Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej SM KM w dniu 2014.06.26 - wyciąg z protokołu nr 12/VI/2014

 

Porządek obrad :

1. Otwarcie zebrania

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów nr 10/V/2014 z dnia 12 06 2014

  1. Wniosek Zarządu SM KM w sprawie zmiany planów remontowych na rok 2014.

    4a. Sprawy bieżące Zarządu

  1. Uchwała w sprawie odwołania ze stanowiska Społecznego Członka Zarządu SM KM.

  2. Przygotowanie listy spraw w toku dla kolejnej Rady Nadzorczej.

    6a. Sprawy bieżące Rady Nadzorczej

  3. Zamknięcie Zebrania.

 

Rada Nadzorcza uchwałą nr 25/VI/2014 z dnia 23 czerwca 2014 przyjęła wniosek Zarządu nr 58/2014 i wyraziła zgodę na odpłatne obciążenie nieruchomości pozostającej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni, dla której urządzona jest księga wieczysta o numerze WR 1K/00063160/8, służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa FORTUM POWER AND HEAT POLSKA sp. z o.o. z prawem do wybudowania wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej preizolowanej oraz prawem eksploatacji tej sieci zgodnie z przeznaczeniem, a także prawem do całodobowego dostępu wraz z dojazdem do ułożonej sieci ciepłowniczej w celu przeprowadzenia prac związanych z jej eksploatacją, konserwacją, remontem, usuwaniem awarii oraz przebudową. Umowa ma charakter warunkowy zgodnie z wnioskiem Zarządu. (Uchwałę podjęto obiegiem, na podstawie poczty e-mail).

Rada Nadzorcza uchwałą nr 26/VI/2014 z dnia 26 czerwca 2014r jednogłośnie przyjęła zmieniony plan remontów na rok 2014.
Plany remontowe na rok 2014 należy zmodyfikować w następujący sposób:

1. Skreślenia z planu:

1.1 Z pozycji 1.3 tabeli Planu rzeczowo- finansowego remontów na 2014r, tj.:
Wykonanie chodników – sięgaczy, z klatek schodowych od podwórza
do drogi żwirowej przy budynku ul. Chorzowska 19-49 (10 szt.)
wykreśla się kwotę 15 000,00 (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
1.2 Z pozycji 1.6 i 1.7 tabeli Planu rzeczowo- finansowego remontów na 2014r, tj.:
Remont wentylacji w budynkach mieszkalnych, prace przygotowawcze i prace remontowe,
oraz Remont elewacji w budynkach mieszkalnych, prace przygotowawcze – cd.,
dla nierzuchomości ul. Chorzowska 1-17 wykreśla się kwotę 90 000,00
(słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

 

2. Dodatkowe pozycje dodane do planu remontowych na 2014r.:


2.1 Dodaje się pozycję 1.12 - Wykonanie remontu drogi przy budynku ul. Chorzowska 1-17
(od podwórza) zagospodarowanie terenu dla nieruchomości ul. Chorzowska 1-17 w kwocie:
90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)
2.2 Dodaje się pozycję 1.13 - Wykonanie remontu drogi przy budynku ul. Chorzowska 19-49
(od podwórza) II etap – wykonanie studni chłonnych w przyogródkach
dla nieruchomości ul. Chorzowska 19-53 w kwocie: 20 000,00 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
2.3 Dodaje się do pozycji 3.2 - Wykonanie instalacji elektrycznej w zespole garaży,
dla zespołu garażowego przy ul. Chorzowska 2-10 kwotę 20 000,00 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

 

 

   
© ALLROUNDER