Spółdzielnia Mieszkaniowa  "Księże  Małe”                                  

ul. Tarnogórska 1, 52-021 Wrocław

Tel.: 71/ 342 65  60

 OGŁASZA II PRZETARG NIEOGRANICZONY

 Przedmiot zamówienia: 

„Przebudowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 20, ul. Katowickiej 50 we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”.                                     

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH                 ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

TERMIN  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:      20.12.2021 r.

Szczegółowe informacje i Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 14:00. (koszt SWIZ: 20 zł brutto).

Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest: Julita Szczęsna-Rutkowska. Informacje na temat przedmiotu przetargu udzielane będą codziennie w godz. od  9:00   -  14:00   telefonicznie. Tel.: 71/ 342 13 66,  791 379 231

 

Termin związania ofertą:              30 dni (od daty otwarcia ofert)

Termin i miejsce składania ofert:   do 05.07.2021 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

Otwarcie ofert:                         05.07.2021 r.  o godz. 12:20

Miejsce:                                   Sala konferencyjna Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.