Posiedzenie Zarządu SM Księże Małe w dniu 2017.04.11 - wyciąg z protokołu nr 14/2017

Uczestniczą:

  1. Andrzej Pyziołek -   Prezes Zarządu
  2. Dawid Kanar -   Członek Zarządu

Porządek obrad:       

  1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
  2. Sprawa Aneksu 1/2017  do umowy  DT/09/2017 z dnia 14.03.2017
  3. Sprawa wystąpienia ze SM KM
  4. Przygotowanie i przedłożenie tematów do sprawozdania Zarządu przez poszczególne działy.
  5. Sprawa p. M. P.

Ad.1 Zatwierdzono protokół Zarządu nr 13/2017 z posiedzenia w dniu 04.04.2017 r.

Ad. 2 Zarząd  uchwalił zawarcie Aneksu nr 1/2017  do umowy DT/09/2017 z dnia 14.03.2017 z  firmą  MIRYS Przedsiębiorstwo Usługowe Ryszard Bielasz z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 56/5 we Wrocławiu na przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych, lokalach usługowych w budynkach będących w zasobach SM Księże Małe. W związku ze zwiększonym zakresem prac, zmianie ulega wynagrodzenie ryczałtowe netto w przeliczeniu  na jeden lokal mieszkalny.

UCHWAŁA 45/2017

Podstawa:  Regulamin Zarządu, § 3 ust 2 pkt 12     i   Wniosek  z dnia 10.04.2017 r.(L. dz. P/447/2017)

Ad. 3  Zarząd wyraża zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia członkostwa p. H. Ś. (ze skutkiem na koniec bieżącego miesiąca)  w związku ze złożonym w dniu 06.04.2017 oświadczeniem o wystąpieniu ze SM Księże Małe we Wrocławiu.

Podstawa:   Regulamin Zarządu SM, § 3 ust 2 pkt 2    i  Wniosek  z dnia 06.04.2017.(L. dz. P/429/2017)

Ad. 4 Zarząd  ustalił termin na 26.04.2017 rok na przygotowanie i złożenie tematów do  sprawozdania Zarządu przez poszczególne działy w Spółdzielni Mieszkaniowej.

Ad. 5 W związku z pismem od mieszkańców z ul. Chorzowskiej  dotyczącym dewastacji klatki schodowej przez lokatorów z mieszkania, Zarząd zaprosił na posiedzenie zarządu właściciela lokalu mieszkalnego p. M.P, z którym  omówił sprawę zniszczenia mienia spółdzielni ustalając odpowiedzialność za powstałe szkody i zobligował właściciela do pokrycia kosztów remontu.

   
© ALLROUNDER