Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” ul. Tarnogórska 1, 52-021 Wrocław

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

 Przedmiot zamówienia:   Remont elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 18  i ul. Katowickiej 58 we Wrocławiu

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych,   nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin realizacji zamówienia:            03.08.2020 r.

Termin związania ofertą:                   30 dni od daty otwarcia ofert

WADIUM:                                          6 000,00

Termin i miejsce składania ofert:     do 25.05.2020 r. do godz. 12:00

Otwarcie ofert:                                      25.05.2020 r. o godz. 12:20

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w zaklejonej kopercie na podstawie sporządzonej przez Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami). W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w SIWZ.

Oceny ofert dokona komisja przetargowa.

Pracownikami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są: Julita Szczęsna-Rutkowska i Dawid Kanar.

Informacje na temat przedmiotu przetargu udzielane będą codziennie w godz. od  9:00   -  14:00  telefonicznie.    Telefony: 071/342 65 60,     791-379-231

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10:00 – 12:00. (koszt SIWZ: 20 zł brutto).