ZAMAWIAJĄCY:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe"
ul. Tarnogórska 1, 52 – 021 Wrocław
tel/fax 071/ 342 65 60


OGŁASZA

 

Wrocław 24.08.2015r.

 

 

 

 

Tryb:

 

Przedmiot zamówienia:

 

 

 

 

Termin realizacji:

 

Warunki udziału:

 

 

 

 

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Wymianę zaworów grzejnikowych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe.

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych

 

60 dni od dnia podpisania umowy

 

 


Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w zaklejonej kopercie na podstawie sporządzonej przez Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami). W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w SIWZ.
Oceny ofert dokona komisja przetargowa.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, w dziale technicznym, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00 - 14:00.

 

 

Cena SIWZ:

 

Wadium:

 

Kryteria:

 

Termin związania ofertą:

 

Termin i miejsce składania ofert:

 

Otwarcie ofert:

 

20 zl brutto (płatne w pok. nr 6)

 

20 262,70 zł

 

cena – 60%,  gwarancja – 15%,   doświadczenie – 15%
Referencje (dotychczasowa współpraca) – 10 %

 

30 dni (od daty otwarcia ofert)

 

 do 07.09.2015r., do godz. 13:00 w sekretariacie zamawiającego przy ul.Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu

 

07.09.2015r, o godz. 14:00,  w sali konferencyjnej Zamawiającego

 

 

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są Pan Dawid Kanar oraz Szymon Grzeszkowiak.
Informacje na temat przedmiotu przetargu udzielane będą codziennie w godzinach 09:00 - 14:00 w siedzibie zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1, pokój działu technicznego lub telefonicznie.
Telefony: 071/ 342 13 66, 071/ 342 65 60