2019.04.25 - Remont elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” ul. Tarnogórska 1, 52-021 Wrocław

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia:  „Remont elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 16, Chorzowskiej 19 i ul. Katowickiej 50 we Wrocławiu”

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych,   nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin realizacji zamówienia:           28.08.2019 r.

Termin związania ofertą:                  30 dni od daty otwarcia ofert

WADIUM:                                          7 500,00 

Termin i miejsce składania ofert:     do 25.04.2019 r. do godz. 1200 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

Termin otwarcia ofert:                         25.04.2019 r. o godz. 1220

Miejsce:       Sala konferencyjna Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

Pracownikami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są: Julita Szczęsna-Rutkowska, Dawid Kanar.

Informacje na temat przedmiotu przetargu udzielane będą codziennie w godz. od 0900   - 1400 w siedzibie zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1, pokój działu technicznego lub telefonicznie.

Telefon: 071/ 342 65 60.

Szczegółowe informacje i Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 09:00 – 14:00. (koszt SIWZ: 20 zł brutto).