Aktualności

 

Zaproszenie do przetargu 

Spółdzielnia Mieszkaniowa " Księże Małe" ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie ścian i sufitów, oraz konserwację schodów i balustrad drewnianych w 15 klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych SM "Księże Małe".

 [23.08.2018 r.] 


 

Komisja Konkursowa powołana Uchwalą nr 23/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Male”

OGŁASZA

 

KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu

52-021 Wrocław ul. Tarnogórska 1

Miejsce pracy: Wrocław

Rodzaj umowy: Umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: 1/1

 

Wymagania wobec kandydatów przystępujących do konkursu

 1. Wykształcenie wyższe techniczne - preferowane budowlane wraz z uprawnieniami lub ekonomiczne - preferowane zarządzanie finansami.
 2. Co najmniej 10 - letni staż pracy, w tym co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w spółdzielni mieszkaniowej, wspólnocie mieszkaniowej lub w firmie zarządzającej lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.
 3. Znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni.
 4. Wiedza z zakresu prawa budowlanego.
 5. Wiedza z zakresu zarządzania nieruchomościami.
 6. Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości.
 7. Umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi oraz wiedza z zakresu prawa pracy, doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub zespołami pracowników.
 8. Komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji.
 9. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 10. Niekaralność za umyślne przestępstwo w tym przestępstwo skarbowe.
 11. Dyspozycyjność.
 12. Znajomość obsługi komputera.
 13. Dodatkowym atutem będzie posiadanie licencji zarządcy nieruchomości.

Oferta złożona przez kandydata w konkursie powinna zawierać:

 1. Życiorys (CV) wraz ze zdjęciem i list motywacyjny wraz z informacjami adresowymi i kontaktowymi (adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail).
 2. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów dotyczących wykształcenia.
 3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów takich jak: uzyskane dyplomy, licencje, zaświadczenia lub certyfikaty, etc.
 4. Świadectwa pracy potwierdzające minimum 10 - letni staż pracy, w tym co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w spółdzielni mieszkaniowej, wspólnocie mieszkaniowej lub w firmie zarządzającej lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.
 5. Aktualne zaświadczenie o niekaralności.
 6. Oświadczenie o nie prowadzeniu przeciw kandydatowi postępowania prokuratorskiego lub sądowego związanego z działalnością gospodarczą.
 7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o zdolności do czynności prawnych.
 8. Oświadczenie o rezygnacji, z chwilą wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu z działalności konkurencyjnej wobec spółdzielni.
 9. Pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, z późn. zm., o następującej treści:  "Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową Księże Małe we Wrocławiu". 
 10. Oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej.
 11. Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w toku postępowania konkursowego danych i informacji dotyczących działalności Spółdzielni,
 12. Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzania konkursu i ich akceptacji.
 13. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji kierowniczych nie starsze niż 3 miesiące.

Wymagania dotyczące składanych dokumentów

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać aktualne i podpisane dokumenty.
 2. Kopie lub odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Komisji Konkursowej oryginałów lub urzędowo poświadczonych odpisów dokumentów. Niedopełnienie tego warunku może powodować wykluczenie kandydata z dalszego postępowania konkursowego. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może przedstawić również inne dokumenty związane z jego ofertą.
 3. Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań albo złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie zostaną dopuszczeni do udziału w dalszym postępowaniu.

Tryb zgłaszania ofert

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie pisemnej oferty w zaklejonej kopercie z napisem "Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu - nie otwierać" w terminie do dnia 14 września 2018 r. do godz. 15.00

 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby spółdzielni).

     2. Ofertę zawierającą wszystkie dokumenty w zaklejonej kopercie można składać w sekretariacie Spółdzielni w dni robocze: pn., wt., śr., pt. w godz. 07.00 - 15.00, czw. w godz. 09.00 - 17.00 osobiście, a także przesyłką poleconą Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską, na adres:  

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Male"   52-021 Wrocław, ul. Tarnogórska 1

z napisem:    "Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu - nie otwierać".

 

Regulamin konkursu

Regulamin prac Komisji Konkursowej

Uchwala nr 23/2018 Rady Nadzorczej

 [21.08.2018 r.] 


 

Szanowni Państwo,

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” i Mieszkańcy

Zarząd S.M. „Księże Małe” po zapoznaniu się z posiadaną dokumentacją i po przeprowadzeniu wielu rozmów z Członkami Spółdzielni, którzy dzielili się swoimi bolączkami i wątpliwościami dotyczącymi ich mieszkań znajdujących się w zasobach Spółdzielni, postanowił poinformować mieszkańców w sprawie nurtujących zagadnień.

Zapewniamy, że działania obecnego Zarządu są i będą zgodne z prawem, jawne i transparentne, oparte na korzyści dla spółdzielni, czyli dla Państwa. Zarząd w chwili obecnej realizuje i nadzoruje rozpoczęte i prowadzone już prace (remontowe, administracyjne) tak, aby mieszkańcy mieli pewność dbałości o ich nieruchomości i zasoby spółdzielni.

  • Sprawa zmiany kancelarii prawnej. Zarząd podejmując decyzję o zmianie kancelarii kierował się przede wszystkim rachunkiem ekonomicznym i kosztami, które dotychczas ponosiła spółdzielnia. Koszty działania kancelarii, (które Państwo zapłaciliście) w 2017 roku wyniosły przeszło 53 000,00 zł, a za pierwsze półrocze 2018 roku wyniosły już ponad 32 000,00 zł. Dziwnym jest fakt, że niektórzy członkowie spółdzielni bronią interesów kancelarii, z którą rozwiązano umowę, a nie spółdzielni, do tego w kwietniu tego roku poprzedni Zarząd zgodził się na podniesienie wynagrodzenia kancelarii oraz wydłużenie okresu wypowiedzenia do 3 miesięcy. Dodatkowo należy zaznaczyć, że działania poprzedniego Zarządu, Rady Nadzorczej wybranej w dniu 5-04-2018r. i kancelarii poprzez zdeponowanie u notariusza dokumentacji, która winna znajdować się w Spółdzielni, kosztowały Członków Spółdzielni kolejne przeszło 1 700,00 zł. Zarząd informuje, że współpraca z nową kancelarią zapewni oszczędności dla Spółdzielców, co najmniej 1000 zł miesięcznie.
  • Sprawa anteny sieci komórkowej na kominie. Zarząd zamierza podjąć dalsze działania dopiero po zasięgnięciu opinii mieszkańców.
  • Sprawa przedszkola w budynku przy ul. Tarnogórskiej 1. Zarząd po przeanalizowaniu posiadanej dokumentacji doszedł do wniosku, że przedstawione do tej pory Spółdzielni propozycje są nie do przyjęcia. Przede wszystkim rozmowy prowadzono z fundacją „Familijny Poznań”, a umowy miały być zawarte ze spółką, która z jednej strony za pieniądze Spółdzielni wyremontuje lokal, a z drugiej strony wynajmie ten sam lokal Fundacji. Przyjęcie takiej oferty naraziłoby Spółdzielnię na straty, natomiast spółka zarobiłaby dwa razy: raz wykonując remont na zlecenie Spółdzielni, a drugi raz wynajmując lokal fundacji. Członkowie obecnej Rady Nadzorczej nie byli przeciwni wynajęciu tego lokalu na przedszkole, zwracali jedynie uwagę, na niekorzystne dla Spółdzielni zapisy w projekcie umowy przedstawionym przez fundację. Zarząd zobowiązał się do podjęcia rozmów z Fundacją, ale bez żadnych pośredników i na zasadzie partnerstwa obu stron, bez narzucania niekorzystnych dla Spółdzielni zapisów w umowach.
  • Sprawa Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni planowanego w dniu 8-09-2018 r. w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej. Zdaniem Zarządu skład Rady należy uzupełnić w najbliższym możliwym terminie, jednakże z zachowaniem procedur prawnych dotyczących zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Obecnie Rada Nadzorcza liczy 5 członków, zatem zgodnie ze Statutem jest władna podejmować prawomocne uchwały. Zarząd po zapoznaniu się z procedurą i dokumentami dotyczącymi podjęcia uchwały w dniu 9.07.2018 r. przez Członka Zarządu i Pełnomocnika w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz po zasięgnięciu opinii prawnej w tej kwestii stwierdził, że uchwała została podjęta niezgodnie z prawem i jako że posiada wadę prawną, Zarząd jest zmuszony do jej uchylenia. Osoby reprezentujące wówczas Zarząd w świetle prawa nie stanowiły Zarządu i nie miały umocowania do reprezentowania Spółdzielni jako Zarząd. Współpracująca w tamtym czasie ze Spółdzielnią kancelaria prawna powinna na to zwrócić uwagę. Obecny Zarząd (powołany do dnia 9.10.2018 r.) mając na uwadze zdanie członków spółdzielni, co do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przekaże taką sugestię nowemu Zarządowi, ponieważ uważamy, że uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu powinien nowo powołany, a nie tymczasowy Zarząd Spółdzielni.
  • Informacje o zwolnieniach pracowników spółdzielni. Na spotkaniach z Radą nadzorczą, Zarządem oraz w Internecie pojawiły się informacje o zwolnieniach pracowników. Zarząd z całą stanowczością dementuje te nieprawdziwe informacje. Żaden z pracowników Spółdzielni nie został zwolniony.    
  • Zarząd przekazując mieszkańcom niniejszą informację zapewnia, że ma zamiar cyklicznie dzielić się z Członkami S.M. Księże Małe najważniejszymi informacjami dotyczącymi Państwa Spółdzielni.

Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe"

   

 

 

 

 [10.08.2018 r.]  


 

Polityka prywatności

Ochrona prywatności użytkowników serwisów internetowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisów internetowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”.

                              

                                                                             

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. zaczął obowiązywać nowy przepis dotyczący przetwarzania danych osobowych, tzw. RODO.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” 

Dane kontaktowe : 52-021 Wrocław ul. Tarnogórska 1   tel.: 71 342-65-60,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" został powołany Inspektor danych: Dane kontaktowe:   tel.: 71 342-65-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) i f) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:- ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, - ustawy z dnia   21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,- Kodeksu cywilnego, 

- ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,

- ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

- ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

- Kodeksu postępowania cywilnego,

- Kodeksu cywilnego,

- Statutu Spółdzielni

3. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

9. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

Zarząd Spółdzielni

 

 

 

 

 


Program świadczeń rzeczowych

W ramach pomocy mieszkańcom będącym w trudnej sytuacji życiowej Zarząd postanowił umożliwić odpracowanie długu wobec SMKM w formie świadczenia rzeczowego. W tym celu opracowano „Program świadczeń rzeczowych” zatwierdzony Uchwałą 134/2014 podjęta w dniu 30 października 2014r.

Spółdzielnia zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nim oraz składania wniosków do sekretariatu.

   
© ALLROUNDER