Rada Nadzorcza organizuje dwa dodatkowe dyżury w związku ze zbliżającym się Walnym Zgromadzeniem.

 

Zarząd informuje o ważniejszych zdarzeniach oraz działaniach Spółdzielni w MAJU 2024 r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe" zatrudni na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy pracownika na stanowisko KONSERWATORA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe" zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się w dniu 15 czerwca 2024r. (sobota) o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej Nr 99 

przy ul. Głubczyckiej 3 we Wrocławiu  (sala gimnastyczna),

INFORMACJE:

  • Członkowie Spółdzielni mają prawo zapoznania się ze sprawozdaniami oraz projektami uchwał.

 Materiały będące przedmiotem obrad  Walnego Zgromadzenia, zostaną wyłożone do wglądu dla Członków Spółdzielni w sekretariacie Spółdzielni w godzinach pracy biura oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.smksiezemale.pl (po zalogowaniu) na 21 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

  • Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez Pełnomocnika. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu Pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka Spółdzielni. Pełnomocnikiem na WZ nie może być Członek Zarządu ani pracownik Spółdzielni. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu na WZ.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu WZ. Może być złożone w biurze podawczym Spółdzielni przed WZ (druk pełnomocnictwa do pobrania na stronie www.smksiezemale.pl).

Pełnomocnictwo do udziału w WZ powinno zawierać m.in. imię i nazwisko pełnomocnika oraz członka Spółdzielni udzielającego pełnomocnictwa, datę WZ, na którym Pełnomocnik ma reprezentować członka Spółdzielni oraz ma być podpisane w sposób czytelny przez członka Spółdzielni udzielającego pełnomocnictwa

  • PROSIMY O ZABRANIE ZE SOBĄ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI.

Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni bezpośrednio przed obradami Walnego Zgromadzenia na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Zarząd informuje o ważniejszych zdarzeniach oraz działaniach Spółdzielni w KWIETNIU 2024 r.

 

Zarząd informuje o ważniejszych zdarzeniach oraz działaniach Spółdzielni w MARCU 2024 r.