Aktualności

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółdzielni

zwołuje w dniu 24.06.2017 r. (sobota) o godzinie 10:00

       Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”

Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się  w Szkole Podstawowej Nr 99 przy ul. Głubczyckiej 3 we Wrocławiu

 

Sprawozdania, protokoły, projekty uchwał i inna dokumentacja będąca przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni  w piątek 9 czerwca 2017 r. tj. na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się z tymi dokumentami codziennie w godzinach pracy Spółdzielni:

poniedziałek – piątek w godzinach od 7:15 do 14:45,  czwartek od godziny 9:15 do 16:45.

 Ponadto informujemy, że na podstawie Statutu Spółdzielni:

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłosić projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku Walnego Zgromadzenia do 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej  do        09 czerwca 2017 r.

Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej dziesięciu członków Spółdzielni.

Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia, co oznacza, że ostatnim dniem ich wniesienia jest 21 czerwca 2017 r. (środa).

 Jeżeli do porządku obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wniesione zmiany, to uzupełniony porządek ukaże się na tablicach ogólnodostępnych ogłoszeń i tablicach na klatkach schodowych.         

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD.

 I.      OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia na podstawie dokumentów.

2. Wybór prezydium (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz).

3. Wybór Komisji: Mandatowo - Skrutacyjnej, Wyborczej, Wnioskowej

4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej  w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego  Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

II.      PORZĄDEK OBRAD

1. Przedłożenie sprawozdań:

         1.1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2016 - Dyskusja.

         1.2 Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2016

          -  Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r.

          -  Przedstawienie Opinii i Raportu biegłych rewidentów z badania Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r.

           - Projekt uchwały o podziale wyniku finansowego z działalności Spółdzielni w 2016 r.

           - Dyskusja.

         1.3 Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016/2017 - Dyskusja.

2. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

        2.1 Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 r.

        2.2 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r.

        2.3 Podziału wyniku finansowego z działalności gospodarczej Spółdzielni w 2016 r.

        2.4 Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2016 / 2017 r.

        2.5   Udzielenia Absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Spółdzielni.

        2.6   Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie może zaciągnąć Spółdzielnia.

3. Wybory Członków Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję w latach 2017-2020:

       3.1 Zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni.

       3.2 Prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej zgodnie z § 26 b ust 9 Statutu Spółdzielni.

       3.3 Głosowanie tajne.

       3.4 Ogłoszenie Komisji Wyborczej w sprawie osób wybranych do Rady Nadzorczej Spółdzielni.

4. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

        4.1 Wyboru osób do Rady Nadzorczej.

5. Przedstawienie projektu zmian do Statutu

6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

       6.1 Uchwalenia zmian w Statucie Spółdzielni.

7. Wolne Wnioski Członków Spółdzielni w pozostałych sprawach. Głosowanie nad udzieleniem poparcia  zgłoszonym wnioskom.

8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.

9. Sprawozdanie komisji Wnioskowej.

10. Zamknięcie obrad.

         III. ZAKOŃCZENIE WALNEGO ZGROMADZENIA

 [01-06-2017 r.]

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe zawiadamia, że we wtorek  2 maja 2017 r. biuro spółdzielni będzie nieczynne.

PO GODZINACH PRACY SPÓŁDZIELNI ORAZ W DNI WOLNE OD PRACY AWARIE NALEŻY ZGŁASZAĆ POD NUMERAMI TELEFONÓW:

Pogotowie instalacyjne: tel. 71 348-65-11, 71 348-53-14

awarie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania

Zgłoszenia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 6.00

w soboty, niedziele i święta – całodobowo

Serwis węzła cieplnego MPEC Serwis S.A. tel. 71 796-54-40, 71 796-54-70

awarie węzła cieplnego

Zgłoszenia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 6.00

w soboty, niedziele i święta – całodobowo

UWAGA:

W sytuacji wystąpienia zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu należy zwrócić się bezpośrednio do właściwych służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, dzwoniąc na odpowiedni numer alarmowy, np. 112, 997 (Policja), 998 (Straż Pożarna), 999 (Pogotowie ratunkowe).

 [28-04-2017 r.]

 

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe dementuje niezgodną z prawdą informację, dotyczącą powstania klubu nocnego w pomieszczeniach po warsztacie samochodowym na ul. Tarnogórskiej 1.

Obecnie prowadzone są rozmowy z potencjalnymi zainteresowanymi najmem. Jednym z zainteresowanych jest firma, która deklaruje prowadzenie działalności gastronomicznej.

Ewentualne pytania dotyczące najmu prosimy kierować na adres spółdzielni lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 [26-04-2017 r.]

INFORMACJA

W związku z  aktualizacją Statutu SM Księże Małe, Zarząd i Rada Nadzorcza proszą Członków Spółdzielni  o przekazywanie swoich uwag , komentarzy i propozycji dotyczących zmian w Statucie w formie pisemnej.

Wnioski należy składać do dnia 30.04.2017 r.  w sekretariacie spółdzielni, pocztą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres korespondencyjny Spółdzielni.

 [10-04-2017 r.]

PRACA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe we Wrocławiu zatrudni osobę na stanowisko:

KONSERWATORA (kliknij, aby otworzyć ogłoszenie) 

 [05-04-2017 r.]

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 1-17, Chorzowskiej 2-10, Chorzowskiej 19-53, Katowickiej 2-22, Katowickiej 24-64, we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń.

 

 [05-04-2017 r.]

 

ANKIETA

Szanowni Państwo,

Do oddawczych skrzynek pocztowych każdego mieszkania w dniu 16.03.2017 r.  zostanie wrzucona Ankieta skierowana do mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe.

W związku z realizacją zaleceń polustracyjnych dotyczących likwidacji zwisających przewodów na elewacji budynków oraz indywidualnych anten telewizyjnych na dachach, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej prosi o wypełnienie ankiety dotyczącej tego zagadnienia.

Zapewniamy, że dokonany przez Państwa wybór zostanie wykorzystany do podjęcia działań mających na celu spełnienie Państwa oczekiwań oraz wypełnienie zaleceń polustracyjnych.

Wypełnioną ankietę prosimy wrzucić do skrzynki Spółdzielni Mieszkaniowej, dostarczyć do sekretariatu lub wysłać pocztą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 31.03.2017 r.

ANKIETA

                                                                              Zarząd Spółdzielni

[16-03-2017 r.]

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe informuje, że od dnia 01 marca 2017 roku w związku z pracami wdrożenia nowego systemu zarządzania, ulegają zmianie godziny przyjęć lokatorów.

GODZINY PRZYJĘĆ LOKATORÓW

Sekretariat i Dział Członkowsko – mieszkaniowy

poniedziałek  7.oo - 15.oo
wtorek  7.oo - 15.oo
środa  7.oo - 15.oo
czwartek  9.oo - 17.oo
piątek  7.oo - 15.oo

Dział Czynszów – przyjmuje interesantów i udziela informacji  telefonicznych w godzinach:

poniedziałek dzień bez przyjęć interesantów
wtorek  11.oo - 14.3o
środa dzień bez przyjęć interesantów
czwartek  11.oo - 16.3o
piątek  11.oo - 14.3o

Dział Techniczny – przyjmuje zgłoszenia awarii, remontów itp.:

poniedziałek  8.oo - 14.oo
wtorek  8.oo - 14.oo
środa  8.oo - 14.oo
czwartek 11.oo - 16.3o
piątek  8.oo - 13.oo

 

 [13-03-2017 r.]

 

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie linii kablowej niskiego napięcia zasilającej w energię elektryczną budynek zespołu garaży we Wrocławiu przy ul. Katowickiej 45 wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych w garażach.

[24-01-2017 r.]

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe informuje  o zmianie wysokości  miesięcznych  opłat zależnych od Spółdzielni obowiązujących od  01 kwietnia 2017 roku.

Dla każdej nieruchomości mieszkalnej stawka została skalkulowana indywidualnie:

KATOWICKA 2 - 22

KATOWICKA 24 - 64

KATOWICKA 5 - 25

KATOWICKA 27-45, CHORZOWSKA 57-59

CHORZOWSKA 2 - 10

CHORZOWSKA 14 - 38

CHORZOWSKA 1 - 17

CHORZOWSKA 19 - 53

OPOLSKA 65 - 91

GOGOLIŃSKA 1 - 11

SIEWIERSKA 3 - 11

[09-01-2017 r.]

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe ogłasza  przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 1-17, Chorzowskiej 2-10, Chorzowskiej 19-53, Katowickiej 2-22, Katowickiej 24-64, we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń. 

 

[08-12-2016 r.]

Siłownia Zewnętrzna – serdecznie zapraszamy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” serdecznie zaprasza do korzystania z siłowni zewnętrznej

zlokalizowanej na terenie boiska osiedlowego przy ul. Chorzowskiej.

Nasza siłownia wyposażona jest w różnorodne urządzenia fitness łatwe w obsłudze i skuteczne w działaniu. Bez względu na płeć, wiek, poziom kondycji fizycznej  czy zaawansowania w ćwiczeniach każdy, bez wątpienia, znajdzie coś dla siebie. Tak jak w tradycyjnej siłowni ukształtować tu można swoja sylwetkę, zgubić zbędne kilogramy, dodatkowo dotleniając organizm.

Sprzęty usytuowane są w ten sposób, by jednocześnie mogło korzystać kilka osób, co stwarza możliwość dbania o zdrowie i kondycję w towarzystwie przyjaciół.

  

 

[30-11-2016r.]

 

Przypominamy!

W każdy czwartek w godzinach 15:00 - 17:00 Zarząd przyjmuje wszystkich zainteresowanych w siedzibie Spółdzielni.

[20-04-2016r.]
 

Wolny lokal do wynajęcia 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe informuje, że posiada do wynajęcia od 1 lutego 2016r. lokal użytkowy o powierzchni 125 m2 usytuowany na parterze budynku przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.
Lokal funkcjonował jako warsztat samochodowy.

 Oferta najmu powinna zawierać:

  • określenie podmiotu (osoba lub firma) składające ofertę (imię, nazwisko i adres albo nazwa firmy i adres oraz akt prawny będący podstawą działalności),
  • dane do kontaktowania się (adres, telefon, e-mail),
  • rodzaj działalności do prowadzenia w lokalu,
  • proponowaną cenę czynszu najmu w zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu (bez podatku VAT; czynsz najmu nie obejmuje kosztów mediów, z których najemca korzysta w lokalu: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda).

Oferty można składać w sekretariacie Spółdzielni we Wrocławiu przy ul. Tarnogórskiej 1, w godzinach pracy Spółdzielni, przesłać na adres Spółdzielni: pocztowy lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru najemcy.
Informacja o lokalu: tel (71) 342 65 60 lub (71) 342 13 66 (informacja w sprawach technicznych), zapytania pocztą: e-mail lub osobiście w godzinach pracy Spółdzielni.

[2015.11.05]

Wolne lokale do wynajęcia 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe o powierzchni około 150 m2 usytuowane na I i II piętrze budynku przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu. Przy ocenie ofert będziemy preferować wkład własny w wykonaniu prac remontowych niezbędnych przy adaptacji lokalu.

 Oferta najmu powinna zawierać:

  • określenie podmiotu (osoba lub firma) składające ofertę (imię, nazwisko i adres albo nazwa firmy i adres oraz akt prawny będący podstawą działalności),
  • dane do kontaktowania się (adres, telefon, e-mail),
  • rodzaj działalności do prowadzenia w lokalu,
  • proponowaną cenę czynszu najmu w zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu (bez podatku VAT; czynsz najmu nie obejmuje kosztów mediów, z których najemca korzysta w lokalu: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda).

Oferty można składać w sekretariacie Spółdzielni we Wrocławiu przy ul. Tarnogórskiej 1, w godzinach pracy Spółdzielni, przesłać na adres Spółdzielni: pocztowy lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru najemcy.
Pierwszeństwo w najmie lokalu przy zaoferowanych jednakowych warunkach najmu mają członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe.
Informacja o lokalu: tel (71) 342 65 60 lub (71) 342 13 66 (informacja w sprawach technicznych), zapytania pocztą: e-mail lub osobiście w godzinach pracy Spółdzielni.

 [2015.09.25]
 

Program świadczeń rzeczowych

W ramach pomocy mieszkańcom będącym w trudnej sytuacji życiowej Zarząd postanowił umożliwić odpracowanie długu wobec SMKM w formie świadczenia rzeczowego. W tym celu opracowano „Program świadczeń rzeczowych” zatwierdzony Uchwałą 134/2014 podjęta w dniu 30 października 2014r.

Spółdzielnia zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nim oraz składania wniosków do sekretariatu.

 

   
© ALLROUNDER