2017.11.22 - Remont i przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chorzowskiej 1-17

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” ul. Tarnogórska 1, 52-021 Wrocław

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia:

„Remont i przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chorzowskiej 1-17 we Wrocławiu dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”.”

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Termin realizacji:                 Do dnia 30.04.2018 r.

Termin związania ofertą:   30 dni od daty otwarcia ofert

Termin i miejsce składania ofert:     do 12.12.2017r do godz. 10:00 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

Otwarcie ofert:   w dniu 12.12.2017r o godz. 10:20

Miejsce:       Sala konferencyjna Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktu z oferentami jest: Piotr Romaszewski i Dawid Kanar

Informacje na temat przedmiotu przetargu udzielane będą codziennie w godz. od 0900   - 1400 w siedzibie zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1, pokój działu technicznego lub telefonicznie.

Telefon: 071/ 342 65 60.

Szczegółowe informacje i Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10:00 – 12:00. (koszt SIWZ: 20 zł brutto).

   
© ALLROUNDER