Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” ul. Tarnogórska 1, 52-021 Wrocław

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 6, Chorzowskiej 18, ul. Chorzowskiej 31 we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Termin realizacji zamówienia:         10.07.2019 r.

Termin związania ofertą:                  30 dni od daty otwarcia ofert

WADIUM:                                            10 000,00

Termin i miejsce składania ofert:     do 04.03.2019 r. do godz. 1200 w sekretariacie Zamawiającego przy

                                                          ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

Otwarcie ofert:   Termin: 04.03.2019 r. o godz. 1220

Miejsce:                Sala konferencyjna Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są: Julita Szczęsna-Rutkowska, Dawid Kanar.

Informacje na temat przedmiotu przetargu udzielane będą codziennie w godz. od 0900   - 1400 w siedzibie zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1, pokój działu technicznego lub telefonicznie.

Telefon: 071/ 342 65 60.

 

Szczegółowe informacje i Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 09:00 – 14:00. (koszt SIWZ: 20 zł brutto).