Posiedzenie Zarządu SM Księże Małe w dniu 2017.05.09 - wyciąg z protokołu nr 17/2017

Uczestniczą:

  1. Andrzej Pyziołek -   Prezes Zarządu
  2. Dawid Kanar -   Członek Zarządu

 Porządek obrad:       

  1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
  2. Sprawa Wniosku z dnia 28.04.2017 Głównego Księgowego
  3. Sprawa umowy nr DT/13/2017 z firmą Zakład Usług Kominiarskich Jan Budzynowski.
  4. Sprawa wystąpienia ze SM KM
  5. Sprawa wystąpienia ze SM KM

Ad.1 Zatwierdzono protokół Zarządu nr 16/2017 z posiedzenia w dniu 26.04.2017 r.

Ad. 2 Zarząd na wniosek z dnia 28.04.2017 Głównej Księgowej postanawia utworzyć odpis aktualizujący dla środka trwałego w budowie pod nazwą „ Parking Chorzowska 19-53” na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 5 232,48 zł.

UCHWAŁA 49/2017

Podstawa:  Regulamin Zarządu, § 3 ust 2 pkt 15   i Wniosek  z dnia 28.04.2017 r.

Ad. 3  Zarząd uchwalił zawarcie umowy nr DT/13/2017 z  firmą  Zakład Usług Kominiarskich Jan Budzynowski  z siedzibą Rynek 25 w Wołowie na świadczenie usług w zakresie okresowej kontroli kominiarskiej – sprawdzanie stanu technicznego przewodów kominowych (wentylacyjnych i spalinowych) w budynkach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe.  Umowa zawarta od 09.05.2017 do 31.12.2017.

UCHWAŁA  nr 50/2017

Podstawa:    Regulamin Zarządu, § 3 ust 2 pkt 12

Ad. 4  Zarząd wyraża zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia członkostwa p. D.M. (ze skutkiem na koniec bieżącego miesiąca)  w związku ze złożonym w dniu 28.04.2017 oświadczeniem o wystąpieniu ze SM Księże Małe we Wrocławiu.

Podstawa:  Regulamin Zarządu SM, § 3 ust 2 pkt 2  i  Wniosek  z dnia 28.04.2017.(L. dz. P/526/2017)

Ad. 5 Zarząd wyraża zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia członkostwa p. A.K. (ze skutkiem na koniec bieżącego miesiąca)  w związku ze złożonym w dniu 08.05.2017 oświadczeniem o wystąpieniu ze SM Księże Małe we Wrocławiu

Podstawa:  Regulamin Zarządu SM, § 3 ust 2 pkt 2  i  Wniosek  z dnia 08.05.2017.(L. dz. P/549/2017)

   
© ALLROUNDER