Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej SM KM w dniu 2014.06.12 - wyciąg z protokołu nr 10/VI/2014

 

Porządek obrad :

1. Otwarcie zebrania

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów nr 9/V/2014 z dnia 05 06 2014

4. Zaopiniowanie Projektu Uchwały Walnego Zebrania dotyczącej zatwierdzenia wyniku finansowego SM KM – opinia Komisji Ekonomiczno-Rewizyjnej.

5. Zaopiniowanie Projektu Uchwały Walnego Zebrania dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM KM – opinia Komisji Eokonomiczno-Rewizyjnej.

5a Omówienie listu intencyjnego LOKUM Developer dotyczącej budynku przy Tarnogórskiej 1.

5b Zaopiniowanie Projektu Uchwały Walnego Zebrania dotyczącej zatwierdzenia najwyższej kwoty zobowiązań jaką może podjąć Zarząd SM KM.

6. Wniosek Zarządu SM KM w sprawie podjęcia uchwały o wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni SM KM.

7. Uchwała Rady Nadzorczej SM KM w sprawie odwołania oddelegowanego do pełnienia funkcji p.o. Prezesa Zarządu – Członka Zarządu Pana Waldemara Witczaka oraz oddelegowania Przewodniczacego RN i Sekretarza RN do rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron.

8. Uchwała Rady Nadzorczej SM KM w sprawie powołania na stanowisko Prezesa Zarządu – członka Zarządu SM KM (głosowanie tajne) i oddelegowania Przewodniczacego RN i Sekretarza RN do podpisania umowy.

9. Uchwała Rady Nadzorczej SM KM w sprawie zmiany warunków wynagradzania Zarzadu SM KM.

10. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej SM KM za 2013 -2014.

11. Sprawy bieżące Zarządu SM KM

12. Sprawy bieżące Rady Nadzorczej

13. Zamknięcie obrad

 

Rada Nadzorcza uchwałą nr 16/VI/2014 z dnia 12 czerwca 2014r jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia podziału wyniku finansowego za 2013 rok.

Rada Nadzorcza uchwałą nr 17/VI/2014 z dnia 12 czerwca 2014r jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM KM za 2013 rok.

Rada Nadzorcza uchwałą nr 18/VI/2014 z dnia 12 czerwca 2014r jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia najwyższej kwoty zobowiązań jaką może podjąć Zarząd SM KM.

Rada Nadzorcza uchwałą nr 19/VI/2014 z dnia 12 czerwca 2014r jednogłośnie odwołania oddelegowanego do pełnienia funkcji p.o. Prezesa Zarządu - Członka Zarządu Pana Waldemara Witczaka oraz oddelegowania Przewodniczącego RN i Sekretarza RN do rozwiązania umowy o pracę za porozumienie stron.

Rada Nadzorcza uchwałą nr 20/VI/2014 z dnia 12 czerwca 2014r jednogłośnie oddelegowała Przewodniczącego RN M. Galeckiego i Sekretarza RN B. Cierniewską do rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron z Panem W. Witczakiem oddelegowanym przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i do składu Zarządu.

Rada Nadzorcza uchwałą nr 21/VI/2014 z dnia 12 czerwca 2014r jednogłośnie powołała Pana Waldemara Witczaka na funkcję Prezesa Zarządu i do składu Zarządu SM KM.

Rada Nadzorcza uchwałą nr 22/VI/2014 z dnia 12 czerwca 2014r jednogłośnie oddelegowała Przewodniczącego RN M. Galeckiego i Sekretarza RN B. Cierniewską do podpisania umowy o pracę z Panem W. Witczakiem w związku z powołaniem Go na Prezesa Zarządu i do składu Zarządu SM KM.

Rada Nadzorcza SM KM uchwałą numer 23/VI/2014 z dnia 12 czerwca jednogłośnie ustaliła wysokość wynagrodzenia dla Pana W.Witczaka Prezesa Zarządu Smkm w następującej wysokości: podstawa miesięcznego wynagrodzenia 6200zł brutto oraz premia kwartalna w wysokości do 25% wynagrodzenia zgodnie z regulaminem.

Rada Nadzorcza SM KM uchwałą numer 24/VI/2014 przyjęła jednogłośnie Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2013 do czerwca 2014.

 

   
© ALLROUNDER