Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” ul. Tarnogórska 1, 52-021 Wrocław

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia:

Malowanie ścian i sufitów, oraz konserwacja schodów i balustrad drewnianych w 15 klatkach schodowych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu.

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Termin realizacji:                                       Do dnia 10.12.2018 r.

Termin związania ofertą:                          30 dni od daty otwarcia ofert

Termin i miejsce składania ofert:            do 07.09.2018 r. do godz. 10:00

                                                                w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

Otwarcie ofert:                                          w dniu 07.09.2018 r o godz. 10:20

Miejsce:                                                      Sala konferencyjna Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktu z oferentami jest: Piotr Romaszewski i Dawid Kanar

Informacje na temat przedmiotu przetargu udzielane będą codziennie w godz. od 0900   - 1400 w siedzibie zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1, pokój działu technicznego lub telefonicznie.

Telefon: 071/ 342 65 60.

 

Szczegółowe informacje i Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10:00 – 12:00. (koszt SIWZ: 20 zł brutto).