Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej SM KM w dniu 2016.03.31 - wyciąg z protokołu nr 6/2016

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu nr 4/2016 z dnia 17 marca 2016 r.
 4. Omówienie przekazania uchwały nr 18/2016 Panu Waldemarowi Witczakowi pełniącemu funkcję Prezesa Spółdzielni, w którym uczestniczyli Członkowie Rady Nadzorczej. Przedstawienie notatki ze spotkania.
 5. Podjęcie uchwały na wniosek Zarządu W2/2016, o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia na wykonanie wymiany 3 przyłączy kanalizacyjnych w budynku przy
  Chorzowskiej 25, 27, 31.
 6. Podjęcie uchwały na wniosek Zarządu W3/2016, o wyrażenie zgody na zawarcie umowy
  z firmą CHMAL – Katarzyna Chmal, ul. Jutrosińska 22/3 we Wrocławiu, na wykonanie wymiany 3 przyłączy kanalizacyjnych w budynku Chorzowska 25,27,31.
 7. Podjęcie uchwały na wniosek Zarządu W4/2016 o zmianę w regulaminie tworzenia
  i gospodarowania funduszem remontowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”.
 8. Podjęcie uchwały na wniosek Zarządu W5/2016 o zmianę w Regulaminie tworzenia
  i gospodarowania funduszem remontowym SM KM.
 9. Podjęcie uchwały na wniosek Zarządu W6/2016 w sprawie wprowadzenia nowej wysokości opłat za centralne ogrzewanie
 10. Omówienie spraw bieżących SM KM:
 • omówienie materiałów w związku z uzyskanymi wyjaśnieniami od Zarządu w sprawie zmiany Kancelarii Prawnej oraz korespondencji kierowanej do Rady Nadzorczej od mieszkańców osiedla.
 • omówienie zawartej umowy na naprawę tynków.
 • omówienie protokołów i nagrań z rozprawy z powództwa Mirosława Stysa.
 • omówienie udostępniania dokumentów RN.
 • omówienie pism skierowanych do RN.
 • omówienie składów Komisji.
 • omówienie wyboru uzupełniającego Prezydium
 1. Omówienie spraw bieżących Zarządu:
 • zapoznanie się z protokołami z posiedzeń Zarządu SM za miesiąc marzec 2016 r. i omówienie ich.
 1. Omówienie spraw bieżących Rady Nadzorczej.
 2. Zamknięcie obrad.

 

Uchwała Nr 24/2016

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie wymiany trzech przyłączy kanalizacyjnych w budynku przy ulicy Chorzowskiej 25, 27 i 31.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” na podstawie ust. 13 rozdziału III Regulaminu udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe oraz wniosku Zarządu nr W2/2016, wyraża zgodę na udzielenie zamówienia na wykonanie trzech przyłączy kanalizacyjnych w budynku przy ulicy Chorzowskiej 25, 27 i 31.

 

Uchwała nr 25/2016

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wyboru wykonawcy wymiany trzech przyłączy kanalizacyjnych w budynku przy ulicy Chorzowskiej 25, 27 i 31.

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” na podstawie ust. 13 rozdziału III Regulaminu udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” oraz wniosku Zarządu nr W3/2016, wyraża zgodę
na zawarcie umowy z firmą CHMAL – Katarzyna Chmal, ul. Jutrosińska 22/3 we Wrocławiu,
na wykonanie wymiany trzech przyłączy kanalizacyjnych w budynku przy ulicy Chorzowskiej 25, 27 i 31.

 

Uchwała Nr 26/2016

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” z siedzibą we Wrocławiu
z dnia
29 marca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”.

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” dokonuje zmiany treści Regulaminu tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” w ten sposób, że:

 1. w ust. 5 § 3 Regulaminu, wyrażenie Zebranie przedstawicieli Członków zmienia się na Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 27/2016

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu rozliczeń finansowych z członkami Spółdzielni z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz przeniesienia i ustanowienia własności odrębnej lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu.

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” na podstawie § 34 pkt 20 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” dokonuje zmiany treści Regulaminu rozliczeń finansowych z członkami Spółdzielni z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz przeniesienia i ustanowienia własności odrębnej lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu w ten sposób, że:

 1. w ust. 3 rozdziału VI „Postanowienia końcowe” wyrażenie ZPCz zmienia się na Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 28/2016

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 marca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia nowej wysokości opłat za centralne ogrzewanie – składnik stały i zmienny, dla nieruchomości zasilanych z węzłów cieplnych przy ul. Tarnogórskiej, ul. Gogolińskiej i przy ul. Siewierskiej.

 

Rada Nadzorcza na podstawie § 34 ust.1 pkt. 19 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” z dnia 15 czerwca 2013 r. oraz na wniosek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”, wprowadza od dnia 01.04.2016 roku, nowe stawki opłat za koszty stałe
i zmienne, centralnego ogrzewania dla nieruchomości zasilanych z węzłów cieplnych przy
ul. Tarnogórskiej 1, ul. Gogolińskiej 7 i przy ul. Siewierskiej 7.

Wysokość opłat ustalana jest na 1 m² powierzchni lokalu, w proponowanych przez Zarząd Spółdzielni wysokościach:

 

Od 01.04.2016 roku:

 1. Dla budynków mieszkalnych zasilanych z węzła przy ul. Tarnogórskiej 1

    - stawka za koszty stałe energii cieplnej:            0,54 zł/m²/m-c

    - stawka za koszty zmienne energii cieplnej:      2,35 zł/m²/m-c

      Razem stawka za energię cieplną:                  2,89 zł/m²/m-c

 

 1. Dla budynku mieszkalnego zasilanego z węzła przy ul. Gogolińskiej 7

    - stawka za koszty stałe energii cieplnej:            0,84 zł/m²/m-c

    - stawka za koszty zmienne energii cieplnej:      2,33 zł/m²/m-c

      Razem stawka za energię cieplną:                  3,17 zł/m²/m-c

 

 1. Dla budynku mieszkalnego zasilanego z węzła przy ul. Siewierskiej 7

    - stawka za koszty stałe energii cieplnej:            0,78 zł/m²/m-c

    - stawka za koszty zmienne energii cieplnej:      2,38 zł/m²/m-c

      Razem stawka za energię cieplną:                  3,16 zł/m²/m-c

 

   
© ALLROUNDER