Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej SM KM w dniu 2014.05.29 - wyciąg z protokołu nr 8/V/2014

 

Porządek obrad :

1. Otwarcie zebrania

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu nr 7/V/2014 z dnia 23 maja 2014

4. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej SMKM Pana Marka Galeckiego i Sekretarza Rady Nadzorczej SMKM Panią Beatę Cierniewską do zawarcia umowy o pracę z oddelegowanym członkiem Rady Nadzorczej SMKM Panem Waldemarem Witczakiem do pełnienia funkcji Członka Zarządu - Prezesa Zarządu

5. Omówienie materiału - badanie bilansu - przestawionego przez Biegłego Rewidenta; (jeśli dojdzie do spotkania z biegłym rewidentem)

6. Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem organów Spółdzielni w związku ze zmianami personalnymi na stanowisku Prezesa, w tym statusu Społecznego Członka Zarządu.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres 2013 - 2014 rok

8. Sprawy bieżące Zarządu

9. Sprawy bieżące Rady Nadzorczej

10. Zamknięcie obrad

 

Rada Nadzorcza w wyniku przeprowadzenia tajnego głosowania podjęła uchwałę w dniu 29 maja br. nr 13/V/2014 o powołaniu na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Witolda Studniarczyka.

Rada Nadzorcza podjęła w dniu 29 maja 2014r uchwałę nr 14/V/2014 w sprawie upoważniającą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marka Galeckiego i Sekretarz Rady Nadzorczej Panią Beatę Cierniewską do zawarcia umowy o pracę z oddelegowanym członkiem Rady Nadzorczej Waldemarem Witczakiem do pełnienia funkcji Członka Zarządu - Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza w dniu 29 maja 2014r podjęła uchwałę nr 15/V/2014 w sprawie zobowiązania Pani Barbary Ewy Osińskiej-Omelan do protokolarnego przekazania Panu Waldemarowi Witczakowi - oddelegowanemu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu SMKM: majątku, dokumentów, upoważnień i pełnomocnictw posiadanych w związku z pełnioną funkcją, haseł dostępowych i złożenia pisemnego sprawozdania dotyczącego prowadzonych spraw w toku z opisem stanu ich zaawansowania, spraw będących w trakcie załatwiania i niezałatwionych, z podaniem przyczyny ich nie załatwienia. Ponadto zobowiązuje do wskazania terminów oraz tematów umówionych spotkań z kontrahentami i członkami Spółdzielni oraz do przekazania wszystkich innych spraw, które wynikają z zakresu czynności związanych z pełnioną funkcją prezesa zarządu i kierownika zakładu pracy. Przedmiotowe protokolarne przekazanie spraw powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o niniejszej uchwale.

 

   
© ALLROUNDER