Spółdzielnia Mieszkaniowa

Księże Małe

ul. Tarnogórska 1, 52-021 Wrocław

tel/fax (71) 342 65 60

 

OGŁASZA

Przetarg nieograniczony

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie projektu wentylacji dla budynków: ul. Opolska 65-­91, ul. Chorzowska 14-­38 oraz ul. Katowicka 27-45 we Wrocławiu.

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Termin realizacji:

120 dni od dnia podpisania umowy

Szczegółowe informacje i Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10:00 – 12:00. (koszt 20 zł brutto).

 

Termin związania ofertą:

30 dni (od daty otwarcia ofert)

 

Termin i miejsce składania ofert:

do 12.10.2015r. do godz. 13:00 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

 

Otwarcie ofert:

Termin: 12.10.2015r., o godzinie 14:00

 

Miejsce:

sala konferencyjna Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.