Posiedzenie Zarządu SM Księże Małe w dniu 2017.03.21 - wyciąg z protokołu nr 11/2017

Uczestniczą:

  1. Andrzej Pyziołek -   Prezes Zarządu
  2. Dawid Kanar -   Członek Zarządu

Porządek obrad:

  1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu
  2. Sprawa  Wniosku 03/2017 Działu Kadry i Płace w sprawie zatwierdzenia podziału ZFŚS na 2017 r
  3. Sprawa Wniosku Głównego Księgowego o odpisanie należności i zobowiązań
  4. Sprawa umowy najmu DL/04/2017 z firmą ELEKTRO-BUD
  5. Sprawa A. B. Oświadczenie o wystąpieniu ze SM KM w związku ze sprzedażą mieszkania.
  6. Sprawa wynajmu lokalu Tarnogórska 1

Ad.1 Zatwierdzono protokół Zarządu nr 10/2017 z posiedzenia w dniu 14.03.2017 r.

Ad. 2 Zarząd zatwierdził plan rzeczowy i finansowy rozdysponowania  ZFŚS w 2017 roku zgodnie z załączonym wnioskiem.

UCHWAŁA  nr 36/2017

Podstawa:   1) Ustawa o ZFŚS   2) Wniosek 03/2017 z dnia 20.03.2017

Ad. 3  Zarząd na wniosek Głównego Księgowego w związku z przygotowaniem spraw związanych z zamknięciem roku 2016 uchwala odpisanie należności i zobowiązań od lokali mieszkaniowych , użytkowych  i firm, utworzenie odpisu aktualizującego na należność od firm i z tytułu opłat za lokale mieszkalne oraz utworzenie rezerwy zgodnie z wnioskiem Głównego Księgowego  z dnia 17.03.2017 r.

UCHWAŁA nr 37/2017

Podstawa:  1)  Regulamin Zarządu, § 3 ust 2 pkt 4    2) Wniosek z dnia 17.03.2017

Ad. 4  Zarząd uchwalił zawarcie Umowy nr DL/04/2017  z dnia 21.03.2017 r. z  firmą  ELEKTRO-BUD B.M. Przybysławscy S.J.  z siedzibą przy ul. Traugutta 106A/1 we Wrocławiu na   wynajem pomieszczenia  w przyziemiu ul. Katowicka 45  we Wrocławiu na przechowywanie narzędzi i innych przedmiotów wykorzystywanych do realizacji prac określonych w  umowie DT/10/2017 w budynku zespołu garaży przy ul. Katowickiej 45

UCHWAŁA 38/2017

Podstawa:   1) Regulamin Zarządu, § 3 ust 2 pkt 12    2) Wniosek  z dnia 20.03.2017(L. dz. P/338/2017)

Ad. 5  Zarząd wyraża zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia członkostwa p. A.B. (ze skutkiem na koniec bieżącego miesiąca)  w związku ze złożonym w dniu 15.03.2017 r. oświadczeniem o wystąpieniu ze SM Księże Małe we Wrocławiu.

Podstawa:  1)  Regulamin Zarządu SM, § 3 ust 2 pkt 2    2)  Wniosek  z dnia 15.03.2017.(L. dz. P/315/2017)

Ad. 6  Zarząd omówił oferty dotyczące wynajmu lokalu po byłym warsztacie samochodowym przy   ul. Tarnogórska 1 z decyzją prowadzenia dalszych rozmów z kontrahentami.

   
© ALLROUNDER