ZAMAWIAJĄCY:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe"
ul. Tarnogórska 1, 52 – 021 Wrocław
tel/fax 071/ 342 65 60


OGŁASZA

 

 

Wrocław 26.02.2015r.

 

 

 

 

 

Tryb:

 

Przedmiot zamówienia:

 

 

 

 

Termin realizacji:

 

Warunki udziału:

 

 

 

 

 

 

 

 PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Remont loggii budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gogolińskiej 1-11 oraz ul. Siewierskiej 3-11 .

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych

 

od dnia podpisania umowy do 30.06.2015 roku.


Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w zaklejonej kopercie na podstawie sporządzonej przez Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami). W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w SIWZ.
Oceny ofert dokona komisja przetargowa.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, w dziale technicznym, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00 - 14:00.

 

Cena SIWZ:

 

Wadium:

 

Kryteria:

 

Termin związania ofertą:

 

Termin i miejsce składania ofert:

 

Otwarcie ofert:

20 zl

 

20 000 zł

 

cena – 80%,  gwarancja – 10%,   doświadczenie – 10% (Referencje)

 

30 dni (od daty otwarcia ofert)

 

 

do 09.03.2015r., do godz. 13:00 w sekretariacie zamawiającego przy ul.Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu

 

09.03.2015r., o godz. 14:00,  w sali konferencyjnej Zamawiającego

 

 

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są Pan Dawid Kanar oraz Mirosław Stys.
Informacje na temat przedmiotu przetargu udzielane będą codziennie w godzinach 09:00 - 14:00 w siedzibie zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1, pokój działu technicznego lub telefonicznie.
Telefony: 071/ 342 13 66, 071/ 342 65 60