Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” ul. Tarnogórska 1, 52-021 Wrocław

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia:

Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

przy ul. Siewierskiej 3-11

 

Zamawiający dopuszcza składania ofert wariantowych i nie przewiduje składania ofert częściowych

Termin realizacji zamówienia:           Etap I – 15.11.2018 r.

                                                              Etap II – 15.11.2019 r.

Termin związania ofertą:                  30 dni od daty otwarcia ofert

Termin i miejsce składania ofert:    Termin: do 14.06.2018 r, do godz. 12:00 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

Otwarcie ofert:                                   Termin: 14.06.2018 r, o godz. 12:20

Miejsce:       Sala konferencyjna Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest: Piotr Romaszewski, Dawid Kanar

Informacje na temat przedmiotu przetargu udzielane będą codziennie w godz. od 0900   - 1400 w siedzibie zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1, pokój działu technicznego lub telefonicznie.

Telefon: 071/ 342 65 60.

Szczegółowe informacje i Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10:00 – 12:00. (koszt SIWZ: 20 zł brutto).