dz. U.1982 nr 30, poz. 210 ze zm.: tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 21) oraz § 46 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu oddelegowuje z dniem
25 marca 2016 r. Pana Kamila Kwietniewskiego do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu.

§ 2

Jako pełniącemu obowiązki Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu przez cały okres sprawowania tej funkcji przysługują pełne prawa Członka Zarządu SM „Księże Małe” we Wrocławiu.

§ 3

Funkcję Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” p. Kamil Kwietniewski będzie sprawował czasowo nie dłużej niż do 31 sierpnia 2016 r. do momentu wyłonienia nowego składu Zarządu SM „Księże Małe” we Wrocławiu.

§ 4

W związku z czasowym oddelegowaniem do pełnienia funkcji Członka Zarządu SM „Księże Małe” we Wrocławiu, Rada Nadzorcza SM „Księże Małe” we Wrocławiu zobowiązuje p. Kamila Kwietniewskiego do natychmiastowego zawieszenia swojego członkowstwa w Radzie Nadzorczej SM „Księże Małe” we Wrocławiu oraz zrzeczenia się wynagrodzenia przysługującego Członkowi Rady Nadzorczej zgodnie z §37 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu.

Uchwała Nr 21/2016

§ 1

Na podstawie §12 Regulaminu Zarządu SM KM we Wrocławiu z dnia 26 maja 2015 r. w związku z odwołaniem przez Radę Nadzorczą SM KM we Wrocławiu z dniem 25 marca 2016 r. Pana Waldemara Witczaka z pełnienia przez Niego funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” zobowiązuje się Pana Waldemara Witczaka do protokolarnego przekazania Panu Januszowi Cuperowi oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu SM KM majątku, dokumentów, upoważnień, pełnomocnictw, kodów i haseł dostępowych posiadanych w związku z pełnioną funkcją i złożenia pisemnego sprawozdania dotyczącego prowadzonych spraw w toku, z opisem stanu ich zaawansowania, spraw będących w trakcie załatwiania i niezałatwionych, z podaniem przyczyny ich niezałatwienia. Ponadto zobowiązuje do wskazania terminów i tematów umówionych spotkań z kontrahentami i członkami Spółdzielni oraz do przekazania wszystkich innych spraw, które wynikają z zakresu czynności związanych z pełnioną funkcją Prezesa Zarządu i kierownika zakładu pracy.

§ 2

Przedmiotowe, protokolarne przekazanie spraw, powinno nastąpić w terminie 4 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o niniejszej uchwale.

Uchwała Nr 22/2016 

§ 1

Na podstawie §12 Regulaminu Zarządu SM KM we Wrocławiu z dnia 26 maja 2015 r. w związku z odwołaniem przez Radę Nadzorczą SM KM we Wrocławiu z dniem 25 marca 2016 r. Pani Elżbiety Wowrzeczki z pełnienia przez Nią funkcji Społecznego Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”, zobowiązuje się Panią Elżbietę Wowrzeczkę do protokolarnego przekazania Panu Januszowi Cuperowi oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu SM KM majątku, dokumentów, upoważnień, pełnomocnictw, kodów i haseł dostępowych posiadanych w związku z pełnioną funkcją i złożenia pisemnego sprawozdania dotyczącego prowadzonych spraw w toku, z opisem stanu ich zaawansowania, spraw będących w trakcie załatwiania i niezałatwionych, z podaniem przyczyny ich niezałatwienia. Ponadto zobowiązuje do wskazania terminów i tematów umówionych spotkań z kontrahentami i członkami Spółdzielni oraz do przekazania wszystkich innych spraw, które wynikają z zakresu czynności związanych z pełnioną funkcją Społecznego Członka  Zarządu.

§ 2

Przedmiotowe, protokolarne przekazanie spraw, powinno nastąpić w terminie 4 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o niniejszej uchwale.

Uchwała Nr 23/2016  

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" na podstawie § 34 pkt. 12 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" upoważnia dwóch członków Rady Nadzorczej : Rafała Kuczykowskiego - Zastępcę Przewodniczącego RN i Zuzannę Słowińską - Sekretarza RN do podpisania umowy o pracę z czasowa oddelegowanymi z Rady Nadzorczej do Zarządu SM KM Januszem Cuperem i Kamilem Kwietniewskim

 

 

   
© ALLROUNDER