Posiedzenie Zarządu SM Księże Małe w dniu 2017.03.28 - wyciąg z protokołu nr 12/2017

Uczestniczą:

 1. Andrzej Pyziołek -   Prezes Zarządu
 2. Dawid Kanar      -   Członek Zarządu

Porządek obrad:       

 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 2. Sprawa umowy najmu DL/05/2017 na wynajęcie pomieszczenia przy ul. Opolskiej 69
 3. Sprawa ugody
 4. Wniosek DR (nr 7/2017) o zaakceptowanie składu komisji przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej w zakresie wentylacji, w budynkach: Chorzowska 1-17, 2-10,19-53, Katowicka 2-22, 24-64
 5. Sprawa zatrudnienia pracownika w dziale Księgowości.
 6. Wniosek DR (nr 8/2017) o wybór wykonawcy remontu elewacji garaży przy u. Chorzowska 2-10 i 38
 7. Wytypowanie klatek do wykonania wentylacji i malowania.
 8. Sprawa pielęgnacji zieleni na terenie SM KM i omówienie ofert.
 9. Wniosek DE w sprawie zatrudnienia pracownika na stanowisko Konserwatora.
 10. Omówienie spraw poruszanych na zebraniu RN.
 11. Przyznanie premii uznaniowej dla pracowników SM KM za miesiąc marzec.

Ad.1 Zatwierdzono protokół Zarządu nr 11/2017 z posiedzenia w dniu 21.03.2017 r.

Ad. 2 Zarząd uchwalił zawarcie Umowy nr DL/05/2017   z  p. Maciejem Wojcieszakiem na   wynajem pomieszczenia  przy ul. Opolskiej 69 na przechowywanie narzędzi i materiałów malarskich.  Umowa zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje od 01.04.2017 r.

UCHWAŁA 39/2017

Podstawa:   Regulamin Zarządu, § 3 ust 2 pkt 12   i  Wniosek  z dnia 24.03.2017(L. dz. P/359/2017)

Ad. 3  Zarząd uchwalił zawarcie Ugody nr 04/2017

UCHWAŁA 40/2017

Podstawa:  Regulamin Zarządu, § 3 ust 2 pkt 12f   i  Wniosek  z dnia 28.03.2017.(L. dz. P/363/2017)

Ad. 4 Zarząd na wniosek nr 7/2017  Działu Remontowego postanawia powołać Komisję Przetargową na wyłonienie wykonawcy  dokumentacji projektowej przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy  ul. Chorzowska 1-17, j 2-10, 19-53, Katowickiej 2-22,  24-64 we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń.

W skład komisji będą wchodzić:

Daniel Wąsiel – przewodniczący komisji

Dawid Kanar – członek komisji

Lucyna Opasek – sekretarz komisji.

UCHWAŁA nr 41/2017

Podstawa:  Regulamin Zarządu, § 3 ust 2 pkt 14      i  Wniosek  7/2017 z dnia 28.03.2017

Ad. 5  W związku ze złożonym podaniem  Pani Bogusławy Gęsickiej w sprawie zatrudnienia, Zarząd postanowił zatrudnić p. Bogusławę Gęsicką w dziale księgowości na stanowisko Referent ds. opłat i windykacji na  umowę o pracę na czas zastępstwa za panią Małgorzatę Szymik na dotychczasowych warunkach od 03.04.2017

UCHWAŁA  nr 42/2017

Podstawa:    Regulamin Zarządu, § 3 ust 2 pkt 10  i  Wniosek  z dnia 24.03.2017

Ad. 6 Zarząd na wniosek nr 8/2017  Działu Remontowego akceptuje wybór wykonawcy na wykonanie remontu elewacji garaży przy u. Chorzowska 2-10 i 38 przez firmę MIRSKI+DITTRICH Sp. z o.o i wyraża zgodę na podpisanie umowy.

Podstawa:  Regulamin Zarządu SM, § 3 ust 2 pkt 12  i  Wniosek nr 8/2017 z dnia 28.03.2017

Ad. 7  Zarząd zatwierdza listę wytypowanych klatek schodowych do wykonania wentylacji i malowania.

Ad. 8 Zarząd omówił sprawę pielęgnacji terenów zielonych w zasobach SM KM.

Ad. 9 Zarząd na wniosek Działu Eksploatacyjnego podjął decyzję o zatrudnieniu nowej osoby na stanowisku Konserwatora. Ogłoszenie o naborze na wspomniane stanowisko, zamieszczono   na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej www.smksiezemale.pl oraz w gablotach na terenie SM KM.

Termin składania ofert do 14.04.2017 r.     

Podstawa:  Regulamin Zarządu SM Księże Małe, § 3 ust. 2 pkt 10  i  Wniosek  z dnia 28.03.2017

Ad. 10 Zarząd omówił sprawy poruszane na zebraniu Rady Nadzorczej w dniu 24.03.2017 takie jak:

- zmiany w planie remontowym na 2017 r.

- ustalenie terminu Walnego Zgromadzenia Członków

- utworzenie Komisji Statutowej – skonsultować z kancelarią prawną Statut SM KM i jego zgodność z obowiązującym prawem.

Ad. 11 Zarząd przyznał premie uznaniowe za miesiąc marzec pracownikom SM Księże Małe.

   
© ALLROUNDER