Archiwum

W tej zakładce znajdują się archiwalne informacje z poprzednich lat.

Szanowni Państwo,

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” i Mieszkańcy

Zarząd S.M. „Księże Małe” po zapoznaniu się z posiadaną dokumentacją i po przeprowadzeniu wielu rozmów z Członkami Spółdzielni, którzy dzielili się swoimi bolączkami i wątpliwościami dotyczącymi ich mieszkań znajdujących się w zasobach Spółdzielni, postanowił poinformować mieszkańców w sprawie nurtujących zagadnień.

Zapewniamy, że działania obecnego Zarządu są i będą zgodne z prawem, jawne i transparentne, oparte na korzyści dla spółdzielni, czyli dla Państwa. Zarząd w chwili obecnej realizuje i nadzoruje rozpoczęte i prowadzone już prace (remontowe, administracyjne) tak, aby mieszkańcy mieli pewność dbałości o ich nieruchomości i zasoby spółdzielni.

  • Sprawa zmiany kancelarii prawnej. Zarząd podejmując decyzję o zmianie kancelarii kierował się przede wszystkim rachunkiem ekonomicznym i kosztami, które dotychczas ponosiła spółdzielnia. Koszty działania kancelarii, (które Państwo zapłaciliście) w 2017 roku wyniosły przeszło 53 000,00 zł, a za pierwsze półrocze 2018 roku wyniosły już ponad 32 000,00 zł. Dziwnym jest fakt, że niektórzy członkowie spółdzielni bronią interesów kancelarii, z którą rozwiązano umowę, a nie spółdzielni, do tego w kwietniu tego roku poprzedni Zarząd zgodził się na podniesienie wynagrodzenia kancelarii oraz wydłużenie okresu wypowiedzenia do 3 miesięcy. Dodatkowo należy zaznaczyć, że działania poprzedniego Zarządu, Rady Nadzorczej wybranej w dniu 5-04-2018r. i kancelarii poprzez zdeponowanie u notariusza dokumentacji, która winna znajdować się w Spółdzielni, kosztowały Członków Spółdzielni kolejne przeszło 1 700,00 zł. Zarząd informuje, że współpraca z nową kancelarią zapewni oszczędności dla Spółdzielców, co najmniej 1000 zł miesięcznie.
  • Sprawa anteny sieci komórkowej na kominie. Zarząd zamierza podjąć dalsze działania dopiero po zasięgnięciu opinii mieszkańców.
  • Sprawa przedszkola w budynku przy ul. Tarnogórskiej 1. Zarząd po przeanalizowaniu posiadanej dokumentacji doszedł do wniosku, że przedstawione do tej pory Spółdzielni propozycje są nie do przyjęcia. Przede wszystkim rozmowy prowadzono z fundacją „Familijny Poznań”, a umowy miały być zawarte ze spółką, która z jednej strony za pieniądze Spółdzielni wyremontuje lokal, a z drugiej strony wynajmie ten sam lokal Fundacji. Przyjęcie takiej oferty naraziłoby Spółdzielnię na straty, natomiast spółka zarobiłaby dwa razy: raz wykonując remont na zlecenie Spółdzielni, a drugi raz wynajmując lokal fundacji. Członkowie obecnej Rady Nadzorczej nie byli przeciwni wynajęciu tego lokalu na przedszkole, zwracali jedynie uwagę, na niekorzystne dla Spółdzielni zapisy w projekcie umowy przedstawionym przez fundację. Zarząd zobowiązał się do podjęcia rozmów z Fundacją, ale bez żadnych pośredników i na zasadzie partnerstwa obu stron, bez narzucania niekorzystnych dla Spółdzielni zapisów w umowach.
  • Sprawa Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni planowanego w dniu 8-09-2018 r. w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej. Zdaniem Zarządu skład Rady należy uzupełnić w najbliższym możliwym terminie, jednakże z zachowaniem procedur prawnych dotyczących zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Obecnie Rada Nadzorcza liczy 5 członków, zatem zgodnie ze Statutem jest władna podejmować prawomocne uchwały. Zarząd po zapoznaniu się z procedurą i dokumentami dotyczącymi podjęcia uchwały w dniu 9.07.2018 r. przez Członka Zarządu i Pełnomocnika w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz po zasięgnięciu opinii prawnej w tej kwestii stwierdził, że uchwała została podjęta niezgodnie z prawem i jako że posiada wadę prawną, Zarząd jest zmuszony do jej uchylenia. Osoby reprezentujące wówczas Zarząd w świetle prawa nie stanowiły Zarządu i nie miały umocowania do reprezentowania Spółdzielni jako Zarząd. Współpracująca w tamtym czasie ze Spółdzielnią kancelaria prawna powinna na to zwrócić uwagę. Obecny Zarząd (powołany do dnia 9.10.2018 r.) mając na uwadze zdanie członków spółdzielni, co do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przekaże taką sugestię nowemu Zarządowi, ponieważ uważamy, że uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu powinien nowo powołany, a nie tymczasowy Zarząd Spółdzielni.
  • Informacje o zwolnieniach pracowników spółdzielni. Na spotkaniach z Radą nadzorczą, Zarządem oraz w Internecie pojawiły się informacje o zwolnieniach pracowników. Zarząd z całą stanowczością dementuje te nieprawdziwe informacje. Żaden z pracowników Spółdzielni nie został zwolniony.    
  • Zarząd przekazując mieszkańcom niniejszą informację zapewnia, że ma zamiar cyklicznie dzielić się z Członkami S.M. Księże Małe najważniejszymi informacjami dotyczącymi Państwa Spółdzielni.

Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe"