Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad bieżącą działalnością Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" we Wrocławiu.
W skład Rady Nadzorczej. wchodzi 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni.
Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Członek Rady Nadzorczej może pełnić swą funkcję nie dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.
W celu usprawnienia pracy członkowie Rady pracują w komisjach: Ekonomiczno-Rewizyjnej oraz Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. 
 

Rada Nadzorcza wybrana przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 11 marca 2023 r.

Rada Nadzorcza IX kadencji Lata: 2023 – 2026

Henryk Nowakowski      Przewodniczący Rady Nadzorczej                              

Marek Galecki               Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej                           

Bogdan Jan Koprek        Sekretarz Rady Nadzorczej

KOMISJA EKONOMICZNO   – REWIZYJNA                                                                             

Beata Cierniewska             Przewodniczący                                                                         

Jadwiga Krokosińska          Członek Komisji

KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI                                

Leszek Fąfara                    Przewodniczący Komisji                                                     

Bogumiła Palczewska          Członek Komisji

 

 

VIII KADENCJA 2017 - 2020

VII  KADENCJA 2014 – 2017

VI   KADENCJA 2011 - 2014

V    KADENCJA 2008 - 2011

IV   KADENCJA 2004 - 2008

III   KADENCJA 2001 - 2004

II    KADENCJA 1998 - 2001

I     KADENCJA 1995 - 1998