Archiwum

W tej zakładce znajdują się archiwalne informacje z poprzednich lat.

Komisja Konkursowa powołana Uchwalą nr 23/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Male”

OGŁASZA

 

KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu

52-021 Wrocław ul. Tarnogórska 1

Miejsce pracy: Wrocław

Rodzaj umowy: Umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: 1/1

 

Wymagania wobec kandydatów przystępujących do konkursu

 1. Wykształcenie wyższe techniczne - preferowane budowlane wraz z uprawnieniami lub ekonomiczne - preferowane zarządzanie finansami.
 2. Co najmniej 10 - letni staż pracy, w tym co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w spółdzielni mieszkaniowej, wspólnocie mieszkaniowej lub w firmie zarządzającej lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.
 3. Znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni.
 4. Wiedza z zakresu prawa budowlanego.
 5. Wiedza z zakresu zarządzania nieruchomościami.
 6. Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości.
 7. Umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi oraz wiedza z zakresu prawa pracy, doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub zespołami pracowników.
 8. Komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji.
 9. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 10. Niekaralność za umyślne przestępstwo w tym przestępstwo skarbowe.
 11. Dyspozycyjność.
 12. Znajomość obsługi komputera.
 13. Dodatkowym atutem będzie posiadanie licencji zarządcy nieruchomości.

Oferta złożona przez kandydata w konkursie powinna zawierać:

 1. Życiorys (CV) wraz ze zdjęciem i list motywacyjny wraz z informacjami adresowymi i kontaktowymi (adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail).
 2. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów dotyczących wykształcenia.
 3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów takich jak: uzyskane dyplomy, licencje, zaświadczenia lub certyfikaty, etc.
 4. Świadectwa pracy potwierdzające minimum 10 - letni staż pracy, w tym co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w spółdzielni mieszkaniowej, wspólnocie mieszkaniowej lub w firmie zarządzającej lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.
 5. Aktualne zaświadczenie o niekaralności.
 6. Oświadczenie o nie prowadzeniu przeciw kandydatowi postępowania prokuratorskiego lub sądowego związanego z działalnością gospodarczą.
 7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o zdolności do czynności prawnych.
 8. Oświadczenie o rezygnacji, z chwilą wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu z działalności konkurencyjnej wobec spółdzielni.
 9. Pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, z późn. zm., o następującej treści:  "Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową Księże Małe we Wrocławiu". 
 10. Oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej.
 11. Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w toku postępowania konkursowego danych i informacji dotyczących działalności Spółdzielni,
 12. Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzania konkursu i ich akceptacji.
 13. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji kierowniczych nie starsze niż 3 miesiące.

Wymagania dotyczące składanych dokumentów

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać aktualne i podpisane dokumenty.
 2. Kopie lub odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Komisji Konkursowej oryginałów lub urzędowo poświadczonych odpisów dokumentów. Niedopełnienie tego warunku może powodować wykluczenie kandydata z dalszego postępowania konkursowego. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może przedstawić również inne dokumenty związane z jego ofertą.
 3. Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań albo złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie zostaną dopuszczeni do udziału w dalszym postępowaniu.

Tryb zgłaszania ofert

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie pisemnej oferty w zaklejonej kopercie z napisem "Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu - nie otwierać" w terminie do dnia 14 września 2018 r. do godz. 15.00

 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby spółdzielni).

     2. Ofertę zawierającą wszystkie dokumenty w zaklejonej kopercie można składać w sekretariacie Spółdzielni w dni robocze: pn., wt., śr., pt. w godz. 07.00 - 15.00, czw. w godz. 09.00 - 17.00 osobiście, a także przesyłką poleconą Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską, na adres:  

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Male"   52-021 Wrocław, ul. Tarnogórska 1

z napisem:    "Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu - nie otwierać".

 

Regulamin konkursu

Regulamin prac Komisji Konkursowej

Uchwala nr 23/2018 Rady Nadzorczej