2018.02.06 - Wykonanie izolacji ścian fundamentowych ul. Opolska 73-79 we Wrocławiu ETAP III

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” ul. Tarnogórska 1, 52-021 Wrocław

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie izolacji ścian fundamentowych z wymianą nawierzchni przyległego chodnika przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Opolska 73-79 we Wrocławiu ETAP III

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Termin realizacji zamówienia:           13.07.2018 r.

Termin związania ofertą:                  30 dni od daty otwarcia ofert

Termin i miejsce składania ofert:     do 21.02.2018 r. do godz. 1000 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu. 

Otwarcie ofert:   Termin: 21.02.2018 r. o godz. 1020 

Miejsce:       Sala konferencyjna Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

 

Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest: Piotr Romaszewski, Dawid Kanar

Informacje na temat przedmiotu przetargu udzielane będą codziennie w godz. od 0900   - 1400 w siedzibie zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1, pokój działu technicznego lub telefonicznie.

Telefon: 071/ 342 65 60.

 

Szczegółowe informacje i Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10:00 – 12:00. (koszt SIWZ: 20 zł brutto).

   
© ALLROUNDER