Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej SM KM w dniu 2016.04.14 - wyciąg z protokołu nr 7/2016

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie zebrania przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.
 4. Omówienie wykonania planów remontowych za IV kwartał 2015 r. i podjęcie uchwały na wniosek Zarządu w sprawie zatwierdzenia wykonania planów remontowych
  za 2015 rok.
 5. .Omówienie wykazu spraw bieżących przekazanych przez Waldemara Witczaka.
 6. Omówienie regulaminu dotyczącego przeprowadzenia konkursu na Prezesa Spółdzielni i podjęcie uchwały.
 7. Wniosek Zarządu W/07/2016 o podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia ust. 13
  w Regulaminie udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”.
 8. Wniosek Zarządu W/08/2016 o podjęcie uchwały wprowadzającej w Regulaminie tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” następujące zmiany: Wykreśla się w całości §3 ust. 5; §4 ust. 2 pkt 3-6, oraz zwrot: „nadwyżki przychodów nad kosztami GZM,”
 9. Wniosek Zarządu w sprawie lustracji.
 10. Omówienie spraw bieżących Zarządu.
 11. Przyznanie premii dla Prezesa.
 12. Omówienie spraw bieżących Rady Nadzorczej.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Uchwała Nr 29/2016

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
i dokonania wyboru Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 8 Statutu SM „Księże Małe” przeprowadzi postępowanie w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Spółdzielni wg następujących wymogów.

 • Wyboru kandydata na Prezesa Zarządu Spółdzielni dokona Rada Nadzorcza Spółdzielni
  nie później niż do 30 czerwca 2016 r. z osób, które złożyły oferty do dnia 10 maja 2016 r.
 • Kandydat ubiegający się o stanowisko Prezesa Zarządu powinien spełniać następujące wymagania:

1/ wyższe wykształcenie techniczne lub ekonomiczne,

2/ doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami,

3/ posiadać wizję prowadzenia gospodarki Spółdzielni,

4/ znajomość przepisów prawa spółdzielczego i budowlanego,

5/ co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem.

 • Oferta kandydata powinna zawierać następujące dokumenty:

1/ Curriculum Vitae,

2/ list motywacyjny,

3/ odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

4/ oświadczenie o niekaralności,

5/ oświadczenie o pełnej zdolności do podejmowania czynności prawnych.

 • W przypadku, gdy kandydat nie spełnia wszystkich wymagań określonych w ogłoszeniu, Rada Nadzorcza może wybrać kandydata, który wg jej oceny spełnia najlepsze oczekiwania ze wszystkich kandydatów biorących udział w rozmowach kwalifikacyjnych.
 • Wybór kandydata nastąpi po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, zwykłą większością głosów Rady Nadzorczej.
 • Z rozmów kwalifikacyjnych zostanie sporządzony protokół.
 • Z wybranym kandydatem przedstawiciele Rady Nadzorczej zawrą umowę o pracę
  w wymiarze pełnego etatu.
 • Rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata na Prezesa Zarządu może również nastąpić, jeżeli do rozmowy przystąpi tylko jeden kandydat.
 • W przypadku nie wybrania na Prezesa Zarządu żadnego z kandydatów, Rada Nadzorcza zorganizuje rozmowy kwalifikacyjne z innymi osobami w innym terminie.

 § 2

 • Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych zostanie poprzedzone ogłoszeniem o vacacie na stanowisku Prezesa Zarządu i przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami.
 • Ogłoszenie o zatrudnieniu kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

 § 3

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”.

 § 4

 • Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • Uchwała została podjęta większością 3 głosów.

Uchwała Nr 30 /2016

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 kwietnia 2016 r.  w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”

 § 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” na podstawie § 34 pkt 21 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”  dokonuje zmiany treści rozdziału III Regulaminu udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe we Wrocławiu w ten sposób, że wykreśla się ust. 13 o brzmieniu: „Zlecenie dostaw i usług na kwotę powyżej 15 000 złotych wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej na udzielenie zamówienia oraz, po przeprowadzeniu postępowania na udzielenie zamówienia, wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej na zawarcie umowy z wybranym kontrahentem”.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 31/2016

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wniosku nr 10/2016 Prezydium Rady Nadzorczej
o przyznawanie premii Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” za I kwartał 2016 r.

 

Rada Nadzorcza na podstawie § 3 ust. 1 regulaminu RN w związku z par. 34 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni przyjmuje wniosek Prezydium Rady Nadzorczej w sprawie nie przyznania Waldemarowi Witczakowi, Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”, premii
za I kwartał 2016 r.

   
© ALLROUNDER