Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” ul. Tarnogórska 1, 52-021 Wrocław

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 34, Katowickiej 37, ul. Opolskiej 69, 73 we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń.

 

Zamawiający przewiduje składania ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Termin realizacji zamówienia:         30.11.2018 r.

Termin związania ofertą:                  30 dni od daty otwarcia ofert

WADIUM:                                            od 1 800 zł do 7 200 zł. w zależności od złożonej oferty (częściowej)

Termin i miejsce składania ofert:     do 07.08.2018 r. do godz. 1200 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

Otwarcie ofert:   Termin: 07.08.2018 r. o godz. 1220

Miejsce:       Sala konferencyjna Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są: Piotr Romaszewski, Dawid Kanar.

Informacje na temat przedmiotu przetargu udzielane będą codziennie w godz. od 0900   - 1400 w siedzibie zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1, pokój działu technicznego lub telefonicznie.

Telefon: 071/ 342 65 60.

 

Szczegółowe informacje i Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 09:00 – 14:00. (koszt SIWZ: 20 zł brutto).