Szanowni Państwo – Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”,

w poprzednich latach zwykle pod koniec maja zarząd podejmował uchwały o zwołaniu corocznego Walnego Zgromadzenia i zawiadamiał o terminie i porządku obrad. W obecnej sytuacji, w dobie epidemii i licznych ograniczeń (w szczególności zakazu wszelkich zgromadzeń powyżej 50 osób) oraz obowiązku dystansowania społecznego zarząd Spółdzielni zmuszony jest wstrzymać się z wyznaczeniem konkretnej daty tego zebrania.

Dodatkowo wskazujemy, że ustawodawca w przepisie artykułu 90* ustawy z dnia  31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przewidział nowy termin zwołania i odbycia walnego zgromadzenia, który wynosi 6 tygodni od zakończenia epidemii.

Zarząd SM „Księże Małe” jest przygotowany do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni i gdy tylko będzie taka możliwość zostaną Państwo powiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad.