Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” ul. Tarnogórska 1, 52-021 Wrocław

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia:

„Remont elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 16, ul. Chorzowskiej 19 i ul. Katowickiej 50 we Wrocławiu”

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych,   nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Termin realizacji zamówienia:            16.09.2019 r.

Termin związania ofertą:                   30 dni od daty otwarcia ofert

WADIUM:                                           7 500,00

Termin i miejsce składania ofert:     do 17.05.2019 r. do godz. 1200 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

Otwarcie ofert:                              Termin: 17.05.2019 r.  o godz. 1220

Miejsce:                                          Sala konferencyjna Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są: Julita Szczęsna-Rutkowska, Dawid Kanar.

Informacje na temat przedmiotu przetargu udzielane będą codziennie w godz. od  0900   -  1400  w siedzibie zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1, pokój działu technicznego lub telefonicznie.

Telefon: 071/ 342 65 60.

 

Szczegółowe informacje i Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 09:00 – 14:00. (koszt SIWZ: 20 zł brutto).