Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” ul. Tarnogórska 1, 52-021 Wrocław

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia:

„Malowanie ścian i sufitów oraz konserwacja schodów i balustrad drewnianych w 11 klatkach schodowych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych,   nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin realizacji zamówienia:            18.10.2019 r.

Termin związania ofertą:                   30 dni od daty otwarcia ofert

WADIUM:                                          8 000,00

Termin i miejsce składania ofert:     do 30.05.2019 r. do godz. 1200 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

Otwarcie ofert:                   Termin: 30.05.2019 r.  o godz. 1220

Miejsce:        Sala konferencyjna Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są: Julita Szczęsna-Rutkowska, Dawid Kanar.

Informacje na temat przedmiotu przetargu udzielane będą codziennie w godz. od  0900   -  1400  w siedzibie zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1, pokój działu technicznego lub telefonicznie.

Telefon: 071/ 342 65 60.

Szczegółowe informacje i Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 09:00 – 14:00. (koszt SIWZ: 20 zł brutto).