Aktualności

RADA  NADZORCZA

SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ „KSIĘŻE MAŁE” WE WROCŁAWIU

ul. Tarnogórska 1, 52-021 Wrocław

ogłasza konkurs otwarty

na stanowisko

                           Prezes  Zarządu                              

 

Miejsce pracy: Wrocław

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony 

Wymiar etatu: 1 /1

Niezbędne wymagania dla kandydatów przystępujących do konkursu:

 • wykształcenie wyższe – techniczne, ekonomiczne.
 • co najmniej 10 -letni staż pracy, w tym co najmniej 3- letni staż pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej lub Wspólnocie Mieszkaniowej, doświadczenie na stanowisku kierowniczym
 • znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni,
 • znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych w warunkach gospodarki rynkowej,
 • umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi oraz wiedza z zakresu prawa pracy,
 • komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo w tym przestępstwo skarbowe,
 • pełna dyspozycyjność,
 • znajomość obsługi komputera
 • mile widziane uprawnienia budowlane.

Oferty należy składać do dnia 30 maja 2018 r. wybranym sposobem:

1/ w siedzibie Spółdzielni w zamkniętych kopertach zaadresowanych do Rady Nadzorczej z adnotacją: „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu-nie otwierać”

2/ przesyłką poleconą Poczty Polskiej zaadresowaną do Rady Nadzorczej z adnotacją: „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu-nie otwierać”

wraz z wymaganymi załącznikami.

O ważności oferty decyduje data wpływu oferty do Spółdzielni. Oferty, które wpłyną do Spółdzielni po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo nieskorzystania z ofert zgłoszonych przez kandydatów bez podania przyczyny.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać aktualne i podpisane dokumenty:

 • życiorys (CV) wraz ze zdjęciem i list motywacyjny oraz informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail),
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, np.: dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów,
 • świadectwa pracy lub zaświadczenie potwierdzające minimum 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej lub Wspólnocie Mieszkaniowej
 • oświadczenie o nie prowadzeniu przeciw kandydatowi postępowania prokuratorskiego lub sądowego związanego z działalnością gospodarczą,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o rezygnacji, z chwilą wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu z działalności konkurencyjnej wobec spółdzielni,
 • pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych,
 • oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej,
 • oświadczenie o zachowaniu tajemnicy uzyskanych w toku postępowania konkursowego danych i informacji dotyczących działalności Spółdzielni,
 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia konkursu i ich akceptacji.

Rada Nadzorcza SM „KSIĘŻE MAŁE” we Wrocławiu zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Informujemy, że Administratorem danych jest Rada Nadzorcza SM "KSIĘŻE MAŁE" z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Tarnogórskiej 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

UCHWAŁA KOMISJI KONKURSOWEJ ZATWIERDZAJĄCA REGULAMIN

  [10-05-2018 r.]

INFORMACJA

W związku z aktualizacją Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” Rada Nadzorcza w dniu 23.04.2018 r. Uchwałą nr 20/2018 powołała Komisję Statutową.

Komisja Statutowa w dniu 10 maja 2018 r. w godzinach  od 16:00 do 17:00 będzie pełniła dyżur w sali konferencyjnej Spółdzielni przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu. Zapraszamy Członków Spółdzielni do przekazywania swoich uwag, komentarzy i wniosków dotyczących zmian w Statucie.

Wnioski do Komisji Statutowej w formie pisemnej można składać osobiście w dniu 10.05.2018 r. lub w sekretariacie spółdzielni, pocztą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres korespondencyjny Spółdzielni do dnia 10 maja 2018 r.

 [27-04-2018 r.]

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" będzie pełnić dyżur w dniach:

 

10 maja 2018 r. od godz. 16:00 do 17:00 oraz 14 czerwca 2018 r. od godz. 16:00 do 17:00

 

w sali konferencyjnej Spółdzielni przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu. Serdecznie zapraszamy.

                                                                                                                                        Rada Nadzorcza

 

INFORMACJA 

Informujemy mieszkańców, że w dniu 10 kwietnia 2018 r., została przeprowadzona przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia kontrola w sprawie uszkodzonej ściany klatki schodowej w budynku przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, powstałej podczas prac związanych z wymianą kanalizacji.

Kontrolą w/w prac w okresie od 29.09.2017 r. do 02.02.2018 r. zajmowała się specjalnie powołana przez Radę Nadzorczą Spółdzielni komisja ds. kontroli inwestycji prowadzonych przez SM KM. W wyniku prac komisji powstał protokół nr 3/2018 z dnia 02.02.2018 r.

Pismem z dnia 08.03.2018 r. powyższy organ wezwał Inwestora – Spółdzielnię Mieszkaniową „Księże Małe” do udostępnienia przedmiotu kontroli i przedłożenia dokumentów związanych z wykonanymi robotami budowlanymi.

Inspektorzy PINB otrzymali żądane dokumenty i dokonali kontroli budynku.

Po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym kontrolujący organ nie stwierdził zasadności wszczęcia postępowania administracyjnego, co potwierdza pismo PINB z dnia 11 kwietnia 2018 r. oraz zalecił kontynuację rozpoczętych prac i ich formalne zakończenie wraz z dokonaniem wszelkich napraw.    

 pismo PINB z dnia 11 kwietnia 2018 r.

 [25-04-2018 r.]   

PRACA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe we Wrocławiu ogłasza nabór na stanowisko:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  (czytaj więcej)

 

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe" ogłasza przetarg na wykonanie przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 34, ul. Katowickiej 37, ul. Opolskiej 69, 73 we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń.

[16-04-2018 r.]     

Oferta wynajęcia lokalu użytkowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. Katowickiej 23/1B, we Wrocławiu o powierzchni ok. 29 m².

[12-04-2018 r.]   

       

ZMIANY W SKŁADZIE OSOBOWYM   W RADZIE NADZORCZEJ  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ   „KSIĘŻE MAŁE”

 

Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.04.2018 r. Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” odwołali ze składu Rady Nadzorczej czterech członków, dwóch członków złożyło rezygnację.

W celu uzupełnienia składu Walne Zgromadzenie powołało sześciu nowych członków do Rady Nadzorczej.

OBECNY SKŁAD RADY NADZORCZEJ:

Marek Sobczyk              - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Lidia Górska                  - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Karolina Froń                   - Sekretarz Rady Nadzorczej

KOMISJA EKONOMICZNO – REWIZYJNA

Ryszarda Żukowska              - Przewodniczący

Magdalena Korysławska          - Członek Komisji

KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Barbara Skomorowska-Pudłowska     - Przewodniczący Komisji

Piotr Połątkiewicz                           - Członek Komisji

 

ZMIANY W ZARZĄDZIE  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  „KSIĘŻE MAŁE”

Nowa Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 08.04.2018 r. Uchwałą nr 6/NPRN/04/2018 odwołała z dniem 09.04.2018 r. Panią Barbarę Tatarczyk z Zarządu i z funkcji Prezesa Zarządu SM „Księże Małe”

Uchwałą nr 8/NPRN/04/2018 powołała z dniem 09.04.2018 r. do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu SM „Księże Małe”   Pana Andrzeja Pyziołka.

 

[11-04-2018 r.]  

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe" ogłasza przetarg na wykonanie przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 34, ul. Katowickiej 37, ul. Opolskiej 69, 73 we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń.

 

OGŁOSZENIE

W dniu 13.03.2018 r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd SM „Księże Małe” dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej zasilającej lokale mieszkalne od WLZ, oraz skrzynek piętrowych rozdzielczych na klatkach schodowych w budynkach stanowiących zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „ Księże Małe” we Wrocławiu.

Prace będą wykonywane przez firmę:

ELEKTRO-BUD S.J.

B. M. Przybysławscy

ul. Traugutta 106a/1a  Wrocław

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” zawiadamia, że przetarg na wykonanie przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 34 i ul. Katowickiej 37 we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń został unieważniony z powodu niewpłynięcia ani jednej oferty.

[19-03-2018 r.] 

 

 

O G Ł O S Z E N I E 

Rada Nadzorcza SM "Księże Małe" zaprasza na dyżur członków Rady w czwartek

15 marca 2018 r. w godzinach 16.30 - 17.50 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Tarnogórskiej 1

                                                                                                                                        Rada Nadzorcza

 

[13-03-2018 r.] 

 Zaproszenie do przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe" ogłasza przetarg na wykonanie przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 34, ul. Katowickiej 37, ul. Opolskiej 69, 73 we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń.

 

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej zasilającej lokale mieszkalne od WLZ, oraz skrzynek piętrowych rozdzielczych na klatkach schodowych w budynkach stanowiących zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „ Księże Małe” we Wrocławiu.

[21-02-2018 r.] 

UWAGA!

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” zapraszają wszystkich Członków Spółdzielni

w dniu 22.02.2018 r. o godz. 18.00

do siedziby spółdzielni przy ul. Tarnogórskiej 1 do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych  w sprawie projektu zagospodarowania pustego obiektu przy ul. Tarnogórskiej 1 na potrzeby przedszkola publicznego i związanej z tym inwestycji.

 

[20-02-2018 r.] 

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” zawiadamia, że przetarg na wykonanie przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 34 i ul. Katowickiej 37 we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń został unieważniony z powodu niewpłynięcia ani jednej oferty.

[20-02-2018 r.] 

PRACA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe we Wrocławiu ogłasza nabór na stanowisko:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  (czytaj więcej)

[12-02-2018 r.] 

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” ogłasza powtórnie przetarg nieograniczony na wykonanie izolacji ścian fundamentowych z wymianą nawierzchni przyległego chodnika przy budynku mieszkalnym ul. Opolska 73-79 we Wrocławiu – ETAP III.

[07-02-2018 r.] 

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe" ogłasza przetarg na wykonanie przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy                 ul. Chorzowskiej 34, ul. Katowickiej 37, ul. Opolskiej 69, 73 we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń.

[05-02-2018 r.] 

OGŁOSZENIE

W dniu 31.01.2018 r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd SM „Księże Małe” dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie  remontu i przebudowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chorzowskiej 1-17 we Wrocławiu

Prace będą wykonywane przez firmę:

AMIVA Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Włodzimierz Podgórski

ul. Idzikowskiego 6/5 Wrocław

 

 

OGŁOSZENIE

W dniu 23.01.2018 r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd SM „Księże Małe” dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót w zakresie wymiany domofonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”.

Prace będą wykonywane przez firmę:

Firma Usługowo-Handlowa "ELF" Piotr Majchrowicz

Oddział we Wrocławiu, ul. Komandorska 147

[24-01-2018 r.] 

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe" ogłasza przetarg na wykonanie przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 34, ul. Katowickiej 37, ul. Opolskiej 69, 73 we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń.

[16-01-2018 r.] 

PRACA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe we Wrocławiu ogłasza nabór na stanowisko:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  (czytaj więcej)

[08-01-2018 r.] 

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe" ogłasza przetarg na wymianę domofonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie SM „Księże Małe”.

 

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe" ogłasza III przetarg na wykonanie remontu i przebudowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chorzowskiej 1-17 we Wrocławiu.

[04-01-2018 r.] 

 

  

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, samych szczęśliwych dni w nadchodzącym Nowym Roku 2018

Życzy

Rada Nadzorcza,

Zarząd i pracownicy S M Księże Małe

[22-12-2017 r.] 

 

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe" ogłasza przetarg na wykonanie przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 34, ul. Katowickiej 37, ul. Opolskiej 69, 73 we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń.

[20-12-2017 r.]

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” zawiadamia, że II  przetarg na wykonanie remontu i przebudowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chorzowskiej 1-17 we Wrocławiu został unieważniony z powodu niewpłynięcia ani jednej oferty.

[19-12-2017 r.]

PRACA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe we Wrocławiu ogłasza nabór na stanowisko:

GŁÓWNY KSIĘGOWY    ( czytaj więcej)

[28-11-2017 r.]

Oferta wynajęcia lokalu użytkowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” informuje, że od  01 stycznia 2018 r. jest do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. Katowickiej 23/1B, we Wrocławiu o powierzchni ok. 29 m².

 

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe" ogłasza II przetarg na wykonanie remontu i przebudowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chorzowskiej 1-17 we Wrocławiu.

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” zawiadamia, że przetarg na wykonanie remontu i przebudowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chorzowskiej 1-17 we Wrocławiu został unieważniony z powodu niewpłynięcia ani jednej oferty.

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” zawiadamia, że przetarg na wykonanie przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 34 i ul. Katowickiej 37 we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń został unieważniony z powodu niewpłynięcia ani jednej oferty.

 [22-11-2017 r.]

DYŻUR DZIELNICOWEGO

Zapraszamy, mieszkańców osiedla „Księże Małe” na spotkania z dzielnicowym, które odbędą się w dniach

15 i 23 listopada 2017 r.   w godzinach od 13:00 do 14:00

w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”

przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu

dyżur będzie pełnił  Dzielnicowy Starszy Sierżant Paweł Bury.

 [10-11-2017 r.]

 

UWAGA !!! 

Z powodu AWARII SIECI CIEPŁOWNICZEJ należącej do Firmy FORTUM w dniu 25.10.2017 r. nastąpiła przerwa w dostawie ciepłej wody i ogrzewania na terenie osiedla Księże Małe.

 

Wznowienie dostaw ciepła nastąpi w dn. 27 października  o godz. 22.00.

Firma FORTUM przeprasza za utrudnienia i dokłada wszelkich starań, aby czas przerwy dostaw ciepła był możliwie jak najkrótszy.

 

 [26-10-2017 r.]

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe" ogłasza przetarg na wykonanie remontu i przebudowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chorzowskiej 1-17 we Wrocławiu.

 

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe" ogłasza przetarg na wykonanie  przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 34, ul. Katowickiej 37 we Wrocławiu  w zakresie wentylacji pomieszczeń.

 [26-10-2017 r.]

 

W imieniu Rady Osiedla zapraszamy na dyżur Dzielnicowego do siedziby Rady Osiedla Księże 

przy ul. Głubczyckiej 3 (SP 99) w dniu 24 października 2017 r. w godz. 18:00-19:00                            

  DYŻUROWAŁ BĘDZIE  ST. SIERŻ. PAWEŁ BURY 

 [16-10-2017 r.]

Zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” informuje, że w dniu 09.09.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20.07.2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.

Ustawa wprowadza wiele istotnych zmian. Przedstawiamy Państwu najistotniejsze, które mogą Państwa dotyczyć:

CZYTAJ DALEJ

Zapraszamy mieszkańców w październiku w każdy czwartek od godziny 16.00 do 17.00 na dyżury prawne, jesteśmy dla Państwa.

Istotne komentarze będziemy zamieszczać na bieżąco w aktualnościach na naszej stronie.

[29-09-2017 r.]

ZAWIADOMIENIE

Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” zawiadamia mieszkańców osiedla, że od dnia 15.09.2017 r. rozpoczyna sezon grzewczy 2017 / 2018 r.

Prosimy o zgłaszanie wszelkich usterek i przecieków na instalacji centralnego ogrzewania do działu technicznego SM Księże Małe w celu ich szybkiego usunięcia.

Usterki należy zgłaszać do działu technicznego SM KM pod numer telefonu: tel. 71 342-13-66,

Po godzinach pracy Spółdzielni i w dni wolne zgłoszenia należy kierować do firmy:

„POGOTOWIE INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE I WODNO-KANALIZACYJNE MARCIN MUNTOWSKI”,

tel. 71 348-65-11, 71 348-53-14

 

PRACA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe we Wrocławiu zatrudni osobę na stanowisko:

KOORDYNATOR D/S TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH  (czytaj więcej)

[14-09-2017 r.]

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” ogłasza powtórnie przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 32, 34 ul. Katowickiej 11, 37, ul. Opolskiej 69, 73 we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń.

 

Zaproszenie do przetargu 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” ogłasza powtórnie przetarg nieograniczony na wykonanie izolacji ścian fundamentowych z wymianą nawierzchni przyległego chodnika przy budynku mieszkalnym ul. Opolska 79-85 we Wrocławiu – ETAP II.

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” zawiadamia, że przetarg na wykonanie przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 32, 34 ul. Katowickiej 11, 37, ul. Opolskiej 69, 73 we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń został unieważniony z powodu niewpłynięcia ani jednej oferty.

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” zawiadamia, że przetarg na wykonanie izolacji ścian fundamentowych z wymianą nawierzchni przyległego chodnika przy budynku mieszkalnym ul. Opolska 79-85 we Wrocławiu – ETAP II został unieważniony.

[06-09-2017 r.]

 

Zaproszenie do przetargu 

Spółdzielnia Mieszkaniowa " Księże Małe" ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie ścian i sufitów, oraz konserwację schodów i balustrad drewnianych w 15 klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych SM "Księże Małe".

[31-08-2017 r.]

        

          Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" działając na podstawie ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych oraz zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 38/2017 z dnia 24.08.2017 r. informuje o zmianie stawek opłat za centralne ogrzewanie od 01.09.2017 r.

Zmiana jest skutkiem zwiększonego w stosunku do planu, zużycia ciepła w I półroczu 2017 r. oraz zmienionej przez dostawcę ciepła stawek opłat.

Nowe stawki za centralne ogrzewanie - opłaty za koszty stałe i zmienne, dotyczą nieruchomości zasilanych z węzła cieplnego przy ul. Tarnogórskiej 1. Wysokość opłat ustalana jest na 1 m2 powierzchni lokalu.

Od 01.09.2017 r. dla lokali mieszkaniowych zasilanych z węzła cieplnego przy ul. Tarnogórskiej 1:

ul. Katowicka, ul. Chorzowska, ul. Opolska      

 •   Stawka za koszty stałe energii cieplnej :                 0,55 zł/m2/m-c
 •   Stawka za koszty zmienne energii cieplnej :            2,50 zł/m2/m-c
 •   Razem stawka za energię cieplną :                   3,05 zł/m2/m-c

[28-08-2017 r.]

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" zawiadamia, że w poniedziałek  14 sierpnia 2017 r. biuro spółdzielni będzie nieczynne.

PO GODZINACH PRACY SPÓŁDZIELNI ORAZ W DNI WOLNE OD PRACY AWARIE NALEŻY ZGŁASZAĆ POD NUMERAMI TELEFONÓW:

Pogotowie instalacyjne:    tel. 71 348-65-11,  71 348-53-14  

(awarie instalacji: elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania)

 [09-08-2017 r.]

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 32, 34 ul. Katowickiej 11, 37, ul. Opolskiej 69, 73 we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie izolacji ścian fundamentowych z wymianą nawierzchni przyległego chodnika przy budynku mieszkalnym ul. Opolska 79-85 we Wrocławiu. ETAP II

 [09-08-2017 r.]

 

PRACA

SPÓŁDZIELNIA   MIESZKANIOWA „KSIĘŻE MAŁE”   ZATRUDNI   OSOBĘ   CHĘTNĄ   DO   PRACY W CHARAKTERZE GOSPODARZA DOMU.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY W GODZINACH URZĘDOWANIA  SPÓŁDZIELNI PRZY UL. TARNOGÓRSKIEJ 1 WE WROCŁAWIU:

CODZIENNIE   OD GODZ. 7:00 DO GODZ. 15:00 , W CZWARTKI OD GODZ. 9:00 DO GODZ. 17:00

 [07-08-2017 r.]

 

OFERTY WYNAJĘCIA LOKALU UŻYTKOWEGO

1.  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” informuje, że od  01 października 2017 r. jest do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. Tarnogórskiej 1, we Wrocławiu o powierzchni ok. 60 m².

 

2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. Tarnogórskiej 1, we Wrocławiu  o powierzchni ok. 200 m².

 [07-08-2017 r.] 

 

 

O G Ł O S Z E N I E 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 lipca br. w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" przy ul. Tarnogórskiej 1

Członkowie Rady Nadzorczej będą do dyspozycji dla zainteresowanych Członków naszej Spółdzielni.

Jest to okazja do zadawania pytań, składania postulatów i wniosków, a także bezpośredniej rozmowy z członkami wybranej w czerwcu Rady Nadzorczej.

Członkowie Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej będą dyżurować tego dnia

w godzinach od 15.00 do 17.00.

 

ZAPRASZAMY   27 LIPCA 2017 r. godz. 15.00 - 17.00

 

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”, które odbyło się 24 czerwca br., wybrano nową 7-osobową Radę Nadzorczą. Poprzedniej skończyła się 3-letnia kadencja. W skład nowej Rady Nadzorczej weszli według ilości otrzymanych głosów:

- Bogdan Koprek - 36 głosów

- Barbara Krawczyk - 34 głosów

- Leszek Fąfara – 31 głosów

- Małgorzata Sobczyk - 31 głosów

- Elżbieta Wowrzeczka - 30 głosów

- Ryszarda Żukowska - 29 głosów

- Zuzanna Słowińska - 27 głosów

 

8 lipca 2017 roku odbyło się posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej Spółdzielni w celu ukonstytuowania.

Na posiedzeniu wybrano przewodniczącego Rady, zastępcę i sekretarza. Członkowie Rady Nadzorczej wybrali również przewodniczących Komisji.

 

 SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "KSIĘŻE MAŁE" (2017-2020)

Bogdan Koprek                 - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Elżbieta Wowrzeczka          - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zuzanna Słowińska            - Sekretarz Rady Nadzorczej

 

KOMISJA EKONOMICZNO – REWIZYJNA

Ryszarda Żukowska           - Przewodniczący

Małgorzata Sobczyk          - Członek Komisji

 

KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Leszek Fąfara                    - Przewodniczący Komisji

Barbara Krawczyk              - Członek Komisji

 [18-07-2017 r.] 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe zawiadamia, że we wtorek  2 maja 2017 r. biuro spółdzielni będzie nieczynne.

PO GODZINACH PRACY SPÓŁDZIELNI ORAZ W DNI WOLNE OD PRACY AWARIE NALEŻY ZGŁASZAĆ POD NUMERAMI TELEFONÓW:

Pogotowie instalacyjne: tel. 71 348-65-11, 71 348-53-14

awarie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania

Zgłoszenia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 6.00

w soboty, niedziele i święta – całodobowo

Serwis węzła cieplnego MPEC Serwis S.A. tel. 71 796-54-40, 71 796-54-70

awarie węzła cieplnego

Zgłoszenia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 6.00

w soboty, niedziele i święta – całodobowo

UWAGA:

W sytuacji wystąpienia zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu należy zwrócić się bezpośrednio do właściwych służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, dzwoniąc na odpowiedni numer alarmowy, np. 112, 997 (Policja), 998 (Straż Pożarna), 999 (Pogotowie ratunkowe).

 [28-04-2017 r.]

 

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe dementuje niezgodną z prawdą informację, dotyczącą powstania klubu nocnego w pomieszczeniach po warsztacie samochodowym na ul. Tarnogórskiej 1.

Obecnie prowadzone są rozmowy z potencjalnymi zainteresowanymi najmem. Jednym z zainteresowanych jest firma, która deklaruje prowadzenie działalności gastronomicznej.

Ewentualne pytania dotyczące najmu prosimy kierować na adres spółdzielni lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 [26-04-2017 r.]

INFORMACJA

W związku z  aktualizacją Statutu SM Księże Małe, Zarząd i Rada Nadzorcza proszą Członków Spółdzielni  o przekazywanie swoich uwag , komentarzy i propozycji dotyczących zmian w Statucie w formie pisemnej.

Wnioski należy składać do dnia 30.04.2017 r.  w sekretariacie spółdzielni, pocztą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres korespondencyjny Spółdzielni.

 [10-04-2017 r.]

PRACA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe we Wrocławiu zatrudni osobę na stanowisko:

KONSERWATORA (kliknij, aby otworzyć ogłoszenie) 

 [05-04-2017 r.]

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 1-17, Chorzowskiej 2-10, Chorzowskiej 19-53, Katowickiej 2-22, Katowickiej 24-64, we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń.

 

 [05-04-2017 r.]

 

ANKIETA

Szanowni Państwo,

Do oddawczych skrzynek pocztowych każdego mieszkania w dniu 16.03.2017 r.  zostanie wrzucona Ankieta skierowana do mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe.

W związku z realizacją zaleceń polustracyjnych dotyczących likwidacji zwisających przewodów na elewacji budynków oraz indywidualnych anten telewizyjnych na dachach, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej prosi o wypełnienie ankiety dotyczącej tego zagadnienia.

Zapewniamy, że dokonany przez Państwa wybór zostanie wykorzystany do podjęcia działań mających na celu spełnienie Państwa oczekiwań oraz wypełnienie zaleceń polustracyjnych.

Wypełnioną ankietę prosimy wrzucić do skrzynki Spółdzielni Mieszkaniowej, dostarczyć do sekretariatu lub wysłać pocztą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 31.03.2017 r.

ANKIETA

                                                                              Zarząd Spółdzielni

[16-03-2017 r.]

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe informuje, że od dnia 01 marca 2017 roku w związku z pracami wdrożenia nowego systemu zarządzania, ulegają zmianie godziny przyjęć lokatorów.

GODZINY PRZYJĘĆ LOKATORÓW

Sekretariat i Dział Członkowsko – mieszkaniowy

poniedziałek  7.oo - 15.oo
wtorek  7.oo - 15.oo
środa  7.oo - 15.oo
czwartek  9.oo - 17.oo
piątek  7.oo - 15.oo

Dział Czynszów – przyjmuje interesantów i udziela informacji  telefonicznych w godzinach:

poniedziałek dzień bez przyjęć interesantów
wtorek  11.oo - 14.3o
środa dzień bez przyjęć interesantów
czwartek  11.oo - 16.3o
piątek  11.oo - 14.3o

Dział Techniczny – przyjmuje zgłoszenia awarii, remontów itp.:

poniedziałek  8.oo - 14.oo
wtorek  8.oo - 14.oo
środa  8.oo - 14.oo
czwartek 11.oo - 16.3o
piątek  8.oo - 13.oo

 

 [13-03-2017 r.]

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie linii kablowej niskiego napięcia zasilającej w energię elektryczną budynek zespołu garaży we Wrocławiu przy ul. Katowickiej 45 wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych w garażach.

[24-01-2017 r.]

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe informuje  o zmianie wysokości  miesięcznych  opłat zależnych od Spółdzielni obowiązujących od  01 kwietnia 2017 roku.

Dla każdej nieruchomości mieszkalnej stawka została skalkulowana indywidualnie:

KATOWICKA 2 - 22

KATOWICKA 24 - 64

KATOWICKA 5 - 25

KATOWICKA 27-45, CHORZOWSKA 57-59

CHORZOWSKA 2 - 10

CHORZOWSKA 14 - 38

CHORZOWSKA 1 - 17

CHORZOWSKA 19 - 53

OPOLSKA 65 - 91

GOGOLIŃSKA 1 - 11

SIEWIERSKA 3 - 11

[09-01-2017 r.]

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe ogłasza  przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 1-17, Chorzowskiej 2-10, Chorzowskiej 19-53, Katowickiej 2-22, Katowickiej 24-64, we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń. 

 

[08-12-2016 r.]

Siłownia Zewnętrzna – serdecznie zapraszamy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” serdecznie zaprasza do korzystania z siłowni zewnętrznej

zlokalizowanej na terenie boiska osiedlowego przy ul. Chorzowskiej.

Nasza siłownia wyposażona jest w różnorodne urządzenia fitness łatwe w obsłudze i skuteczne w działaniu. Bez względu na płeć, wiek, poziom kondycji fizycznej  czy zaawansowania w ćwiczeniach każdy, bez wątpienia, znajdzie coś dla siebie. Tak jak w tradycyjnej siłowni ukształtować tu można swoja sylwetkę, zgubić zbędne kilogramy, dodatkowo dotleniając organizm.

Sprzęty usytuowane są w ten sposób, by jednocześnie mogło korzystać kilka osób, co stwarza możliwość dbania o zdrowie i kondycję w towarzystwie przyjaciół.

  

 

[30-11-2016r.]

 

Przypominamy!

W każdy czwartek w godzinach 15:00 - 17:00 Zarząd przyjmuje wszystkich zainteresowanych w siedzibie Spółdzielni.

[20-04-2016r.]
 

Wolny lokal do wynajęcia 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe informuje, że posiada do wynajęcia od 1 lutego 2016r. lokal użytkowy o powierzchni 125 m2 usytuowany na parterze budynku przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.
Lokal funkcjonował jako warsztat samochodowy.

 Oferta najmu powinna zawierać:

 • określenie podmiotu (osoba lub firma) składające ofertę (imię, nazwisko i adres albo nazwa firmy i adres oraz akt prawny będący podstawą działalności),
 • dane do kontaktowania się (adres, telefon, e-mail),
 • rodzaj działalności do prowadzenia w lokalu,
 • proponowaną cenę czynszu najmu w zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu (bez podatku VAT; czynsz najmu nie obejmuje kosztów mediów, z których najemca korzysta w lokalu: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda).

Oferty można składać w sekretariacie Spółdzielni we Wrocławiu przy ul. Tarnogórskiej 1, w godzinach pracy Spółdzielni, przesłać na adres Spółdzielni: pocztowy lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru najemcy.
Informacja o lokalu: tel (71) 342 65 60 lub (71) 342 13 66 (informacja w sprawach technicznych), zapytania pocztą: e-mail lub osobiście w godzinach pracy Spółdzielni.

[2015.11.05]

Wolne lokale do wynajęcia 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe o powierzchni około 150 m2 usytuowane na I i II piętrze budynku przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu. Przy ocenie ofert będziemy preferować wkład własny w wykonaniu prac remontowych niezbędnych przy adaptacji lokalu.

 Oferta najmu powinna zawierać:

 • określenie podmiotu (osoba lub firma) składające ofertę (imię, nazwisko i adres albo nazwa firmy i adres oraz akt prawny będący podstawą działalności),
 • dane do kontaktowania się (adres, telefon, e-mail),
 • rodzaj działalności do prowadzenia w lokalu,
 • proponowaną cenę czynszu najmu w zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu (bez podatku VAT; czynsz najmu nie obejmuje kosztów mediów, z których najemca korzysta w lokalu: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda).

Oferty można składać w sekretariacie Spółdzielni we Wrocławiu przy ul. Tarnogórskiej 1, w godzinach pracy Spółdzielni, przesłać na adres Spółdzielni: pocztowy lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru najemcy.
Pierwszeństwo w najmie lokalu przy zaoferowanych jednakowych warunkach najmu mają członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe.
Informacja o lokalu: tel (71) 342 65 60 lub (71) 342 13 66 (informacja w sprawach technicznych), zapytania pocztą: e-mail lub osobiście w godzinach pracy Spółdzielni.

 [2015.09.25]
 

Program świadczeń rzeczowych

W ramach pomocy mieszkańcom będącym w trudnej sytuacji życiowej Zarząd postanowił umożliwić odpracowanie długu wobec SMKM w formie świadczenia rzeczowego. W tym celu opracowano „Program świadczeń rzeczowych” zatwierdzony Uchwałą 134/2014 podjęta w dniu 30 października 2014r.

Spółdzielnia zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nim oraz składania wniosków do sekretariatu.

 

   
© ALLROUNDER