Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” ul. Tarnogórska 1, 52-021 Wrocław 

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie izolacji ścian fundamentowych z wymianą nawierzchni przyległego chodnika przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Opolska 67-73 we Wrocławiu ETAP IV”

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Termin realizacji:                               Do dnia 21.06.2019 r.

Termin związania ofertą:                   30 dni od daty otwarcia ofert

Termin i miejsce składania ofert:     do 04.03.2019 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Zamawiającego przy

                                                          ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

Otwarcie ofert:                                    w dniu 04.03.2019 r o godz. 10:20

Miejsce:                                                Sala konferencyjna Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

Pracownikami upoważnionymi do kontaktu z oferentami jest: Julita Szczęsna-Rutkowska i Dawid Kanar

Informacje na temat przedmiotu przetargu udzielane będą codziennie w godz. od 0900   - 1400 w siedzibie zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1, pokój działu technicznego lub telefonicznie.

Telefon: 071/ 342 65 60.

 

Szczegółowe informacje i Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10:00 – 12:00. (koszt SIWZ: 20 zł brutto).