Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” ul. Tarnogórska 1, 52-021 Wrocław

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z wymianą nawierzchni przyległych chodników w zespole wielorodzinnych budynków mieszkalnych w osiedlu Księże Małe, ul. Chorzowska 17-53, ETAP I

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Czas realizacji zamówienia :                    90 dni roboczych.

Termin związania ofertą:                        30 dni od daty otwarcia ofert

Termin i miejsce składania ofert:     do 09.10.2019 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Zamawiającego przy    ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

Otwarcie ofert:                               w dniu  09.10.2019 r o godz. 12:20

Miejsce:                                          Sala konferencyjna Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktu z oferentami jest: Julita Szczęsna-Rutkowska i  Dawid Kanar

Informacje na temat przedmiotu przetargu udzielane będą codziennie w godz. od  0900   -  1400  w siedzibie zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1, pokój działu technicznego lub telefonicznie.

Telefon: 071/ 342 65 60.

 

Szczegółowe informacje i Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10:00 – 12:00. (koszt SIWZ: 20 zł brutto).