Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” ul. Tarnogórska 1, 52-021 Wrocław

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 34, ul. Katowickiej 37 we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń.”

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Termin realizacji:                 Od dnia podpisania umowy 60 dni.

Termin związania ofertą:   30 dni od daty otwarcia ofert

Termin i miejsce składania ofert:     do 15.11.2017 r. do godz. 1100 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

Otwarcie ofert:   Termin: 15.11.2017 r. o godz. 1300

Miejsce:       Sala konferencyjna Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest: Dawid Kanar

Informacje na temat przedmiotu przetargu udzielane będą codziennie w godz. od 0900   do 1400 w siedzibie zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1, pokój działu technicznego lub telefonicznie.

Telefon: 071/ 342 65 60.

Szczegółowe informacje i Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 09:00 – 14:00. (koszt SIWZ: 20 zł brutto).