ZAMAWIAJĄCY:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe"
ul. Tarnogórska 1, 52 – 021 Wrocław
tel/fax 071/ 342 65 60


OGŁASZA

 

 

Wrocław 01.06.2015r.

 

 

 

 

 

Tryb:

 

Przedmiot zamówienia:

 

 

 

 

Termin realizacji:

 

Warunki udziału:

 

 

 

 

 

 

 

 PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Remont pomieszczenia przy sali konferencyjnej z przeznaczeniem na salę wielofunkcyjną w budynku przy ul.Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

od dnia podpisania umowy do 31.08.2015 roku.


Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w zaklejonej kopercie na podstawie sporządzonej przez Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami). W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w SIWZ.
Oceny ofert dokona komisja przetargowa.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, w dziale technicznym, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00 - 12:00.

 

Cena SIWZ:

 

Wadium:

 

Kryteria:

 

Termin związania ofertą:

 

Termin i miejsce składania ofert:

 

Otwarcie ofert:

20 zl brutto (płatne w pok. nr 6)

 

4 250 zł

 

cena – 80%,  gwarancja – 10%,   doświadczenie – 10% (Referencje)

 

30 dni (od daty otwarcia ofert)

 

 

do 19.06.2015r., do godz. 13:00 w sekretariacie zamawiającego przy ul.Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu

 

19.06.2015r, o godz. 14:00,  w sali konferencyjnej Zamawiającego

 

 

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są Pan Dawid Kanar oraz Szymon Grzeszkowiak.
Informacje na temat przedmiotu przetargu udzielane będą codziennie w godzinach 10:00 - 12:00 w siedzibie zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1, pokój działu technicznego lub telefonicznie.
Telefony: 071/ 342 13 66, 071/ 342 65 60