2017.05.04 - Wykonanie projektu wentylacji dla budynków mieszkalnych

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe  ul. Tarnogórska 1, 52-021 Wrocław

 

OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANICZONY 

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 1-17, Chorzowskiej 2-10, Chorzowskiej 19-53, Katowickiej 2-22, Katowickiej 24-64, we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń. 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin realizacji zamówienia:     210 dni od daty podpisania umowy

Szczegółowe informacje i Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10:00 – 12:00.        (koszt SIWZ 20 zł brutto).

Termin związania ofertą:   30 dni (od daty upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert)

Termin i miejsce składania ofert:  do 04.05.2017 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.                

Otwarcie ofert:   Termin: 04.05.2017 r. o godz. 11:00                   

Miejsce:   sala konferencyjna Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są: Daniel Wąsiel, Dawid Kanar,.

Informacje na temat przedmiotu przetargu udzielane będą codziennie w godz. Od  1000   -  1200  w siedzibie zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1, pokój działu technicznego lub telefonicznie. Tel.: 071/ 342 65 60

   
© ALLROUNDER