Archiwum

W tej zakładce znajdują się archiwalne informacje z poprzednich lat.

SZANOWNI PAŃSTWO

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" i Mieszkańcy Osiedla

W dniu 10 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni, działającej zgodnie z prawem i postanowieniem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 20.06.2018 r.

Pani Ryszarda Ż. członek Rady Nadzorczej odmówiła udziału w posiedzeniu Rady z powodu "zawieszenia" członkowstwa w Radzie, tak, więc Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w składzie czteroosobowym. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli w głosowaniu bierze udział więcej niż 50 % składu Rady określonego w Statucie Spółdzielni. Zatem wszystkie podejmowane uchwały są prawomocne.

 

Na posiedzeniu w dniu 10.07.2018 r. Rada Nadzorcza podjęła kilka ważnych dla funkcjonowania Spółdzielni uchwał, m.in.:

Uchwałę nr 13/2018,            dotyczącą odwołania Pani Barbary Tatarczyk z funkcji prezesa Zarządu SMKM (uchwała porządkująca stan prawny).

Uchwałę nr 14/2018,             dotyczącą odwołania Pana Dawida Kanara z funkcji członka Zarządu SM KM.

Uchwałę nr 15/2018,             dotyczącą powołania członka Zarządu SM KM Pana Ryszarda Karpińskiego.

Uchwałę nr 16/2018,            w sprawie powołania Pana Jacka Tyc do pełnienia funkcji prezesa Zarządu. Pan Tyc zostaje powołany czasowo na okres trzech miesięcy do dnia 09.10.2018 r. tj. do czasu wyłonienia prezesa Zarządu SMK w drodze     konkursu.

Uchwałę nr 17/2018 r.         zobowiązującą Pana Dawida Kanara do przekazania dokumentów, upoważnień i pełnomocnictw posiadanych w związku z pełnioną funkcją.

Powyższe uchwały zostały podjęte w głosowaniu tajnym.

 

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła w głosowaniu jawnym:

Uchwałę nr 18/2018, w sprawie upoważnienia dwóch członków Rady Nadzorczej do zawarcia umowy o pracę z powołanym do czasowego pełnienia funkcji prezesem Zarządu SM “Księże Małe” z siedzibą we Wrocławiu oraz z powołanym do pełnienia funkcji członkiem Zarządu.

 

Podczas obrad członkowie Rady zajęli stanowisko wobec naruszania spokoju i bezpieczeństwa mieszkańców osiedla przez osoby postronne, posługujące się kodami dostępu do klatek schodowych w sposób nieuprawniony. W tej sprawie Rada Nadzorcza złożyła w siedzibie Spółdzielni w dniu 10.07.2018 r. o godz. 7.20 pismo do Zarządu, z żądaniem udzielenia w trybie pilnym szczegółowych wyjaśnień.

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" informuje, że wszelkie podejmowane przez Radę działania są zgodne z prawem.

Zainteresowanych problemami Spółdzielni i osiedla mieszkańców zapraszamy we czwartek 26 lipca br. na dyżur członków Rady w siedzibie spółdzielni w godz. 17.00 - 18.30 .  

 

Prezesowi Zarządu Panu Jackowi Tyc oraz Członkowi Zarządu Ryszardowi Karpińskiemu, życzymy sukcesów w pracy dla naszego wspólnego dobra jakie stanowi SM "Księże Małe".

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej SM "Księże Małe"

Bogdan J. Koprek