Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej SM KM w dniu 2016.04.28 - wyciąg z protokołu nr 8/2016

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie zebrania przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania
 4. Omówienie planów remontowych za IV kwartał 2015 r. i podjęcie uchwały na wniosek Zarządu w sprawie zatwierdzenia wykonania Planów Remontowych za 2015 r.
 5. Omówienie bieżących remontów w SM KM.
 6. Wniosek Zarządu W/08/2016 o podjęcie uchwały wprowadzającej w Regulaminie tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” następujące zmiany: Wykreśla się w całości §3 ust. 5; §4 ust. 2 pkt 3-6, oraz zwrot: „nadwyżki przychodów nad kosztami GZM,”
 7. Omówienie spraw bieżących Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe:

      - omówienie materiałów w związku z uzyskanymi wyjaśnieniami od Zarządu:

 1. naprawa tynków;
 2. udostępnianie dokumentów Rady Nadzorczej;
 3. pisma skierowane do Rady Nadzorczej.
 1. Omówienie procesu sądowego z p. Omelan.
 2. Omówienie spraw bieżących Zarządu.
 3. Omówienie spraw bieżących Rady Nadzorczej:
 4. omówienie wyboru Członka/ów Zarządu;
 5. omówienie Sprawozdania Rady Nadzorczej;
 6. omówienie Walnego Zebrania, podjęcie uchwały w sprawie zaoponowania porządku obrad.
 7. Zamknięcie obrad.

 

 

Uchwała Nr 32 /2016

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”

 § 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” dokonuje zmiany treści Regulaminu tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”
we Wrocławiu w ten sposób, że:

 1. Wykreśla się w całości 3 ust. 5, § 4 ust. 2 pkt 3-6 oraz pkt 10 zwrot: „nadwyżki przychodów nad kosztami GZM”,
 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

PROJEKT UCHWAŁY ZOSTAŁ ODRZUCONY

 

Uchwała nr 33/2016

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania porządku obrad

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”

 

Rada Nadzorcza na podstawie § 34 ust. 1 Statutu SM „Księże Małe” przyjęła wniosek Zarządu W/9/2016 i pozytywnie opiniuje proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” w dniu 21.05.2016 r. następującej treści:

Uchwala się zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków SM „Księże Małe” w terminie
21 maja 2016 r., którego obrady odbędą się o godzinie 10:00 w siedzibie Szkoły Podstawowej
Nr 99 przy ul. Głubczyckiej 3 we Wrocławiu następujący porządkiem obrad.

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Prezydium (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz).
 3. Wybór Komisji: mandatowo-skrutacyjnej, wnioskowej i wyborczej.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Sprawozdanie Zarządu SM „Księże Małe” z działalności Spółdzielni w 2015 r. Dyskusja.
 6. Sprawozdanie finansowe SM „Księże Małe” za 2015 r.
  6.1. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r.
  6.2. Przedstawienie Opinii i Raportu biegłych rewidentów z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r.
  6.3. Dyskusja
 7. Projekt uchwały o podziale nadwyżki finansowej z działalności Spółdzielni w 2015 r. Dyskusja.
 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „Księże Małe” z działalności w 2015/20156 r. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  9.1  Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015 r.
  9.2  Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r.
  9.3  Podział nadwyżki finansowej z działalności gospodarczej Spółdzielni w 2015 r.
  9.4  Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2015/2016 r.
  9.5  Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jakie może zaciągnąć Spółdzielnie,
  9.6  Zmian w Statucie Spółdzielni.
 10. Wnioski Członków Spółdzielni w pozostałych sprawach. Głosowanie nad udzieleniem poparcie zgłoszonym wnioskom.
 11. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.
   
© ALLROUNDER