2017.01.24 - wykonanie linii kablowej niskiego napięcia dla zespołu garaży przy ul. Katowickiej 45

 Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe 

Tarnogórska 1, 52-021 Wrocław

OGŁASZA   PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie linii kablowej niskiego napięcia zasilającej w energię elektryczną budynek zespołu garaży we Wrocławiu przy ul. Katowickiej 45 wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych   w garażach.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych                                                                             

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin realizacji zamówienia:   90 dni od daty podpisania umowy.

Szczegółowe informacje i Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10:00 – 12:00. (koszt SIWZ 20 zł brutto)

płatne gotówką w Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe lub przelewem na konto:

PKO BP S.A. III/o Wrocław nr 81 1020 5242 0000 2402 0018 1461

Termin związania ofertą:   30 dni (od daty upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert)

Termin i miejsce składania ofert:  do 28.02.2017 r. do godz. 1000      w sekretariacie zamawiającego  przy   ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu

Otwarcie ofert:  28.02.2017 r, o godz. 1100

Miejsce:   sala konferencyjna Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu. 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są: Daniel Wąsiel, Dawid Kanar,.

Informacje na temat przedmiotu przetargu udzielane będą codziennie w godz. Od  1000   -  1200  w siedzibie zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1, pokój działu technicznego lub telefonicznie.   

Telefony: 71/ 342 65 60

 

   
© ALLROUNDER