Walne Zgromadzenie

 

Walne Zgromadzenie zgodnie Art.36 § 1 Prawa Spółdzielczego (Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 188 poz. 1848, Tekst ujednolicony) jest najwyższym organem spółdzielni.

Do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy m.in.:

 • uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
 • rozpatrywanie sprawozdań rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków spółdzielni, rady lub zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom zarządu,
 • rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
 • podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat.
 • podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
 • oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć,
 • uchwalanie zmian statutu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia spółdzielni ze związku oraz upoważnienie zarządu do podejmowania działań w tym zakresie;


Z obrad walnego zgromadzenia sporządza się protokół. Protokoły te są jawne dla członków spółdzielni.


Poniższa strona zawiera:

 • protokoły z Walnych Zgromadzeń, w tym:
  • wnioski członków SM Księże Małe w przedmiocie zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
  • projekty uchwał zgłoszone przez członków SM Księże Małe na Walne Zgromadzenie,
  • wnioski zgłoszone przez Spółdzielców podczas obrad Walnego Zgromadzenia,
 • sprawozdania Rady Nadzorczej (prezentowane podczas walnych zgromadzeń).

 

   
© ALLROUNDER