Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad bieżącą działalnością Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" we Wrocławiu.
W skład Rady Nadzorczej. wchodzi 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni.
Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Członek Rady Nadzorczej może pełnić swą funkcję nie dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.
W celu usprawnienia pracy członkowie Rady pracują w komisjach: Ekonomiczno-Rewizyjnej oraz Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. 
 
Aktualny Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" we Wrocławiu
 
    1. Piotr Połątkiewicz             - Przewodniczący

    2. Lidia Górska                    – Zastępca Przewodniczącego

    3. Karolina Froń                  – Sekretarz

KOMISJA EKONOMICZNO – REWIZYJNA

    4. Ryszarda Żukowska         – Przewodniczący

    5. Magdalena Korysławska   – Członek Komisji

KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

    6. Barbara Skomorowska – Pudłowska – Przewodniczący

    7. Marek Sobczyk                              – Członek Komisji
 
 

 

VIII KADENCJA 2017 - 2020

VII  KADENCJA 2014 – 2017

VI   KADENCJA 2011 - 2014

V    KADENCJA 2008 - 2011

IV   KADENCJA 2004 - 2008

III   KADENCJA 2001 - 2004

II    KADENCJA 1998 - 2001

I     KADENCJA 1995 - 1998