Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad bieżącą działalnością Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" we Wrocławiu.
W skład Rady Nadzorczej. wchodzi 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni.
Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Członek Rady Nadzorczej może pełnić swą funkcję nie dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.
W celu usprawnienia pracy członkowie Rady pracują w komisjach: Ekonomiczno-Rewizyjnej oraz Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. 
 
Po prawomocnym wyroku Sądu z dnia 05.11.2020
Aktualny Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" we Wrocławiu
 
 
    1. Bogdan Koprek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
    2. Elżbieta Wowrzeczka - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
    3. Barbara Krawczyk - Sekretarz Rady Nadzorczej
    4. Leszek Fąfara - Członek Rady Nadzorczej
    5. Ryszarda Żukowska - rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej
 
 

VIII KADENCJA 2017 - 2020

VII  KADENCJA 2014 – 2017

VI   KADENCJA 2011 - 2014

V    KADENCJA 2008 - 2011

IV   KADENCJA 2004 - 2008

III   KADENCJA 2001 - 2004

II    KADENCJA 1998 - 2001

I     KADENCJA 1995 - 1998